2011 m. rugsėjo 2 d.
Nr. 62
(1942)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Viskas daroma tikinčiųjų labui

Vytautas ŠTRIMAITIS

Girdiškės Švč. Mergelės
Marijos Snieginės bažnyčios
šventoriuje atstatomas kryžius

Dažoma Varsėdžių Šv. Roko
bažnyčios tvora. Kairėje –
kun. Eduardas Steponavičius

Škaplierinės atlaidų procesija Upynoje

Šv. Roko koplytstulpis kryžkelėje
Varsėdžiai – Kaltinėnai

Kun. Kazimiero Andriukaičio kapas
Girdiškės kapinėse. Prie jo –
kun. Eduardas Steponavičius

Švč. Mergelės Marijos Snieginės
atlaidų šv. Mišias Girdiškės
bažnyčioje aukoja
kun. Klemensas Jeraminas

Škaplierinės atlaidų šv. Mišias
aukoja Gargždų parapijos
kun. Kęstutis Vainorius

Greitai bus dveji metai, kai Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijoje klebonu dirba jaunas kunigas Eduardas Steponavičius. Tai pirmoji jo, kaip klebono kadencija. Be pagrindinės, Upynos parapijos, šis kunigas dar aptarnauja nuolatinio kunigo neturinčias Girdiškės ir Varsėdžių parapijas. Klebonas kun. E. Steponavičius nelaiko Upynos savo „sostu“, nes jis vienodai rūpinasi visomis trimis parapijomis. Šį jauną kunigą netgi tą pačią dieną galima išvysti ir Upynoje, ir Girdiškėje, ir Varsėdžiuose, ne tik aukojant šv. Mišias, lankant ligonius, senukus, laidojant mirusiuosius, teikiant kitus sakramentinius patarnavimus, bet ir besirūpinant ūkiniais reikalais: remontu, aplinkos gražinimu, kai kurių kadaise stovėjusių kryžių atstatymu. Viskas daroma pasitariant su parapijiečiais, Upynos ir Bijotų seniūnijomis.

Antai didžiulė Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčia buvo pastatyta 1914 metais, pradėjus klebonui kun. Juozapui Čerkeliauskui, vėliau vadovaujant tuometiniam klebonui kun. Kazimierui Andriukaičiui, buvo įrengti altoriai iš nužievintų ąžuolų kamienų ir šakų. Jis Girdiškėje klebonu dirbo trisdešimt metų. Dabar jo palaikai ilsisi rūpestingai prižiūrimose Girdiškės parapijos kapinėse. Kun. E. Steponavičius neretai užsuka į šias kapines prie kun. K. Andriukaičio kapo pasimelsti už jį, pasisemti dvasinės stiprybės. Dar klebonu dirbant kun. K. Andriukaičiui, Girdiškės bažnyčios šventoriuje stovėjo kryžius. Prieš įnešant į bažnyčią mirusįjį, prie jo būdavo pastatomas karstas. Čia būdavo pasimeldžiama, atliekamos įprastinės apeigos. Šiandien tik vienas kitas Girdiškės parapijos senukas beprisimena čia stovėjusį medinį kryžių ir šią gražią tradiciją. Dabartinis klebonas kun. E. Steponavičius, pasitaręs su parapijos tikinčiaisiais, ryžosi toje pačioje vietoje pastatyti naują, daugiau kaip aštuonių metrų aukščio ąžuolinį kryžių. Šiandien jis jau stovi su jame išskaptuotu įrašu: „Viešpats saugos tave išeinantį ir grįžtantį, ir dabar, ir visados“ Ps (121,8). Jį išdrožė Varsėdžių parapijietis Zigmas Rimgaila. Girdiškės parapijos tikintieji dėkoja kun. E. Steponavičiui už atstatytą kryžių ir džiaugiasi, kad dabar su mirusiuoju bus atsisveikinama, pasimeldžiama ne ant bažnyčios laiptų, o šventoriuje prie atstatyto kryžiaus. Rūpestingai prižiūrima bei tvarkoma Girdiškės bažnyčios aplinka, sutvarkyti bažnyčios bokštai, o pati bažnyčia apšviesta. Ši bažnyčia vienintelė Lietuvoje yra tituluota Švč. Mergelės Marijos Snieginės titulu.

Upynos „Bočių“ draugija, pasitarusi su kun. E. Steponavičiumi, nutarė pastatyti koplytstulpį ties kryžkele Varsėdžiai-Kaltinėnai. Kadangi Varsėdžių bažnyčia tituluota Šv. Roko titulu, koplytstulpis skirtas Šv. Rokui – piligrimų globėjui. Šį koplytstulpį pašventino klebonas kun. E. Steponavičius. Dabar keliaujantys į Varsėdžius ar į Kaltinėnus ties šioje kryžkelėje stovinčiu Šv. Roko koplytstulpiu nulenkia galvą, prašydami šv. Roko globos kelionėje.

Gražiai kun. E. Steponavičius tvarkosi Varsėdžių parapijoje. Neseniai bažnyčios šventorius aptvertas nauja medine tvora. Gavus reikalingus leidimus, pašalinti sutrūniję medžiai, užstoję bažnyčią. Rūpestingai prižiūrima šventoriuje auganti veja, gėlynai. Ruošiamasi betonuoti šventoriuje esančią gana nemažą Šv. Roko koplyčią, pakeisti langus, atnaujinti šventojo skulptūrą.

Dideli darbai atliekami Bijotų seniūnijoje, tvarkant Dionizo Poškos Baublius. Naudojant Europos Sąjungos lėšas, paremiant Šilalės rajono savivaldybei, keičiasi visa Bijotų aplinka. Čia bus įrengtas Europos standartus atitinkantis turizmo kompleksas. Restauravus senąją Bijotų mokyklą, įrengtas pagrindinis turizmo centras su muziejumi D. Poškos eksponatams, nemaža konferencijų salė, biblioteka ir netgi kaimo turizmo viešbutis; restauruojamas vandens malūnas, sutvarkytos Pelos upelio, įtekančio į Ančią, pakrantės. Jau dabar puikiai atrodo vis dar tvarkoma didelė, beveik 11 ha užimanti muziejaus komplekso aplinka. Bijotuose nėra maldos namų, todėl darbštaus ir rūpestingo seniūno S. Jasaičio , klebono E. Steponavičiaus bei bijotiškių iniciatyva šiame turizmo komplekse veiks ir Šv. Kazimiero koplyčia. Iš popiežiaus Benedikto XVI jau gautas Dekretas dėl šios koplyčios titulo ir leidimo organizuoti šioje koplyčioje Šv. Kazimiero atlaidus.

Ypatingą dėmesį kun. E. Steponavičius skiria visų trijų parapijų tikinčiųjų sielovadinei veiklai, jų tikėjimo stiprinimui. Jis džiaugiasi, kad nemenkėja tikinčiųjų maldingumas. Antai Upynos parapijoje į Gyvojo Rožinio maldos grupelę įsijungė daugiau nei 60 parapijiečių. Vien Upynos mokykloje Gyvąjį Rožinį kalba 40 moksleivių. Į šią maldą aktyviai įsijungė Girdiškės bei Varsėdžių parapijų tikintieji. Kun. E. Steponavičiaus įsitikinimu, pritraukti bažnyčion tikinčiuosius padeda gerai organizuoti atlaidai. Štai rugpjūčio 7-ąją Girdiškėje įvyko tituliniai Švč. Mergelės Marijos Snieginės atlaidai. Jiems vadovavo svečias kun. Klemensas Jeraminas, šiuo metu studijuojantis bažnytinę teisę Romoje. Tradiciškai po pamaldų tikintieji bendravo linksmos muzikos fone.

Kun. E. Steponavičius, kurioje jo aptarnaujamoje parapijoje bevyktų atlaidai, stengiasi jiems kuo geriau pasiruošti. Pakviečia kunigų svečių, kad tikintieji galėtų dalyvauti ir kitų kunigų aukojamose šv. Mišiose, paklausyti jų homilijų. Nors kun. E. Steponavičius sako turiningas homilijas, bet atlaiduose visi laukia svečių kunigų. Antai Upynoje vykusiuose Škaplierinės atlaiduose dalyvavo kun. Kęstutis Vainorius iš Gargždų. Jis aukojo atlaidų šv. Mišias, sakė pamokslą ir, kadangi kadaise buvo dirbęs šioje parapijoje, pabendravo su jam mielais upyniškiais. Džiugu, kad visuose atlaiduose dalyvavo daug vaikų ir jaunimo. Tai lėmė kun. E. Steponavičiaus nuolatinis darbas su jaunimu, tikybos mokytojais ir tėvais.

Nemažą rūpestį kun. E. Steponavičiui kelia Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia. Ji ir šalia esanti varpine yra architektūriniai paminklai. Klebonui negalima jokia remonto „saviveikla“, tačiau čia gražiai tvarkomasi. Kun. E. Steponavičius džiaugiasi puikiais visų trijų parapijų talkininkais: zakristijonais (Upynoje – Arkadijumi Vaitkumi, Varsėdžiuose – Arūnu Smirinenka), vargonininkais (Eugenijumi Naktinskiu ir Monika Beinartiene), tvarkdarėmis Stanislava Sugintiene bei Kristina Smirinenkiene.

Taigi visas tris parapijas aptarnaujantis Upynos parapijos klebonas kun. E. Steponavičius gražiai bendraudamas su tikinčiaisiais, Upynos ir Bijotų seniūnijų seniūnais viską daro jam paskirtų parapijų tikinčiųjų labui.

Šilalės rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija