2011 m. rugsėjo 9 d.
Nr. 64
(1944)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Panevėžio vyskupijoje

Rokiškio dekanate

Šv. Baltramiejaus atlaidai, bažnyčios 100-metis ir vyskupo viešnagė

Prie bažnyčios 100-mečiui skiros
skulptūros (iš kairės): vyskupas
Jonas Kauneckas, medžio meistras
Gintaras Varnas ir Žiobiškio
klebonas kun. Virginijus Šimukėnas

Rokiškio dekanas kan. Vilnis
Viktoras Cukuras (kairėje)
bendrauja su šventės dalyviais

Vyskupas šventina šventovės
jubiliejui skirtą atminimo lentą.

Sutartinai giedojo
Žiobiškio bažnyčios choras

Didinga 100-metį švenčianti
Žiobiškio Šv. arkangelo
Mykolo bažnyčia

Šventoriuje – bažnyčios statytojo
kun. Vincento Zapkaus kapas

ŽIOBIŠKIS. Paskutinįjį vasaros sekmadienį kurortine ramybe dvelkiantis, miškų apsuptas Žiobiškio miestelis buvo šventiškai nusiteikęs. Čia vyko Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios 100 metų jubiliejaus iškilmė ir Šv. Baltramiejaus atlaidai.

Nuostabiai graži iš paukščio skrydžio ir didinga iš arti  mūrinė Šv. arkangelo Mykolo šventovė pastatyta 1911 metais. Pagrindinius statybos darbus atliko rangovas Miltavičius iš Kraslavos (Latvija). Bažnyčios statyba, jos įrengimo darbai taip pat buvo ir parapijiečių rūpestis. Vadovaujant klebonui kun. V. Zapkui, jie vežė akmenis, plytas. Kiekvienas akmuo, kiekviena bažnyčios mūro dalelė aplaistyta ir žiobiškėnų prakaitu, lytėta jų rankų, akimis nuglostyta. Prie šventovės statybos daugiausiai prisidėjo: Antanas Puteikis iš Puteikių, Konstantinas Deksnys iš Mitragalio, Stasys Masiulis iš Natkuškio, Petras Užkurėlis iš Aukštasijos, Antanas Stašys iš Vikonių, Jonas Kirstukas iš Žiobiškio, Jonas Deksnys iš Vaidlonų, Juozapas Žėkas ir jo seserys. 1922 metais bažnyčia konsekruota Šv. arkangelo Mykolo titulu. 1931 metais pastatytas Didysis altorius (autorius Antanas Krivickas), šoniniai altoriai – kauniečio Zelenkevičiaus. Altorių pastatymu rūpinosi, aukas aukojo Antanas Masys, Anastazija Masytė, Jonas Masys. 1940 metais atkurtas varpas. Maždaug 1930 metais Žiobiškio parapija turėjo daugiau kaip 2300 parapijiečių. Bažnyčioje buvo choras, gausios pavasarininkų, moterų draugijos, vaikų organizacija „Angelaičiai“, dūdų orkestras. Šiuo metu Žiobiškio krašte šiek tiek daugiau kaip 600 gyventojų. Čia švenčiami Šv. Juozapo, Šv. Dvasios nužengimo (Sekminių), Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės, Šv. Baltramiejaus ir Šv. Mykolo atlaidai. Gausiausiai susirenkama į Šv. Baltramiejaus atlaidus. Dabartinis Žiobiškio klebonas yra kun. Virginijus Šimukėnas, atvykstantis iš Suvainiškio, kuris aptarnauja dar ir Čedasų parapiją.

Į Žiobiškį tą dieną skubėjęs Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas buvo maloniai nustebintas, kai išvažiavus iš Rokiškio jo automobilį pasivijo didelis būrys motociklų su Vatikano vėliavomis. Rokeriai ganytoją atlydėjo iki pat Žiobiškio bažnyčios. Čia svečią pasitiko kunigai, tautiniais rūbais pasipuošusios merginos.

Erdvioje  ir skoningai išpuoštoje bažnyčioje tilpo ne visi tikintieji, tad kiti šv. Mišių klausėsi šventoriuje. Pamokslo metu vyskupas atpasakojo vieno vokiečių kunigo užrašytą istoriją, kaip jaunuolis, patekęs į kalėjimą, per tikėjimą surado  gyvenimo prasmę. Už gerą elgesį į laisvę išėjo anksčiau, tapo kunigu ir vėliau pats į doros kelią vedė prasikaltusiuosius. Maldai sudėtos rankos daro stebuklus. Kreipdamasis į tikinčiuosius vyskupas sakė: „Jūs, broliai ir seserys, Dievo statyba, jūs – Dievo dirva. Ne ši puiki bažnyčia, ne jos gražus bokštas, bet jūs tikroji Dievo Bažnyčia. Jeigu  nebūtų jūsų,  nebūtų ir šių patalpų. Be maldos žmogus žuvęs“. Vyskupui rūpėjo ir bažnyčios bokšto remontas, pagal  sudarytą sąmatą kainuosiantis 118 tūkstančių litų. Iš kur gauti tiek pinigų? „Jeigu nepaskubinsim  jo remonto, vėliau tai gali kainuoti milijonus“, – žvelgdamas į bažnyčios bokštą kalbėjo ganytojas.

Suteikdamas Sutvirtinimo sakramentą grupei jaunuolių vyskupas vylėsi, kad jie bus tvirti Dievo mokslo sekėjai. Po to tikintieji dalyvavo iškilmingoje procesijoje aplink bažnyčią. Vyskupas pašventino  bažnyčios viduje  ant sienos pritvirtintą atminimo lentą, skirtą bažnyčios 100-mečiui pažymėti. Taip pat pašventino už šventoriaus stovinčią didingą rokiškėno Gintaro Varno išdrožtą medžio skulptūrą. Tai buvo antroji vyskupo kelionė į šį gamtos grožiu apdovanotą Lietuvos kampelį – Žiobiškį. Pirmą kartą jis čia lankėsi 2005 metais.

 Susirinkusieji bažnyčioje galėjo apžiūrėti jos 100-mečiui skirtą parodą, o už šventoriaus šurmuliavusioje mugėje nusipirkti saldainių, paveikslų, iš vytelių pintų darbelių, maldaknygių.

Bronius VERTELKA

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija