2011 m. rugsėjo 16 d.
Nr. 66
(1946)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Žmonės, dalinantys save…

Pirmoje eilėje trečia – Vilkaviškio
vyskupijos „Caritas“ direktoriaus
pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė.
Antroje eilėje ketvirta – „Caritas“
pagalbos centro „Rūpintojėlis“
vadovė Samanta Aleknavičiūtė,
šeštas – Giedrius Sinkevičius,
maisto iš intervencinių atsargų
labiausiai nepasiturintiems
programos vykdytojas Vilkaviškio
vyskupijoje ir kiti Vilkaviškio
vyskupijos „Caritas“ savanoriai

Mūsų mažoji Lietuva – septynios vyskupijos: Kaišiadorių, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Vilkaviškio, Vilniaus. Tai tik teritoriniai vienetai. Juose gyvenantys žmonės patiria tuos pačius  išgyvenimus kaip ir viso pasaulio žmonija. Kaip bebūtų gaila ir liūdna, šiemet net šešis kartus per metus bus dalinami maisto produktai pagal ES maisto iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems (MIATLNAS) asmenims programą, kuri nuo 2006 metų vykdoma ir Vilkaviškio vyskupijoje. Šios programos metu maisto produktai Vyriausybės lėšomis superkami iš ES intervencinių atsargų, kurios dalinamos pagal ES galiojančią tvarką. Šiame darbe nuoširdžiai dalyvauja „Lietuvos Caritas“, Raudonojo kryžiaus draugija ir Labdaros paramos fondas „Maisto bankas“. Apie 70% MIATLNA programos darbo pagal Lietuvos teritorijos plotą ir aptarnaujamų žmonių skaičių įgyvendina „Lietuvos Caritas“ bendradarbiai ir savanoriai. Ne veltui „Lietuvos Caritas“ nuėjo gražų raidos kelią nuo 1926 metų kaip „Caritas“ federacija, 1940 metais Sovietų Sąjungos panaikinta. 1988 m. rugpjūčio 26 dieną Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos Vargdienių seserų kongregacijos sesers Albinos Pajarskaitės vadovaujama moterų iniciatyvinė grupė pasirašė moterų katalikiškojo sambūrio „Caritas“ steigiamąjį aktą ir pradėjo sambūrio organizavimo darbus. 1989 m. balandžio 15 dieną Kauno Sporto halėje steigiamajame „Caritas“ suvažiavime patvirtinti įstatai, veiklos programa, išrinkta Centro valdyba ir taryba. 1991 metais „Lietuvos Caritas“ federacija tapo Caritas Internacionalis nare. 1994 m. liepos 23 – 24 dienomis „Lietuvos Caritas“ federacijos II suvažiavimas pakoreguoja organizacijos struktūrą, patvirtinti nuostatai skatina labiau į karitatyvinę veiklą įtraukti katalikus pasauliečius. 1997 m. birželio 21–22 dienomis „Lietuvos Caritas“ federacijos suvažiavime organizacija iš esmės pertvarkyta ir integruota į Lietuvos Katalikų Bažnyčios struktūrą, patvirtintas naujas pavadinimas – „Lietuvos Caritas“. Jį sudaro „Lietuvos Caritas“ centras, vyskupijų, dekanatų, parapijų centrai. Tik tokiu būdu „Caritas“ veikla gali atrasti labiausiai stokojančius, jiems suteikti reikiamą ir tinkamiausią pagalbą.  


Gerumo šviesa turi skubėti

Taip vadinasi projektas, kurį 2011 metais vykdo Panevėžio katalikių moterų draugija. Projekto tikslas – suburti poeziją kuriančius žmones, išklausyti ir išgirsti juos širdimi, nes poezija – daina, himnas žmogui, žemei, meilei, geriems darbams, pasauliui. Mes manome, kad kuriantys žmonės skleidžia gerumo šviesą, kurią perteikti reikia skubėti, nes ne visiems vienodai Dievas atseikėjo laiko šioje Žemėje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija