2011 m. spalio 14 d.
Nr. 74
(1954)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona

 

Šiame numeryje:

Seime atsiras
homoseksualams
palankūs įstatymai

Apie ministrų turtą

Kratos Gariūnuose

Pradėta
nagrinėti prie
A. Ramanausko-
Vanago nužudymo
prisidėjusių
asmenų byla

Sėkmingas
ir nesėkmingas
pinigų įsisavinimas
Marijampolėje

Babriškėse pagerbti gyvūnų globėjai ir mylėtojai

Rūta Averkienė

Kun. Pranciškus Čivilis
su savo globotiniu

Spalio 4 dieną minėta Pasaulinė gyvūnijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo, diena. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kasmet ragina Lietuvos visuomenę šią dieną neskersti gyvulių, netransportuoti jų skerdimui, nemedžioti, nežvejoti, neeksperimentuoti, nevykdyti eutanazijos gyvūnų prieglaudose, suteikti poilsio dieną arkliams, cirko ir darbiniams gyvuliams.


Dievui duokime pirmiau ir daugiau

Kun. Vytenis Vaškelis

Kiek dar ilgai mūsų Viešpačiui teks kęsti rafinuotą žmonių veidmainystę? Iš neapykantos ir pavydo kyla velniškas suktumas: fariziejai su erodininkais susimoko Jėzų pagauti kalbant „netiesą“ ir gauti pretekstą susidorojimui. Tačiau vargas žmogui, kuris išdrįsta spęsti pinkles Dievo Sūnui, nes jei jis sukyla prieš tiesą ir Dievą, tada pats sau kasa gilią duobę. Neįmanoma pakenkti Mesijui, kai Jis sako: „Dar neišmušė Mano kančios valanda“.   


Europos vyskupų įsipareigojimai Naujajam evangelizavimui

Mindaugas BUIKA

Popiežiškosios naujojo
evangelizavimo tarybos
pirmininkas arkivyskupas
Rinas Fizikela pabrėžia
realių ir efektyvių
sielovadinių programų svarbą

Susitikimo Tiranoje bruožai

Pabrėžiant savo įsipareigojimą popiežiaus Benedikto XVI iškeltam Naujojo evangelizavimo uždaviniui, praėjusi Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) metinė asamblėja buvo susitelkusi   šios temos svarstymui. Susitikimas rugsėjo 29 – spalio 2 dienomis vyko Albanijos sostinėje Tiranoje, likus vieneriems metams iki 2012-ųjų spalį Vatikane rengiamo Vyskupų Sinodo, kurio tema: „Naujoji evangelizacija krikščioniškojo tikėjimo perdavimui“. Šventasis Tėvas, sveikindamas Tiranos susitikimą per Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Tarcizijaus Bertonės laišką, adresuotą CCEE pirmininkui Vengrijos kardinolui Peteriui Erdui, paragino Europos vyskupus „rodant misijinį ryžtą ieškoti naujų kelių evangelizavimui, ypač jaunųjų kartų tarnystėje“.


Kelionė į Mažąją Lietuvą

Bagotosios parapijiečiai Rusnėje

Rugsėjo 24-ąją, šeštadienį, buvome išvykę į tradicinę piligriminę kelionę. Važiavo pilnas autobusas – 52 Bagotosios Šv. Antano Paduviečio parapijiečiai.

Šį kartą aplankėme Mažąją Lietuvą. Pirmiausia pabuvojome Ventės rage – ten, kur dangus susilieja su vandeniu, kur stovi vienišas švyturys ir kur yra viena geriausių vietų Europoje stebėti ir žieduoti migruojančius paukščius. Turėjome retą galimybę pajusti tikrą ramybę, pamatyti dar išlikusią Mažosios Lietuvos architektūrą, pasigrožėti gamta, kokios daugiau negalima rasti niekur kitur. Maloniai nuteikė vadinamoji mažoji Venecija, kur upės atstoja gatves ir kur prasilenkdami nuoširdžiai sveikinasi laiveliuose žmonės.


Kai teisės aktai atmeta tautos moralės paveldą

„Lietuvos Caritas“ pareiškimas dėl Konstitucinio Teismo nutarimo

„Lietuvos Caritas“ bendrija, daugiau kaip 20 metų dirbanti skurdo mažinimo, socialinės atskirties ir socialinio neteisingumo įveikimo srityse, viešai pareiškia:

Konstitucinio teismo nutarimas, kuriuo skelbiama, kad Valstybinė šeimos politikos koncepcija (ir, savo ruožtu, šeimos sampratos kildinimas  iš santuokos instituto) neatitinka LR Konstitucijos, yra neatsakingo ir neatsižvelgiančio į ilgalaikius visuomenės poreikius juridinės biurokratijos veikimo pavyzdys.


Ką pasakė Konstitucinis Teismas?

Marius KUNDROTAS

Rugsėjo 28 dieną Konstitucinis Teismas pareiškė, jog santuokinės ir nesantuokinės šeimos – lygios. Lygybė – gražu, tad pažiūrėkime, kas gi slypi už tokių išvadų.

Pirma, pagal šią logiką reikėtų kuo skubiau suvienodinti registruotų ir neregistruotų partijų statusą. Neregistruotoms nereiktų nei tūkstančio narių su asmens kodais, nei atitinkamų mokesčių, nei kitų šiandieniniais įstatymais nustatytų prievolių, tačiau jos turėtų lygias teises dalyvauti rinkimuose, lygias galimybes gauti valstybės paramą, lygias galimybes rinkiminei agitacijai ir kitoms viešosioms gėrybėms.


Iškaba pasikeitė, krautuvėlė liko nepajudinta…

Aleksandras JAKUBONIS

Sovietizmas – žmonių vertimas dykaduoniais, parazitais, darbštumo, pareigingumo, sąžiningumo pakeitimas melagystėmis ir veidmainiavimu. Dar viena esminė sovietizmo ypatybė – gamybos centralizavimas ir monopolizavimas. Privilegijuotieji, kurie persikėlė į dabartinę tikrovę, savo privilegijas sustiprino ir išplėtė. 1990–1991 metais pasikeitė tik iškaba, o krautuvėlės šeimininkai liko tie patys.


Šeima – įstatymų gniaužtuose

Linas ŠALNA

Rugsėjo 28-ąją Konstitucinis Teismas (KT) nusprendė, kad 2008 m. birželio 3 d. Seimo priimta Valstybinė šeimos politikos koncepcija, įtvirtinusi tik santuokos pagrindu sukurtas šeimas, pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai. KT teigia, kad nors santuoka yra „vienas iš šeimos konstitucinio instituto pagrindų šeimos santykiams kurti“ ir yra „istoriškai susiklostęs modelis, neabejotinai turįs išskirtinę vertę visuomenės gyvenime, užtikrinantis tautos ir valstybės gyvybingumą bei istorinį išlikimą“, tačiau „tai nereiškia, kad pagal Konstituciją nėra saugomos ir ginamos kitokios nei santuokos pagrindu sudarytos šeimos“. Pasak Konstitucinio Teismo, Seimas, Šeimos politikos koncepcijoje įtvirtinęs darnios, daugiavaikės, išplėstinės, krizę išgyvenančios, nepilnos, socialinės rizikos šeimos ir apskritai šeimos sąvokas, pagal kurias šeima laikomi tik susituokę ar buvę susituokę vyras ir moteris bei jų vaikai ar įvaikiai, sudarė prielaidas nesaugoti ir neginti kitų šeimos santykių – pavyzdžiui, niekada nesusituokusių vyro ir moters bei jų vaikų ar įvaikių. Anot KT, vyro ir moters bendras gyvenimas, grindžiamas pastoviais emocinio prieraišumo, tarpusavio supratimo, atsakomybės, pagarbos, bendro vaikų auklėjimo ir panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas taip pat atspindi konstitucinę šeimos sampratą, taigi svarbiausia – santykių turinys, o ne jų išraiškos forma. Dėl šios priežasties valstybė privalo taip sureguliuoti šeimos santykius, kad nebūtų jokių prielaidų diskriminuoti santuokos neįregistravusių vyrų ir moterų, jų vaikų ar įvaikių. Taigi KT nuomone, „Seimas nesilaikė iš Konstitucijos kylančios šeimos, kaip konstitucinės vertybės, kuri gali būti sukurta ne tik santuokos pagrindu, sampratos“.


Panevėžio vyskupijoje

Rokiškio dekanate

Tituliniai atlaidai ir kunigystės 60-mečio šventė

Sveikina Rokiškio klebonas
ir dekanas kan. Vilnis
Viktoras Cukuras. Dešinėje –
kan. Petras Žiukelis

ROKIŠKIS. Rugsėjo 25-ąją, sekmadienį, rokiškėnai, atėję į Šv. apaštalo evangelisto Mato atlaidus, kartu paminėjo miesto 512-ąjį gimtadienį ir Panevėžio vyskupo emerito Juozo Preikšo bei vietos bažnyčios altaristo kan. prof. teol. lic. Petro Žiukelio 60 metų kunigystės jubiliejus. Prie šventovės durų visiems buvo dalijamas parapijos leidinys „Ir žodis tapo kūnu“.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Bažnyčios vardadienis

Po atlaidų: adorantės, ministrantai.
Kairėje – adorantes paruošusi
Irena Judeikienė. Dešinėje –
dainininkas Kasparas Damulis
ir būsimasis vargonininkas
Rimvydas Mitkus

ŠILALĖ. Spalio 9-ąją, sekmadienį, tikintieji rinkosi į gražią raudonų plytų gotikinio stiliaus bažnyčią švęsti savo šventovės titulinių Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidų. Šilališkiai į savo maldos namus rinkosi su gera nuotaika ir pamaldžiai nusiteikę. Tam juos kasdien skatina čia dirbantys kunigai: klebonas dekanas kan. baž. t. dr. Algis Genutis, vikarai kun. relig. m. mgr. Vytautas Tamašauskas, kun. Mindaugas Alekna ir šią vasarą įšventintas Justinas Palubinskas. Šie kunigai nuoširdžiu bendravimu su parapijiečiais, turiningomis homilijomis bei uoliu tarnavimu tikintiesiems vis daugiau pritraukia žmonių bažnyčion. Klebono kan. A. Genučio iniciatyva kas šeštadienį, prieš vakaro šv. Mišias, giedamos Švč. Mergelės Marijos valandos. Jos yra sudarytos kunigų kalbamųjų valandų (brevioriaus) pavyzdžiu ir skirtos Nekaltosios Dievo Motinos šlovei. Gausus būrys šilališkių aktyviai įsitraukė į Gyvojo Rožinio kalbėjimą. Dabar, spalio mėnesį, po vakaro šv. Mišių, Rožinis kalbamas ir bažnyčioje. Pamaldžių moterų būrelis Rožinį kalba ne tik spalio mėnesį, bet ištisus metus: vakarais – prieš šv. Mišias, o sekmadieniais – prieš Sumą. Gausiausiai į Rožinio kalbėjimą įsijungiama sekmadieniais. Aktyvių moterų būrelis eina Kryžiaus kelius, meldžiasi už mirusiuosius.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija