2011 m. spalio 14 d.
Nr. 74
(1954)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Bažnyčios vardadienis

Po atlaidų: adorantės, ministrantai.
Kairėje – adorantes paruošusi
Irena Judeikienė. Dešinėje –
dainininkas Kasparas Damulis
ir būsimasis vargonininkas
Rimvydas Mitkus

Iškilminga procesija

Atlaidų Sumos šv. Mišias
aukoja Skaudvilės klebonas
kun. Gintaras Lengvinas

ŠILALĖ. Spalio 9-ąją, sekmadienį, tikintieji rinkosi į gražią raudonų plytų gotikinio stiliaus bažnyčią švęsti savo šventovės titulinių Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidų. Šilališkiai į savo maldos namus rinkosi su gera nuotaika ir pamaldžiai nusiteikę. Tam juos kasdien skatina čia dirbantys kunigai: klebonas dekanas kan. baž. t. dr. Algis Genutis, vikarai kun. relig. m. mgr. Vytautas Tamašauskas, kun. Mindaugas Alekna ir šią vasarą įšventintas Justinas Palubinskas. Šie kunigai nuoširdžiu bendravimu su parapijiečiais, turiningomis homilijomis bei uoliu tarnavimu tikintiesiems vis daugiau pritraukia žmonių bažnyčion. Klebono kan. A. Genučio iniciatyva kas šeštadienį, prieš vakaro šv. Mišias, giedamos Švč. Mergelės Marijos valandos. Jos yra sudarytos kunigų kalbamųjų valandų (brevioriaus) pavyzdžiu ir skirtos Nekaltosios Dievo Motinos šlovei. Gausus būrys šilališkių aktyviai įsitraukė į Gyvojo Rožinio kalbėjimą. Dabar, spalio mėnesį, po vakaro šv. Mišių, Rožinis kalbamas ir bažnyčioje. Pamaldžių moterų būrelis Rožinį kalba ne tik spalio mėnesį, bet ištisus metus: vakarais – prieš šv. Mišias, o sekmadieniais – prieš Sumą. Gausiausiai į Rožinio kalbėjimą įsijungiama sekmadieniais. Aktyvių moterų būrelis eina Kryžiaus kelius, meldžiasi už mirusiuosius.

Skatinami kasdienio pamaldumo Šilalės parapijos tikintieji gausiai rinkosi ir į šiųmečius titulinius Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidus. Votyvos šv. Mišias aukojo kun. J. Palubinskas, o homiliją sakė atlaidus vedęs Tauragės dekanato vicedekanas, Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas kun. Gintaras Lengvinas. Iškilmingas Sumos šv. Mišias aukojo ir dar vieną homiliją pasakė kun. G. Lengvinas. Šilališkiai džiaugėsi išgirdę šio dar jauno kunigo gražų giedojimą ir pasakytas homilijas. Meldėsi ir būrelis adorančių, kurias paruošė ilgametė šios bažnyčios darbuotoja Irena Judeikienė, o ministrantais pasirūpino kun. J. Palubinskas. Darniai giedojo bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininko Antano Kazlausko.

Tituliniai Šv. Pranciškaus atlaidai Šilalėje baigėsi netikėtu siurprizu – koncertu, kurį atliko Šilalėje gimę ir užaugę, dabar Lietuvos muzikos akademijoje studijuojantys šilališkiai studentai: ketvirtakursis Kasparas Damulis, garsaus Lietuvos dainininko profesoriaus Virgilijaus Noreikos ugdytinis, studijuojantis dainavimą, ir Rimvydas Mitkus, dabartinio ilgamečio Šilalės bažnyčios zakristijono Jono Masidunsko anūkas. Jie talkino choristams ir šv. Mišių metu, po kurių čia pat bažnyčioje, dar surengė ir koncertėlį: K. Damulis pagiedojo keletą sakralinių kūrinių iš didžiosios klasikos, o R. Mitkus vargonavo. Jiems atlaidų dalyviai nepagailėjo nuoširdžių aplodismentų.

Atlaidų dalyviai dėkojo savo parapijos kunigams bei svečiams už gražią šventę.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija