2011 m. spalio 14 d.
Nr. 74
(1954)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


XXI Amžius

Arkivyskupo Julijono Steponavičiaus 100-osios gimimo metinės

Spalio 23 d. Žagarėje bus švenčiamos Vilniaus vyskupo Julijono Steponavičiaus 100-osios gimimo metinės.  Maloniai kviečiami Lietuvos Katalikų Bažnyčios vyskupai, kunigai, tikintieji, valdžios atstovai dalyvauti šiame minėjime. Renginys bus tiesiogiai transliuojamas per „Marijos“ radiją.

Programa: 12.00 val. Šv. Mišios Žagarės šv. Apašt. Petro ir Povilo parapijos bažnyčioje. Giedos Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkasis choras „Schola Gregoriana Vilnensis“, Vilniaus Bernardinų bažnyčios choras „Vox Clara“, Panevežio Senamiesčio bažnyčios choras „Vox Laetitiae“ ir Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios grigališkojo choralo studija „Schola Cantorum De Regina Pacis“ bei kitų miestų chorai.  13.30 val. Akmeninio Rūpintojėlio koplystulpio pašventinimas bažnyčios šventoriuje. 14.00 val. Meninės kompozicijos ir filmo pristatymas Žagarės kultūros centre. 15.00 val. Žvakučių uždegimas prie namo, P. Avižonio g. 5, kuriame 28 metus gyveno Vilniaus vyskupas Julijonas Steponavičius. Šiemet Žagarės Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijoje minime arkivyskupo Julijono Steponavičiaus gimimo 100-ąsias, kunigystės šventimų 75-ąsias, ištrėmimo į Žagarę 50-ąsias ir iškeliavimo amžinybėn – 20-ąsias metines.

J. Steponavičius gimė 1911 m. spalio 18 d. Miciūnų kaime, Gervėčių parapijoje, dabartinėje Baltarusijoje. Baigęs Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją, 1930 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Apgynęs teologijos magistro laipsnį, 1936 m. įšventintas kunigu. Nuo 1939 m. dirbo klebonu Palūšėje, Naujajame Daugėliškyje, Adutiškyje. 1955 m. popiežiui Pijui XII nominavus jį tituliniu Antarados vyskupu ir vyskupo Kazimiero Paltaroko augziliaru, koncekruojamas vyskupu. Persikėlė gyventi į Vilnių. 1958 m. mirus vyskupui Kazimierui Paltarokui, pradėjo vykdyti apaštališkojo administratoriaus pareigas. Atsisakęs paklusti sovietų valdžios reikalavimams uždrausti jaunimui dalyvauti bažnytinėje veikloje, 1961 m. ištremtas į Žagarę. 1988 m. gruodžio 28 d., sugrįžus iš tremties Žagarėje, leista eiti Vilniaus arkivyskupijos administratoriaus pareigas. 1989 m. vasario 7 d. popiežius Jonas Paulius II pakėlė arkivyskupu ir paskyrė Vilniaus arkivyskupijos ordinaru. Arkivyskupas J. Steponavičius mirė Vilniuje 1991 m. birželio 18 dieną. Palaidotas Vilniaus Arkikatedros Bazilikos tremtinių koplyčioje.

1999 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus po mirties vyskupą J. Steponavičių apdovanojo Vyčio Kryžiaus ordinu ir Komandoro didžiuoju kryžiumi.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija