2011 m. spalio 19 d.
Nr. 75
(1955)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Okupacijos  neužgesino laisvės siekio

Edmundas  Simanaitis

Kremliaus balsas iš Minsko

Internete yalta-kpss Nikolaj Mališevskij iš kaimynės šalies – Baltarusijos – piktinasi, kad  Lietuvoje buvo minimos 1941 m. birželio 23 d. prasidėjusio  Pavergtųjų Sukilimo 70-osios  metinės. Jis nenukrypsta nuo Kremliaus scenarijaus, kuriame Stalino-Hitlerio suokalbis ir jo pasekmės – nepriklausomų Baltijos šalių pavergimas ir genocido politika – pateikiamos kaip  išvadavimas iš buržujų, kapitalistų, nacionalistų, fašistų jungo. Visada tokiais atvejais labiausiai domina autoriaus nutylėjimai, kurie iškalbingesni už tikrų ir tariamų faktų kryptingą nušvietimą.

Okupantų pasikeitimas nevadintinas išlaisvinimu

Juk jei autorius paminėtų, kad tuometiniai totalitarinių režimų lyderiai – Stalinas ir Hitleris – dalindamiesi nepriklausomų valstybių teritorijas siekė įgyvendinti imperinius tikslus, maskuojamus  pseudomokslinėmis komunizmo, socializmo teorijomis, tai labai nepatiktų tokių rašinių užsakovams. Okupantų pasikeitimas Baltijos šalyse nevadintinas išlaisvinimu, nes tiek raudonojo, tiek rudojo okupacinio režimo tikslai buvo tokie patys – pavergti mažesnes ir kariniu požiūriu silpnesnes tautas.  

Laisvės dvasia pavergtoje Tėvynėje ir laisvajame pasaulyje

Autorius priekaištauja Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui, kuris frontui slenkant į Vakarus 1944 m. kovojo prieš sovietinius tankus ir po to pasitraukė į Vakarus. Autorius  sąmoningai nutyli, kad abu okupantai – tiek rudasis, tiek raudonasis – neigė lietuvių tautos siekį atkurti valstybingumą. Laisvės kovotojų formuotės nesulaukė Vakarų demokratijos pasaulio nei diplomatinės, nei ekonominės, nei karinės paramos. Beje, laisvės kovotojai patys į Sibirą ir nesirengė vykti, o pasitraukusieji į Vakarus nuolat garsino Laisvės Bylą. Už tai prezidentui V. Adamkui reikia tik padėkoti.  

Marionetinių rinkimų tikslas

Kremliaus užsakymu skelbiamų rašinių tikslas – pateisinti agresijos siekį – susigrąžinti Stalino-Hitlerio suokalbiu  pasidalintas teritorijas kaip teisėtą grobį. Okupuotuose kraštuose buvo rengiami marionetiniai rinkiminiai spektakliai, turėję suteikti pagrindą neva teisėtam ir laisvam pavergtųjų tautų prisijungimui  prie okupanto imperijos. Autorius pateikia kaip pavyzdį bemaž  šimtaprocentinį balsuotojų dalyvavimą, nutylėdamas kokia „partija“ rūpinosi liaudies entuziazmo  palaikymu, renkant iš dviejų klumpių vieną porą.

Termino universalumas

Šis autorius neišsiskiria iš kitų panašios užduoties vykdytojų. Jis būtinai pakeiksnoja ir „fašistinį“ prezidentą A. Smetoną. Atrodo, kad straipsnio autoriui nebuvo leista net vienu kitu žodeliu užsiminti apie Nepriklausomybės meto pasiekimus savivaldos, ekonomikos, kultūros ir pilietinės savimonės ugdymo srityse.   

Pravartu priminti, kad maskviškis visagalis CK buvo išleidęs direktyvą, visus kitus Kremliaus nepripažintus „socializmus“ ir  kitokias nekomunistines partijas bei organizacijas  vadinti fašistinėmis. Brandusis socializmas jau buvo prie pat pergalės slenksčio. Deja, Sovietų  Sąjunga, užuot žengusi į išliaupsintą komunizmo rytojų, Kremliui ne ta gaida  nusičiaudėjus, subyrėjo kaip kortų namelis.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija