2011 m. lapkričio 4 d.
Nr. 79
(1959)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Lietuvos ukrainiečių sielovadininkas

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Ukrainiečiai po susitikimo
Skapiškio vidurinėje mokykloje
2009 m. lapkričio 16 d. prie
koplytstulpio arkivyskupui
Mečislovui Reiniui. Iš dešinės:
tėvas Pavlo Jachimec OSBM,
jo sesuo vienuolė Miroslava
Jachimec SSMI, t. Ivanas
Majkovičius OSBM ir t. Vikentijus
Pelychas OSBM

Vilniuje, Aušros Vartų 7 b, veikia Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino (OSBM) vienuolynas, priklausantis Ukrainos provincijai. Vienuoliai bazilijonai iš Vilniaus aptarnauja ukrainiečius – Rytų apeigų katalikus, gyvenančius Lietuvoje (Elektrėnuose, Kaune, Jonavoje, Klaipėdoje ir kitur), o  Vilniuje – Švč. Trejybės bažnyčią, kuri 1991 m. liepos 5 d., taigi prieš 20 metų, sugrąžinta Graikų apeigų katalikų tikintiesiems. Sugrąžinus bažnyčią, tuometinis Haličo provincijos protoigumenas tėvas Vasilijus Mendrun OSBM išsiuntė tėvą Pavlo (Petrą Jachimecą) OSBM ir  brolį Vladimirą Pelešką OSBM į Vilnių dirbti  sielovados darbo tarp Rytų apeigų katalikų.


Meldėsi ir tarėsi Gyvojo Rožinio maldininkai

Bronė SAKALAUSKIENĖ,

Šakių parapijos Gyvojo Rožinio draugijos kuratorė

Spalio 7-osios šventė švenčiama nuo 1572 metų, kai popiežius Pijus V paskelbė Marijos Nugalėtojos dieną, minint pergalės prieš turkų laivyną Viduržemio jūroje prie Lepanto metines. 1716 metais ši šventė buvo nukelta į pirmąjį spalio sekmadienį, o popiežius šv. Pijus X vėl sugrąžino į spalio 7-ąją. Dabar šią dieną švenčiame Rožinio Švenčiausiosios Mergelės Marijos iškilmes.


Padėka už popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimą palaimintuoju

Spalio 22 dieną, šeštadienį, Kauno Arkikatedroje Bazilikoje 12 val. buvo aukojamos Padėkos šv. Mišios už popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimą palaimintuoju. Šiemet gegužės 1-ąją palaimintuoju paskelbtas Jonas Paulius II popiežiumi išrinktas 1978 m. spalio 16 d., o savo tarnystę pradėjo spalio 22 d.

Pal. Jono Pauliaus II, nepaprastai branginusio Eucharistiją, minėjime Arkikatedroje drauge meldėsi daugiau kaip šimtas arkivyskupijos Švč. Sakramento adoruotojų, tądien dalyvavusių ir susikaupimo dienoje „Gyvenimas – šv. Mišios“, kurią surengė Arkikatedros nuolatinės Eucharistijos adoracijos koordinatoriai.


Posėdžiavo vyskupai

2011 m. spalio 23–26 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta, Gintaras Grušas, Jonas Kauneckas, Juozas Matulaitis, Rimantas Norvila, Arūnas Poniškaitis, Jonas Ivanauskas ir  Juozas Tunaitis.

Susitikimo pradžioje visi ganytojai pasidalino asmeninėmis įžvalgomis ir pamąstymais apie vykdomą Katalikų Bažnyčios Lietuvoje misiją bei veiklą per visus 20 nepriklausomybės metų.  Aptarę ir įvertinę tai, kad Vyskupų Konferencija sprendė daugelį aktualių bažnytinio gyvenimo klausimų, bandė atsiliepti į to meto bei šiandienos iššūkius, atkreipė dėmesį, kad įvairiose veiklose liko neišnaudotų galimybių. Išsakytus apmąstymus ruošiamasi panaudoti rengiant ateities veiklos strategiją.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija