2011 m. lapkričio 4 d.
Nr. 79
(1959)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Meldėsi ir tarėsi Gyvojo Rožinio maldininkai

Bronė SAKALAUSKIENĖ,

Šakių parapijos Gyvojo Rožinio draugijos kuratorė

Spalio 7-osios šventė švenčiama nuo 1572 metų, kai popiežius Pijus V paskelbė Marijos Nugalėtojos dieną, minint pergalės prieš turkų laivyną Viduržemio jūroje prie Lepanto metines. 1716 metais ši šventė buvo nukelta į pirmąjį spalio sekmadienį, o popiežius šv. Pijus X vėl sugrąžino į spalio 7-ąją. Dabar šią dieną švenčiame Rožinio Švenčiausiosios Mergelės Marijos iškilmes.

Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Rožinio Švč. Mergelės Marijos iškilmės buvo švenčiamos sekmadienį, spalio 9 dieną. Buvo pakviesti visi Gyvojo Rožinio maldininkai. Sumos šv. Mišios, kurias aukojo Gyvojo Rožinio draugijos dvasios vadovas, klebonas kun. Sigitas Matusevičius, aukotos už mirusius ir gyvus Gyvojo Rožinio maldininkus. Visi į šventę atvykę maldininkai, su giliu susikaupimu dalyvavę šventinėje procesijoje, meldęsi šv. Mišių aukoje ir priėmę Švenčiausiąjį Sakramentą į savo širdis, jautėsi dvasiškai sustiprėję, priartėję prie Dievo.

Po Sumos gausus būrys Gyvojo Rožinio maldininkų susirinko į dekanato muziejaus salę agapės. Iš pradžių maldininkai stovėdami tyliai apmąstė kiekvienas savo slėpinį, paskui visi garsiai pasimeldė, pagiedojo Marijos šlovinimo giesmę. Po to klebonas kun. S. Matusevičius palaimino stalą ir pasveikino visus susirinkusius. Jis sakė, kad Gyvojo Rožinio malda yra graži ir labai vertinga jau vien todėl, kad ją kalba daug žmonių ir juos visus jungia bendra malda ta pačia intencija. Dvasios vadovas pasidžiaugė, kad parapijoje yra 13 Gyvojo Rožinio grupių, kad kasdien kyla malda į Dangų iš 260 širdžių. Pakvietė ir ateityje nuoširdžiai melstis, nes malda labai reikalinga einantiems klystkeliais, ypač šeimų tvirtumui ir sandorai, o taip pat ieškančiam gyvenimo kelio jaunimui. Sakė, kad turime melstis už Bažnyčios tvirtumą, už kunigus, už pašaukimus į kunigystę. Malda yra galingiausias ginklas, ypač kai ji kyla iš daugelio sujungtų širdžių.

Vikaras kun. Arminas Lukoševičius papasakojo Gyvojo Rožinio atsiradimo istoriją. Priminė, kad Gyvasis Rožinis įkurtas 1826 metais Lione, o jo įkūrėja – Paulina Jaricot. Jos veiklą parėmė daugybė vyskupų bei Pamokslininkų ordinas, kuris prijungė Gyvojo Rožinio draugiją prie didžiosios istorinės dominikonų Rožinio šeimos. Taip Gyvasis Rožinis greitai išplito Prancūzijoje ir visame pasaulyje. Popiežius Jonas Paulius II, pradėdamas savo 25 pontifikato metus, apaštališkame laiške, pavadintame „Mergelės Marijos Rožinis“, paskelbė Rožinio metus (nuo 2000 m. spalio iki 2003 m. spalio). Šventasis Tėvas įvedė naują Rožinio dalį – „Šviesos slėpinius“, mininčius Jėzaus viešojo veikimo metus. Kunigas vikaras perskaitė ir Gyvojo Rožinio ceremonialą, o taip pat jo paties paruoštą statuto projektą mūsų parapijos Gyvojo Rožinio draugijai.

Agapės dalyviai susidomėję klausėsi maldininkės Linos Eringienės perskaitytų kunigo Andriaus Vaitiekūno, dar tik prieš metus buvusio Šakių parapijos vikaro, kūrybos posmų ir mokytojo Balio Laukaičio eilėraščių, skirtų Marijai.

Vadovaujant klebonui kun. S. Matusevičiui, aptarti kai kurie kiti svarbūs draugijai klausimai. Vienas jų – statutas, kurio iki šiol draugija neturėjo. Nutarta vikaro pasiūlytą projektą tinkamai suredaguoti ir pateikti tvirtinimui draugijos Tarybos posėdyje. Aptarti ir kai kurie patikslinimai grupių vadovavime ir struktūroje – siūlyta kiekvienoje grupėje išsirinkti vadovo pavaduotoją, kad nesusidarytų keblumų dėl kokių nors priežasčių netekus vadovo. Kad grupių vadovai galėtų išlaikyti nuolatinį ryšį su maldininkais, pritarta siūlymui, išvykusius iš parapijos ar jau seniau gyvenančius kitur maldininkus pakeisti savais parapijiečiais. Visi dalyviai vieningai pritarė, kad kiekviena grupė išsirinktų sau globėją iš Šventųjų ar Palaimintųjų, pavyzdžiui, Marijos Rožinio Karalienės grupė, Šv. Juozapo grupė, Palaimintojo Jurgio Matulaičio grupė ir pan. Pasitarta dėl amžinybėn išėjusių maldininkų pagerbimo bei atminimo, svarstyti kiti draugijai reikšmingi klausimai.

Visi maldininkai džiaugėsi tokiu susibūrimu ir dalykišku pokalbiu. Jų nuomone, tai kelia dvasingumą, stiprina norą dalyvauti draugijos veikloje, melstis ta intencija, kurią mums pateikia popiežius Benediktas XVI, o taip pat mūsų draugijos taryba. Maldininkai su pakilia nuotaika grįžo į savo namus, nusiteikę stiprinti evangelinį apaštalavimo darbą.

Šakiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija