2011 m. lapkričio 11 d.
Nr. 81
(1961)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė

Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia – naujasis Vilniaus meno traukos židinys

Laimutė Vasiliauskaitė

Hamburgo Monteverdi choras
(vadovas Gothart Stier) koncertuoja
„Tarptautinio Šv. Jokūbo sakralinės
muzikos festivalyje Vilnius 2011“
po Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo
ir Jokūbo bažnyčios skliautais

Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia, kadaise viena gražiausių Vilniaus perlų, vėliau sovietų paversta daržovių sandėliu ar Operos teatro dekoracijų saugykla, prisikelia naujam gyvenimui – nuo vasaros pabaigos iki spalio pradžios po jos skliautais skambėjo Lietuvos ir tarptautinių chorų atliekamos (ir šimtametės, iš archyvų ištrauktos) sakralinės giesmės. Dominikonų ordino ir KĮ valstybinio choro „Vilnius“ iniciatyva pirmą kartą surengtas „Tarptautinis Šv. Jokūbo sakralinės muzikos festivalis Vilnius 2011“ jau nuvilnijo. Tačiau tai tik tradicijos pradžia. Festivalio tikslas – kasmet per pasaulietinę chorinę sakralinę muziką pabandyti priartėti prie kiekvieno žmogaus. Juk dominikonų vienuolynai tradiciškai puoselėdavę menus.


Naujienų vaivorykštė

Literatūros premija – kun. dr. Kęstučiui Trimakui

Lietuvių Fondo garbės pirmininkas
dr. Antanas Razma įteikia
2010 metų literatūros premiją
kun. dr. Kęstučiui A. Trimakui.
Sėdi Lietuvių rašytojų draugijos
pirmininkė Stasė Petersonienė
ir vertinimo komisijos
pirmininkas dr. Vainis Aleksa

Lietuvių rašytojų draugijos sudaryta komisija (pirmininkas dr. Vainis Aleksa, sekretorė. Stasė Petersonienė ir narė Audra Kubiliūtė-Daulienė) 2010 metų literatūros premiją paskyrė kun. dr. Kęstučiui Trimakui už dvi jo poezijos knygas: Ieškančiojo pėdsakai (1989–1999 m. keturios laidos) ir Jis man dovanojo būtį (2010).

Spalio 9 dieną Lemonte premijos įteikimo ceremonijas pradėjo Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkė Stasė Petersonienė, apibūdindama tų knygų autoriaus Dievo sąvoką. Prieš perskaitydamas vertinimo komisijos aktą, dr. Vainis Aleksa pristatė kelių recenzijų ištraukas, nurodančias premijuojamų knygų minties gilumą ir jų poetinę formą. Stipriai atmintin įstringa žinomo teologo, Šventojo Rašto vertėjo prof. prel. Antano Rubšio recenzijos citata: „Vargu ar turime kitą taip žmogiškai patrauklų ir taip teologiškai svarų veikalą lietuvių kalba apie religiją. Ieškančiojo pėdsakai suveda skaitytoją su Dievu, kuris ateina dalyvauti žmogaus būtyje ir buityje“ (kultūros žurnalas Aidai, 1991, nr. 1). Premijos mecenato – Lietuvių Fondo – vardu Fondo garbės pirmininkas dr. Antanas Razma įteikė premiją laureatui.


Naujienų vaivorykštė

Seminarijoje ir muziejuje – prel. Stasio Žilio tapybos darbai

Stasys Žilys, „Svetimoje šalyje“

Lapkričio 7 dieną Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje atidaryta prelato Stasio Žilio tapybos darbų paroda. Dvasininkas ilgus metus dirbo Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje studijų prefektu, jis buvo popiežiaus Jono Pauliaus II lietuvių kalbos mokytojas. Prel. S. Žilys nuo 1963 metų iki šiol yra Lietuvių kolegijos dvasios tėvas. Kunigas visą gyvenimą aktyviai kuria: tapo, rašo eiles.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija