2011 m. lapkričio 11 d.
Nr. 81
(1961)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Keliavome į Krekenavos Baziliką

Vajasiškio parapijiečiai Krekenavos
Bazilikoje su Panevėžio vyskupu
Jonu Kaunecku ir klebonu
kun. Gediminu Jankūnu

Kiekvieno mėnesio 15 dieną Krekenavos bažnyčioje, vasarą paskelbtoje Bazilika, vyksta atlaidai, pritraukiantys daugybę tikinčiųjų ne tik iš Panevėžio vyskupijos, bet ir visos Lietuvos.

Rugsėjo mėnesį Krekenavos Bazilikos klebonu paskirtas teologijos mokslų daktaras kun. Gediminas Jankūnas, iki tol Panevėžio vyskupijoje ėjęs vikaro pareigas pastoracijai. Kadangi Gediminas prieš trejus metus dirbo Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, parapijiečiai iki šiol jį mini tik geru žodžiu ir visada prisimena. Sužinoję apie jo paskyrimą Krekenavos Bazilikos klebonu, Juknėnų, Paberžės, Šlepečių, Vajasiškio, Trinkuškių, Baibių ir kitų kaimų tikintieji (iš viso 50 žmonių) surengė piligriminę kelionę į Krekenavoje vykusius atlaidus. Visus nustebino Bazilikos grožis tiek išorėje, tiek viduje. Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaiduose šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Prieš atlaidus iš įvairiausių parapijų susirinkę tikintieji dar išklausė klebono kun. Gedimino Jankūno aukotas šv. Mišias.

Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventovė nuo seno garsėja stebuklingu Dievo Motinos su Kūdikėliu paveikslu ir Žolinės atlaidais, sutraukiančiais daugybę maldininkų iš Šiaurės ir Vidurio Aukštaitijos. Spėjama, kad ikonografinio tipo Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas yra sukurtas XV amžiuje. Gausūs tikinčiųjų votai (tikinčiųjų paaukoti padėkos ženklai) primena Dievo Motinos užtarimu prie šio atvaizdo į ją besikreipusiems suteiktas malones. Yra išlikęs XVI amžiaus votas (Katalikų Bažnyčioje tai koks nors simbolinis daiktas, kabinamas ant šventų paveikslų, skulptūrų, išreiškiant padėkas už malones ar dovanojant kokia nors intencija, pavyzdžiui, prašant išgijimo). 1961 metais stebuklingas paveikslas restauruotas.

Seną Krekenavos Marijai skirtą giesmę iš lenkų kalbos išvertė ir suredagavo Krekenavoje Pirmojo pasaulinio karo metais gyvenęs lietuvių poetas Maironis. Ji įtraukta į jo poezijos rintinę ,,Pavasario balsai“. 1909 metais Krekenavos šventovė susieta ypatingais dvasiniais ryšiais su Romos Popiežiškąja Švč. Mergelės Marijos didžiąja Bazilika. Tai – dukterinė šios Bazilikos šventovė Lietuvoje. Popiežiai Jonas Paulius II, Benediktas XVI suteikė visuotinius atlaidus maldininkams, aplankantiems Krekenavos šventovę bet kurią dieną per Žolinės aštuondienį, kiekvieno mėnesio 15 dieną ir per visą Švč. Mergelės Marijos iškilmę. 2000 m. popiežius Jonas Paulius II paskelbė XX amžiaus tikėjimo liudytojus, tarp kurių yra aštuoni krekenaviečiai.

Po atlaidų Vajasiškio parapijos tikintieji į namus grįžo gerai nusiteikę, dvasiškai sustiprėję, kupini įspūdžių. Tiesa, nedideliame Krekenavos miestelyje įsimintinų, lankytinų vietų nėra, tačiau visą kelionės grožį atpirko ant kalno stovinčios Bazilikos skleidžiama dvasia.

Eugenija Barskevičienė

Vajasiškis–Krekenava
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija