2011 m. lapkričio 18 d.
Nr. 83
(1963)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kunigas iš Ūdrijos

A†A kun. Pranas PERLAITIS
(1931 03 09–1955 12 18–2011 10 02)

Spalio 2 dieną, eidamas 81-uosius metus, po sunkios ligos Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose mirė kun. jubil. Pranas Perlaitis.

Velionis gimė 1931 m. kovo 9 d. Ūdrijoje, Simno rajone. Mokėsi Ūdrijos pradinėje ir Alytaus vidurinėje mokyklose. 1951 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir 1955 m. gruodžio 18 d. Kaune buvo įšventintas kunigu. Baigęs seminariją, kun. P. Perlaitis pradėjo savo kunigišką tarnystę ir ėjo šias pareigas parapijose: po šventimų paskirtas  Kapčiamiesčio vikaru, nuo 1960 02 12 – Miroslavo vikaras, nuo 1960 06 24 – Pilviškių vikaras, nuo 1962 04 12 – Didvyžių parapijos klebonas, nuo 1963 06 21 – Balbieriškio altaristas, nuo 1964 08 26 – Krokialaukio klebonas, nuo 1968 10 07 – Mindaugų parapijos klebonas, nuo 1968 12 03 – Paežerėlių altaristas, nuo 1971 02 10 – Valakbūdžio administratorius, nuo 1971 07 02 – Didvyžių administratorius, nuo 1976 07 06 – Gerdašių administratorius, nuo 1977 07 12 –  gydėsi, nuo 1984 12 28 – Šlavantų klebonas, nuo 1997 10 20 – Šlavantų garbės klebonas, nuo 1998 05 25 – Gerdašių klebonas, nuo 2006 05 05 – Liškiavos altaristas. Kun. P. Perlaitis, kaip tvirto tikėjimo pavyzdys, dar išsiskyrė gyvenimo paprastumu ir neturtu.

Kun. P. Perlaičio palaikai buvo pašarvoti gimtosios Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje. Velionis palaidotas Ūdrijos bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam Viešpatie!

Vilkaviškio vyskupijos kurija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija