2011 m. lapkričio 18 d.
Nr. 83
(1963)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Mirė ilgametis Vosiliškio klebonas

A†A kun. Jonas RAUDONIKIS
(1950–1981–2011)

Kun. Jonas Raudonikis

Spalio 21 dieną, eidamas 62-uosius metus, staiga mirė Vosiliškio parapijos klebonas kun. Jonas Raudonikis. Jis gimė 1950 m. liepos 25 d. Rokų kaime, Aukštosios Panemunės parapijoje, valstiečių katalikų šeimoje. 1958–1961 metais mokėsi Rokų pradinėje mokykloje, o 1961–1968 metais – Kauno 13-toje vidurinėje mokykloje, kurioje baigė 9 klases. Vėliau metus mokėsi Kauno 4-tojoje profesinėje technikos mokykloje ir įgijo medžio apdirbimo staklininko specialybę. 1970 metais J. Raudonikis buvo pašauktas tarnybai sovietinėje kariuomenėje. Tarnavo Ukrainoje, o grįžęs iš karinės tarnybos 1972 metais pradėjo dirbti staklininku Kauno medžio apdirbimo kombinate, po metų perėjo į Kauno buitinių patarnavimų įmonę „Ąžuolas“, kurioje dirbo taros sukalėju. Tais pačiais metais J. Raudonikis pradėjo lankyti Kauno 1-ąją vakarinę vidurinę mokyklą. Darbovietės pakeitimas ir mokslai vakarinėje mokykloje buvo susiję su Jono puoselėjamu troškimu tapti kunigu, nes be vidurinio išsilavinimo negalėjo būti priimtas į kunigų seminariją.

Vidurinę mokyklą Jonas Raudonikis baigė ir į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją įstojo 1975 metais. Nors mokslas jam sekėsi sunkokai, Jonas įstengė baigti seminarijos kursą ir 1981 m. gegužės 31 d. buvo įšventintas kunigu.

Pirmoji kun. J. Raudonikio tarnystės vieta buvo Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija, kurioje jis vienerius metus ėjo vikaro pareigas. 1982 metais paskirtas Kelmės parapijos vikaru, o dar po dviejų metų paskirtas Vosiliškio parapijos administratoriumi. Šioje parapijoje jis dirbo iki mirties – dvidešimt septynerius metus.

Keletą kartų buvo ketinama kunigą Joną perkelti klebono pareigoms į kitas parapijas, tačiau jo bei Vosiliškio parapijiečių prašymu būdavo paliekamas darbuotis Vosiliškyje. Ši nuošali parapija buvo kunigo Jono širdies rūpestis. Atrodytų, jis nepadarė ypatingų darbų, nepastatė bažnyčių ir didelių klebonijų, tačiau, kaip sugebėdamas, tarnavo savo ganomiesiems. Nuo 1997 metų rudens iki 2002 metų jis aptarnavo dar ir Žaiginio parapiją. Mirtis kunigą Joną ištiko staiga, sustojus širdžiai.

Kun. J. Raudonikis buvo paprastas žmogus, gana uždaro būdo. Nepasižymėjo ypatingais gabumais, tačiau, kaip ir buvo įrašyta seminarijos vadovybės charakteristikoje, uoliai dirbo pastoracinį darbą ten, kur buvo skirtas.

Vosiliškio parapijiečiai 1995 metais, prašydami, kad kunigas Jonas nebūtų iškeltas į kitą parapiją, rašė: „Gerbiamo klebono netektį suprastume kaip didžiausią Dievo bausmę“. Tada vyskupas atsižvelgė į parapijiečių prašymą, tačiau dabar pats Viešpats savo kunigą pašaukė į amžinybę. Jis iškeliavo, bet paliko apie save gražų garbingo ir uolaus kunigo atminimą.

Kun. J. Raudonikio palaikai buvo pašarvoti Vosiliškio bažnyčioje. Joje spalio 24 dieną aukotos laidotuvių šv. Mišios, į kurias atvyko 34 kunigai. Kadangi Lietuvos vyskupai tomis dienomis posėdžiavo LVK plenariniame posėdyje Vilniuje, Kauno arkivyskupo pavedimu laidotuvių šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė velionio seminarijos kurso draugas, tą pačią dieną 1981 metais įšventintas kunigu, Vilkaviškio Katedros klebonas prel. kan. Vytautas Gustaitis. Laidotuvių apeigoms vadovavo Telšių vyskupijos generalvikaras prel. Juozas Šiurys. Kun. J. Raudonikis palaidotas Vosiliškio bažnyčios šventoriuje.

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija