2011 m. lapkričio 18 d.
Nr. 83
(1963)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vilniuje baigiami Dievo Gailestingumo metų atlaidai

Sekmadienį prasidėję Gailestingumo Motinos Globos atlaidai Aušros Vartų šventovėje baigsis lapkričio 20 dieną, meldžiantis pagalbos sau, šeimoms, tėvynei, taikos, teisingumo ir solidarumo visoms tautoms. Atlaidų metu nuo lapkričio 14 dienos parapijoje veikia Solidarumo kavinė. Šia akcija Aušros vartų parapijos „Caritas“ prašo tikinčiuosius atnešti savo iškeptų pyragų, vaisių ar kitokio maisto maldininkams pavaišinti.


Pašvęstojo gyvenimo kongresas

Lapkričio 5 dieną, šeštadienį, Dievo Gailestingumo mieste Vilniuje, įvyko Pašvęstojo gyvenimo kongresas tema „Gailestingojo Tėvo gailestingi vaikai“.

Seserys ir broliai vienuoliai, susirinkę  iš visos Lietuvos, kongresą pradėjo bendra Gailestingumo vainikėlio malda Dievo Gailestingumo šventovėje. Dėkojant už Pašvęstąjį gyvenimą, prie Gailestingojo Jėzaus atvaizdo buvo švenčiama Eucharistija. Šv. Mišias koncelebravo Vilniaus arkivyskupas kardinolas A. J. Bačkis, Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius SJ, Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, broliai vienuoliai kunigai.


Gerumo šviesa

Spalio 23 diena, sekmadienis. Šv. Mišios Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje. Po jų – popietė Katedros parapijos salėje. Suskamba giesmė „Ave, Maria“, atliekama Jono Mališausko vadovaujamo vokalinio ansamblio „Ratelis“. Monsinjoras Juozapas Antanavičius kalba padėkos maldą Dievui. Tai – projekto „Gerumo šviesa turi skubėti“ antrasis etapas, skirtas Panevėžio miesto kūrybinio žodžio mylėtojams, jų poezijai ir prozai. Į popietę atvyko Lietuvos rašytojų sąjungos narys Zenonas Jurgelaitis, Jonas Mališauskas, Valerija Pušnytė, Stasė Zareckienė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė Vida Sereikienė, Ada Plučienė, Ona Pranckūnaitė, Ona Černiauskienė, Alvyda Kariznienė, Genutė Dyrienė. Savo prozos kūrinius skaitė ir monsinjoras J. Antanavičius. Šiems žmonėms kūryba yra kalbėjimasis su žmogumi apie žmogų, jo darbus, gamtą, paukštį, gyvybę, praeitį ir ateitį, gera ir bloga. Kiekvienas iš jų rado, ką pasakyti gausiai auditorijai, perskaitė po porą savo kūrinėlių – laikas nelaukia, reikia skubėti viską išsakyti.


Kitokios Vėlinės

Paįstrio klebonas garbės
kanauninkas Benediktas Pranciškus
Tamulionis kalba kapinėse

Lapkričio 1-ąją, po šv. Mišių Paįstrio bažnyčioje (Panevėžio r.), kurias aukojo Panevėžio rajono garbės pilietis, klebonas garbės kanauninkas Benediktas Pranciškus Tamulionis, tikintieji ėjo į kapines. Kultūros namų darbuotojai iš anksto pasirūpino įgarsinimu, kad girdėtų ir šalia esantys, ir stovintys toliau, prie savųjų kapelių. Žmonės susimąstę klausėsi žodžių ir giesmių.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija