2011 m. lapkričio 23 d.
Nr. 84
(1964)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

„Ateities“ žurnalo poetų kūrybos popietė

Poezijos montažo atlikėjai:
aktorė Audrė Budrytė, kun.
dr. Kęstutis A. Trimakas
ir Marius Polikaitis
Jono Maleiškos nuotrauka

Spalio 9 dieną Ateitininkų namuose Lemonte (JAV) suruošta poezijos popietė, skirta paminėti „Ateities“ žurnalo šimtmečio (1911–2011) sukaktį. Šis žurnalas buvo išskirtinai svarbus katalikiškajam sąjūdžiui puoselėti, bei jaunuosius literatūros, ypač poezijos, kūrėjus ugdyti.

Kun. dr. Kęstutis A. Trimakas paruošė „Ateities“ poetų kūrybos montažą šiuolaikine gyvybės kultūros tema „Švęsime gyvenimą“. Atrinkęs poetų eilėraščius, juos interpretavo, o skaitė aktorė Audrė Budrytė ir Marius Polikaitis. Tema lietė žmonių sutvėrimą, pagrindinius jų pašaukimus (motinos, tėvo, mokytojos, poeto, kunigo), žmonių pokalbį su Dievu, individų bandymą maištauti bei Kristaus krauju palaikomų žmonių procesiją į Dievą… Parinktieji poetai – Kazys Bradūnas, Bernardas Brazdžionis, Julija Švabaitė-Gylienė, kun. Stasys Yla, kun. Leonardas Andriekus, Kotryna Grigaitytė, Vytautas Mačernis, Aloyzas Baronas ir kiti.

Popietėje apsilankiusieji vertino šią prasmingą poezijos apžvalgą ir filosofinį jos pritaikymą gyvenimui.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija