2011 m. lapkričio 25 d.
Nr. 85
(1965)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Sklido patriotinė dvasia

Mindaugas Kuras

Renginio dalyviai prie
Griškabūdžio kultūros centro

Griškabūdžio klebonas kun. Sigitas
Bitkauskas sveikina jaunuosius
šaulius. Iš dešinės: Lietuvos
Šaulių sąjungos Marijampolės
apskrities šaulių 4-osios
rinktinės vadas Raimundas
Mertinkaitis, Kudirkos Naumiesčio
10-osios kuopos vadas Antanas
Varankovas ir Šakių kuopos
šaulys Pranas Jankauskas

Tarnybinių šunų dresuotojų programa

Prie paminklo partizanams eiles
skaito Lietuvos Šaulių sąjungos
šaulių 4-osios rinktinės Kudirkos
Naumiesčio 10-osios kuopos
šaulys Jonas Matijošaitis

Šiomis dienomis visoje šalyje vyko renginiai, skirti Lietuvos kariuomenės įkūrimo 93-ųjų metinių progai paminėti. Toks renginys lapkričio 18 dieną, penktadienį, įvyko ir Griškabūdžio miestelio kultūros centre. Jame aktyviai dalyvavo ne tik miestelio gyventojai, Griškabūdžio vidurinės mokyklos moksleiviai, Lietuvos Šaulių sąjungos Marijampolės apskrities šaulių 4-osios rinktinės šauliai, bet ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos (toliau  VSAT prie LR VRM), Pagėgių rinktinės pareigūnai, aktyviai bendradarbiaujantys su Lietuvos Šaulių sąjungos Marijampolės apskrities šaulių 4-ąja rinktine. VSAT prie LR VRM Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio užkardos vadas majoras Dainius Stepšys ir vyresnysis pasienietis Vygintas Kuras perskaitė pranešimus apie Lietuvos kariuomenės ir pasienio tarnybos įkūrimą Lietuvoje, šių tarnybų raidą Lietuvos istorijoje ir tolimesnes perspektyvas. Majoras D. Stepšys pakvietė jaunuosius šaulius ir kitus šventėje dalyvavusius moksleivius ateityje rinktis garbingas kario ir pasieniečio profesijas, palinkėjo sėkmės garbingai vykdyti duotus jaunojo šaulio pasižadėjimus. Renginio metu 40 Šakių rajono moksleivių (20 iš Kudirkos Naumiesčio ir 20 iš Lekėčių), kandidatų į jaunuosius šaulius, iškilmingoje aplinkoje davė pirmąjį savo gyvenime pasižadėjimą ir tapo jaunaisiais šauliais. Šia proga juos pasveikino ir tolimesnės šauliškos sėkmės palinkėjo Lietuvos Šaulių sąjungos Marijampolės apskrities šaulių 4-osios rinktinės vadas Raimundas Mertinkaitis, šaulių 4-osios rinktinės Kudirkos Naumiesčio 10-osios kuopos vadas Antanas Varankovas, vienas iš septynių Lietuvos vyriausiųjų policijos komisariatų kapelionų Griškabūdžio parapijos klebonas kun. Sigitas Bitkauskas, kuris jaunuosius šauliukus pasveikino, linkėdamas Dievo palaimos jų tolimesniame kelyje. Marijampolės apskrities šaulių 4-osios rinktinės vadas R. Mertinkaitis ir 10-osios kuopos vadas Antanas Varankovas jauniesiems šauliams įteikė jaunojo šaulio pažymėjimus ir atminimo raštus. Vėliau padėta gėlių ir uždegtos žvakutės prie paminklo, atminti tragiškai žuvusius ir NKVD nukankintus Lietuvos partizanus ir patriotus Griškabūdyje, jų atminimas pagerbtas tylos minute, šaulys Jonas Matijošaitis paskaitė keletą poezijos posmų. Šventės pabaigoje VSAT prie LR VRM Pagėgių rinktinės kinologų grupės pareigūnai renginio dalyviams papasakojo apie tarnybinių šunų dresavimą ir panaudojimą tarnyboje, parodė programėlę, kurioje aktyviai dalyvavo ir patys moksleiviai: jiems buvo leista pabandyti duoti tarnybiniams šunims komandas, juos pavedžioti, dalyvauti žmogaus paieškoje.

Kas žino, gal ateityje šio renginio metu paskleista patriotinė dvasia Lietuvai duos ne vieną sąžiningą ir dorą pasienietį, karį ar tiesiog patriotišką Lietuvos pilietį, reikalingą dabar savoje tėvynėje, o ne Ispanijoje, Norvegijoje ar Anglijoje. Šiuo sunkiu visai šaliai laikotarpiu turime burtis savoje žemėje, darydami gerus darbus, kurdami tvirtas tradicines šeimas, krikščioniškai augindami dorus vaikus.

Griškabūdis, Šakių rajonas
Vyginto KURO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija