2011 m. gruodžio 2 d.
Nr. 87
(1967)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Arkivyskupo šimtmetis liudija sunkius laikus...

Prisiminimais apie arkivyskupą
Julijoną Steponavičių dalijasi
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Lapkričio 27-ąją Kaune buvo paminėtas arkivyskupo Julijono Steponavičiaus (19911–1936–1955– 1991) 100-ųjų gimimo metinių jubiliejus. Šv. Mišias Arkikatedroje Bazilikoje koncelebravo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, prel. prof.  dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, mons. Alfonsas Svarinskas, kun. Algimantas Keina, kiti kunigai. Po to nedidelė tikinčiųjų dalis susirinko į arkivyskupijos muziejų paminėti garbingą arkivysk. J. Steponavičiaus sukaktį. Tas būrelis garbaus amžiaus žmonių, tarp kurių buvo kunigų bei vienuolių, dar prisimena šį ganytoją tremtinį, ateistinės valdžios ištremtą 28 metams į Žagarę, nes kolaborantinė valdžia sutrukdė jam eiti Vilniaus ir Panevėžio vyskupijų apaštališkojo administratoriaus pareigas.


Jis buvo tikėjimo pavyzdys

Paminėtos kunigo Broniaus Laurinavičiaus 30-osios nužudymo metinės

Romas BACEVIČIUS

Kun. B. Laurinavičiaus
pagerbimas Vilniuje prasidėjo
prie jo žūties vietoje iškilusios
skulptoriaus Antano Kmieliausko
rausvo granito skulptūros, kurioje
pavaizduotas Jėzus, nešantis kryžių

Praėjo 30 metų, kai vėlyvą 1981 m. lapkričio 24 dieną Vilniuje, Kalvarijų–Žalgirio gatvių sankryžoje, KGB suorganizuotoje eismo autoavarijoje žuvo Adutiškio klebonas kun. Bronius Laurinavičius (1913–1944–1981). Atkaklus kovotojas už tikinčiųjų teises buvo labai neparankus tuometinei valdžiai. Šio iškilaus žmogaus 30-ųjų žūties metinių minėjimai vyko lapkričio 19 dieną – Švenčionėliuose, o lapkričio 26 dieną – Vilniuje.


Žodžio ir dvasios apaštalas

Stasys Šalkauskis

Gruodžio 4 dieną sukanka 70 metų nuo filosofo ir pedagogo, Lietuvos universiteto koncepcijos bei Lietuvių katalikų mokslų akademijos kūrėjo, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus ir rektoriaus mirties. Spausdiname jo artimo draugo Karolio Dineikos (1898–1980) straipsnį, paskelbtą 1942 metų „Varpų“ literatūriniame almanache pirmųjų St. Šalkauskio mirties metinių proga.


Prisiminė kunigą kraštietį

Kun. Jono Juraičio pirmųjų mirties metinių paminėjimas

Lapkričio 10 dieną Vilkaviškio Katedroje buvo aukjamos šv. Mišios už prieš metus mirusį, iš Vilkaviškio vyskupijos kilusį kunigą profesorių Joną Juraitį.

Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila, koncelebravo vysk. emeritas Juozas Žemaitis MIC, vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Marijos radijo programų direktorius kun. Kęstutis Kėvalas bei keletas Vilkaviškio vyskupijos kunigų, tarp kurių buvo minimo kunigo studentų. Drauge meldėsi Vilkaviškio parapijos tikintieji, giedojo Vilkaviškio Katedros choras.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija