2011 m. gruodžio 2 d.
Nr. 87
(1967)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona

 

Šiame numeryje:

Aukštasis pilotažas

Prikelti iš laiko užmaršties

Žodžio ir dvasios apaštalas

Modernus
daugiafunkcinis
centras

Apetitą žadinusi
paroda

Bažnyčios narių tarnystė

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI laimina
Benine jį pasitikusius jaunuolius

Patirti asmenišką ir bendruomenišką susitikimą su Kristumi

Nors popiežius Benediktas XVI praėjusio vizito metu aplankė tik vieną šalį, Afrikos valstybę Beniną (buvusią senąją Dahomėją), tačiau jo, kaip Visuotinės Bažnyčios ganytojo, kalbose atsispindėjo ir viso pasaulio tikinčiųjų bendruomenės aktualijos. Štai lapkričio 19 dieną apaštalinėje nunciatūroje vykusiame susitikime su Benino vyskupų konferencijos nariais jiems sakytoje kalboje priminęs apie šalyje švenčiamas 150-ąsias evangelizacijos metines, Šventasis Tėvas sakė, kad šio jubiliejaus minėjimas turi būti suderintas su jo paskelbtų Tikėjimo metų celebravimu (galbūt panašiai Lietuvos vyskupų 2012-ieji paskelbti palaimintojo Jurgio Matulaičio metais ir bus pritaikyti Tikėjimo metų uždaviniams, kartu prisimenant Lietuvos Krikšto 625-ąsias metines ir naujojo evangelizavimo svarbą).


Arkivyskupo šimtmetis liudija sunkius laikus...

Prisiminimais apie arkivyskupą
Julijoną Steponavičių dalijasi
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Lapkričio 27-ąją Kaune buvo paminėtas arkivyskupo Julijono Steponavičiaus (19911–1936–1955– 1991) 100-ųjų gimimo metinių jubiliejus. Šv. Mišias Arkikatedroje Bazilikoje koncelebravo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, prel. prof.  dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, mons. Alfonsas Svarinskas, kun. Algimantas Keina, kiti kunigai. Po to nedidelė tikinčiųjų dalis susirinko į arkivyskupijos muziejų paminėti garbingą arkivysk. J. Steponavičiaus sukaktį. Tas būrelis garbaus amžiaus žmonių, tarp kurių buvo kunigų bei vienuolių, dar prisimena šį ganytoją tremtinį, ateistinės valdžios ištremtą 28 metams į Žagarę, nes kolaborantinė valdžia sutrukdė jam eiti Vilniaus ir Panevėžio vyskupijų apaštališkojo administratoriaus pareigas.


Jis buvo tikėjimo pavyzdys

Paminėtos kunigo Broniaus Laurinavičiaus 30-osios nužudymo metinės

Romas BACEVIČIUS

Kun. B. Laurinavičiaus
pagerbimas Vilniuje prasidėjo
prie jo žūties vietoje iškilusios
skulptoriaus Antano Kmieliausko
rausvo granito skulptūros, kurioje
pavaizduotas Jėzus, nešantis kryžių

Praėjo 30 metų, kai vėlyvą 1981 m. lapkričio 24 dieną Vilniuje, Kalvarijų–Žalgirio gatvių sankryžoje, KGB suorganizuotoje eismo autoavarijoje žuvo Adutiškio klebonas kun. Bronius Laurinavičius (1913–1944–1981). Atkaklus kovotojas už tikinčiųjų teises buvo labai neparankus tuometinei valdžiai. Šio iškilaus žmogaus 30-ųjų žūties metinių minėjimai vyko lapkričio 19 dieną – Švenčionėliuose, o lapkričio 26 dieną – Vilniuje.


Atidarytas pirmasis krematoriumas, Kaune statys kolumbariumą

Krematoriumas Kėdainiuose

Penktadienį Kėdainių pramoniniame parke atidarytas pirmasis Lietuvos krematoriumas. Jo simbolinę juostą perkirpo Seimo pirmininkės pavaduotoja Virginija Baltraitienė ir Seimo narė Vida Marija Čigriejienė, o patalpas pašventino Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaras kun. Tomas Trečiokas. Atidaryme taip pat dalyvavo Kėdainių rajono meras Rimantas Diliūnas, Seimo narys Antanas Matulas, Kėdainių katalikų, reformatų ir stačiatikių dvasininkai.


Tikrasis gailestingumas: išgelbėti kitą net prarandant save

Konferencijos apskritasis stalas
Laimos Bobelytės nuotrauka

Lapkričio 22 dieną Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Katalikų teologijos (KTF ) fakulteto Didžiojoje auloje vyko respublikinė mokslinė konferencija „Dievo gailestingumas šiandienos kontekstuose“,  skirta „Dievo gailestingumo“ metams paminėti. Į ją susirinko teologai, istorikai, filosofai ir kultūrologai iš visos Lietuvos. Tarp jų buvo nemažai pranešėjų dvasininkų, teologų, filosofų bei pedagogų iš VDU, taip pat svečių iš Lietuvos Edukologijos (LEU), Mykolo Riomerio (MRU) bei Klaipėdos (KU)universitetų, Užsienio reikalų ministerijos. Atvyko ir gausus būrys dvasiniais dalykais besidominčių klausytojų. Pasibaigus visiems keturiems numatytiems plenariniams posėdžiams vyko apskrito stalo diskusija su klausytojais ir monografijų pristatymas. Konferencijai pirmininkavo prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas (VDU). Jos pabaigoje prelatas ragino visus pranešėjus kuo skubiau žurnalui „Soter“ atsiųsti parengtą pranešimų medžiagą, kad būtų galima išleisti atskirą knygelę. Po konferencijos pranešėjai ir kantriausi klausytojai susirinko į fakulteto koplytėlę, kur buvo aukojamos šv. Mišios.


Prisiminė kunigą kraštietį

Kun. Jono Juraičio pirmųjų mirties metinių paminėjimas

Lapkričio 10 dieną Vilkaviškio Katedroje buvo aukjamos šv. Mišios už prieš metus mirusį, iš Vilkaviškio vyskupijos kilusį kunigą profesorių Joną Juraitį.

Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila, koncelebravo vysk. emeritas Juozas Žemaitis MIC, vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Marijos radijo programų direktorius kun. Kęstutis Kėvalas bei keletas Vilkaviškio vyskupijos kunigų, tarp kurių buvo minimo kunigo studentų. Drauge meldėsi Vilkaviškio parapijos tikintieji, giedojo Vilkaviškio Katedros choras.


Alytiškiai Gailestingumo metus baigė Vilniuje

Visų Šventųjų parapijoje
piligrimai iš Alytaus susitiko
su Brazilijos lietuvių išeivijos
kunigu Šv. Rašto licenciatu
Juozapu Minderiu

Lapkričio 13–20 dienomis Vilniuje vyko Aušros Vartų Marijos Gailestingumo Motinos globos atlaidai, kuriais pasibaigė liturginiai metai, Katalikų Bažnyčioje paskelbti Gailestingumo metais. Paragauti piligrimystės duonos, patirti Dievo artumą ir dvasinę tikinčiųjų bendrystę, kreiptis į Gailestingumo Motiną užtarimo savo problemų sprendimui bei aplankyti šventas istorines vietas panoro daugiau kaip trisdešimt Alytaus maldininkų.


Vargas dėl pasitikėjimo

Saulius Stoma

Pasitikėjimas yra svarbiausias dalykas, kuriuo remiasi demokratija ir kapitalizmas. Pirkdamas prekę ar paslaugą tiki, kad nebūsi apgautas. Lygiai taip pat rinkdamas aukščiausią ar žemiausią valdžią manai, kad ji atsižvelgs į tavo lūkesčius. Žinoma, netiki visu šimtu procentų, tačiau, jei visai netikėtum, elgtumeisi kitaip. Tiek prekių, tiek ir politinė rinka verčia jos dalyvius stengtis dėl pasitikėjimo, konkuruoti ir kovoti dėl jo. Juk žinai, kad netekęs pasitikėjimo, neteksi visko. Apgaulės kelias yra trumpalaikis. Pasitikėjimas ypač svarbus bankams ir visai finansų sistemai. Vyriausybės neriasi iš kailio, kad tik nepablogintų pasitikėjimo finansų rinkose ir drebėdamos laukia reitingų agentūros sprendimo. Blogas įvertinimas gali sužlugdyti valstybę, ypač šiais krizės laikais.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija