2011 m. gruodžio 9 d.
Nr. 89
(1969)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Dievo klausimo aktualumas šiandien

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI laimina šeimą

Sekuliarizuoto mentaliteto nepajėgumas

Iškeldamas pasauliečių tikinčiųjų vaidmenį naujojo evangelizavimo uždavinių kontekste, popiežius Benediktas XVI pabrėžė, kad šiai Bažnyčios misijai yra reikalingas visų jos narių indėlis. Šventasis Tėvas apie tai kalbėjo lapkričio 26 dieną Vatikane, susitikęs su čia vykusios Popiežiškosios pasauliečių tarybos 35-osios metinės sesijos dalyviais, kurie šiemet svarstė temą „Dievo klausimas šiandienos pasaulyje“. Minėta Šventojo Sosto dikasterija, vadovaujama Tarybos pirmininko lenko kardinolo Stanislavo Rylkos ir Tarybos sekretoriaus vokiečio vyskupo Jozefo Klemenso, koordinuoja bažnytinių pasauliečių sąjūdžių ir organizacijų veikimą, rengia jų tarptautinius susitikimus, tokius, kaip Pasaulinės jaunimo dienos.


Kai antgamtiškumas tampa tikroviškesnis

Kun. Vytenis Vaškelis

Nors anuomet Jonas Krikštytojas buvo pašauktas liudyti Kristaus šviesą (Jn 1, 8), ir per jo asmenį plačia juosta sklido dieviška tiesa, bet jis pats palyginti su Viešpačiu buvo vos įžiūrimas žiburėlis. Tokia yra visų mūsų pašaukimo ir išaukštinimo lemtis: ne save kitiems dalinti, bet per save - Jėzų. Kai išties stengiamės gerai atlikti šią kilniausią tarnystę, iškart neabejotinai sulaukiame atlygio – realios su Juo draugystės didėjimo dovanos. Sujaudiname Jo Širdį ir pelnome Jo palankumą, nes, būdami Jo akivaizdoje, suvokiame du dalykus: be dieviškos malonės mūsų egzistencijos vertė sumenksta iki nulio ir ji pakyla iki begalybės aukštumų, kai savo širdimi Jam tariame: „Jėzau, naujai apšvietęs mano būtį, Tu esi vienintelė mano žvaigždė, nutvieskianti mano kasdienybės taką, kuriuo aš ryžtuosi taip eiti, kaip tai darė Tavo ir mano Motina“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija