2011 m. gruodžio 23 d.
Nr. 93
(1973)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Iškilus kunigas

Kanauninkas Petras Našlėnas-Kerbelis

Šiemet gruodžio 13 dieną buvusiam Plungės dekanui kanauninkui Petrui Našlėnui-Kerbeliui būtų sukakę 95 metai. Tai buvo nuostabus kunigas, patriotas, kuris visa siela ir širdimi mylėjo parapijiečius, vargšus ir jaunimą, didelis Sąjūdžio rėmėjas. Nepaprastai kunigą mylėjo jaunimas ir šiandiena jo dėka Lietuva turi daug gerų kunigų ir vienuolių.

Kan. P. Našlėnas-Kerbelis gimė 1916 m. gruodžio 13 dieną Ukmergės apskrityje Deltuvos valsčiuje. Mokėsi Kurėnų pradžios mokykloje, Ukmergės amatų mokykloje. 1934 metais įstojo į Ukmergės gimnazijos ketvirtą klasę, 1938 metais tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1942 metais įstojo į Žemės ūkio akademiją (ŽŪA), kurios nebaigęs įstojo į Kauno kunigų seminariją. Po dvejų studijų metų buvo iš seminarijos kartu su A. Svarinsku ir J. Čepėnu atleisti. Vėl tęsė mokslus ŽŪA, bet būdamas paskutiniame kurse buvo suimtas ir nuteistas 8 metams už ryšius su Lietuvos partizanais. 1956 metais, grįžęs iš lagerio, stojo į Kauno kunigų seminariją, kurioje tesimokė pusantrų metų, nes atsisakė bendrauti su sovietiniu saugumu ir buvo pašalintas. Jis apsigyveno Kulautuvoje, dirbo zakristijonu ir privačiai laikė seminarijos egzaminus. 1961 metais baigė visą kursą ir tais metais Lentvaryje kunigo V. Aliulio bute vyskupas V. Sladkevičius jam slapta suteikė diakono šventimus. 1961 metų rugpjūčio 2 dieną Onuškyje slapta vyskupas V. Sladkevičius suteikė kunigystės šventimus. Kunigas 25 metus ištikimai rizikuodamas keliavo po Lietuvą, kaip pogrindininkas vedė rekolekcijas, konferencijas jaunimui, klierikams bei vienuolėms, talkino parapijų kunigams.

1985 metais bandė įsidarbinti kaip kunigas legaliai, tačiau sovietinė valdžia vertė grįžti į seminariją, todėl turėjo dar metus praleisti seminarijoje. Tik 1986 m. balandžio 3 dieną buvo oficialiai paskirtas altaristu Plungėje bei klebono teisėmis aptarnauti Stalgėnų parapiją.

Nuo 1996 metų balandžio 4 dienos paskiriamas Plungės klebonu ir dekanu. Dėl sunkių ir vargingų gyvenimo sąlygų staigiai pablogėjo sveikata. 1998 m. balandžio 27 dieną paskirtas Plungės altaristu.

2001 metais pakeltas Telšių Katedros kapitulos kanauninku. Tačiau jam neilgai teko džiaugtis laisvę atgavusia nepriklausoma Lietuva, už kurią karštai ir su meile kovojo.

2002 m. rugsėjo 17 dieną – Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventės metu kan. P. Našlėnas-Kerbelis mirė Kaune, paliko nebaigtus darbus.

Palaidotas jo numylėtoje Plungėje, šventoriuje, šalia kitų kunigiškos tarnystės brolių. Tai buvo iškilus tautos šulas, kuris be baimės ėjo kartu su kun. J. Zdebskiu ir visais kitais, kurie kovojo už Lietuvos šviesią ateitį – Nepriklausomybę.

Bronislovas ZINKEVIČIUS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija