2011 m. gruodžio 30 d.
Nr. 95
(1975)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kalėdų slėpinys mus kviečia surasti gyvąjį Kristų

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai kalėdinis laiškas

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, lietuviai Šiaurės ir Pietų Amerikos, Europos bei Australijos žemynuose!

„Jie nuskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį… Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip buvo jiems paskelbta“ (Luko 2, 16–17, 20).

Kalėdų ryto šv. Mišių skaitinio ištrauka iš Luko Evangelijos: piemenėliams angelas nurodė, kur rasti ir kaip atpažinti gimusįjį Išganytoją. Kalėdų geroji žinia prasidėjo su paprastais piemenėliais, kurie pasiryžo ieškoti ir radę įtikėjo, jog kūdikėlis tikrai Mesijas – Viešpats. Grįžę namo garbindami ir šlovindami Viešpatį, jie savo liudijimu patyrė gyvą ryšį su Dievu.

Mes skaitome, ypač Evangelijose ir Jo pamokymuose, kad Jėzus yra tas, kuris mūsų kantriai laukia. O ko Jis iš mūsų  reikalauja? Kad atsilieptume ir įgyvendintume savo krikščionišką tikėjimą religiniais veiksmais, bendruomeninėmis maldomis,  aukomis, apeigomis ir gyvu įsijungimu į bažnytinį gyvenimą. Kalėdų slėpinys mus kviečia surasti gyvąjį Kristų ir Jį priimti savo gyvenime, savo namuose, šeimoje, parapijoje, bendruomenėje, gerbdami Jį ne kaip idėją arba jausmą, bet šlovindami Jo dieviškąsias savybes – gailestingumą ir visagalybę.

Palaimintasis Jurgis Matulaitis rašė savo dienoraštyje „Užrašuose“, kad „Krikščionys gerbia Dievą ne tik kaip Jo kūriniai ar tarnai, bet ypač kaip Jo vaikai …“

Praėjusių metų vasario mėnesį man teko aplankyti lietuvius kalinius tolimame Limos mieste Peru, kur kalėjimo patalpose šventėme Susitaikymo sakramentą ir šv. Mišias. Buvo įspūdinga matyti, kad ir tokiomis sąlygomis kaliniai nepraradę vilties, bet ja tikėdami ieško Dievo.

Žmogaus širdis, suradusi Dievo gailestingumą, tampa pajėgi gailestingumą dovanoti kitiems. Didžiausia ir brangiausia dovana, kai mes galime parodyti atlaidumą ir suteikti vilties tiems, kurie skurdžiai gyvena, apleistiesiems, nelaimės ištiktiesiems bei ligoniams. Jėzus sako: „Palaiminti gailestingieji; jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5, 7).

Švč. Mergelė Marija, priimdama dieviškos motinystės Malonę, pripažino savo maldoje Magnificat: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo Gelbėtoju“ (Luko 1, 47). Kaip ir tie piemenėliai iš praeities, ieškokime Kristaus ir Jį atradę priimkime savo kalėdinėje šventėje Jį garbindami ir šlovindami.

Nuoširždiai dėkoju visiems, kurie Užsienio lietuvių katalikų sielovados darbus paremia žodžiu bei aukomis.

Jėzaus gailestingumo dvasia telydi Jus 2012-aisiais. Linkiu palaimintų ir džiugių švenčių!

Prelatas Edmundas J. Putrimas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija