2012 m. balandžio 20 d.    
Nr. 16
(1991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Atmintis

Sugrįžo atminimu

Su svečiais iš Vilniaus.
Dainuoja Alfredas Guščius

Dienos užimtumo centro
vaikai su socialine darbuotoja
Saule Rutkauskiene

Dainuoja „Kukalis“

Dainuoja folkloro ansamblis „Racilukai“

Kovo 5–9 dienomis poetas Justinas Marcinkevičius sugrįžo į Druskininkus... Čia 1968 metų vasarį per 12 dienų poetas parašė „Mindaugą“. Kaip jis pats prisimena, buvo „jaunas ir įkvėpimo pagautas“. O kiek vėliau „Dainavos“ sanatorijos knygoje įrašė: „Aš čia neišvengiamai esu... Kol kas aš teturiu dvi vietas, kur norisi sugrįžti – tėviškė ir Druskininkai“.

Siekdamos įamžinti iškilaus poeto Justino Marcinkevičiaus atminimą, jo kūrybos unikalų palikimą, žmogaus, kaip istorijos tikslo, įprasminimą, Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka bei Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija (PMMA) „Branduma“ rašė projektą „Prie atsiminimų medžio su poetu Justinu Marcinkevičiumi“. Dėkojame Druskininkų savivaldybei už jo finansavimą.

Pirmiausia naujose bibliotekos patalpose vyko popietė „Tai dariau tiktai dėl Lietuvos, tik dėl Tėvynės...“ Joje dalyvavo PMMA „Branduma“ prezidentas poetas Vytautas Barauskas, rašytojas, literatūros kritikas Alfredas Guščius ir kiti svečiai iš Vilniaus. „Saulės“ pagrindinės mokyklos moksleivė Monika Metrikytė svečius pasitiko svajinga smuiko melodija, o Diana Lukošiūnaitė – su „sėtuve grūdų“ – poeto minčių. Žmonės jas rinko, dėjosi širdin. Bibliotekos direktorė Laima Žėkienė siūlė: ,,Norėtume, kad renginių savaitė, skirta Just. Marcinkevičiui atminti, taptų tradicine, kad kiekvienais metais poetas sugrįžtų į savo mylėtą miestą, kuriame gimė jo nuostabūs kūriniai... Kai ši žemė jį glausdavo, padėdavo‘‘.

Poetas V. Barauskas pirmiausia pasidžiaugė labai prasmingais Just. Marcinkevičiaus žodžiais – „Tik mylėdamas žmogus tampa žmogumi“. Jis akcentavo, kad visa poeto kūryba skleidė meilę. Su Just. Marcinkevičiumi V. Barauskas susipažino, dirbdamas „Genio“ vyr. redaktoriumi. Just. Marcinkevičius nuolatos redakciją „šelpė“ savo kūryba. Toks jaunas ir mylintis, paprastas ir be galo nuoširdus jis išliko visą gyvenimą. V. Baranauskas su jauduliu širdyje kalbėjo, jog Just. Marcinkevičius – tai Lietuva, o Lietuva – Just. Marcinkevičius.

Folkloro ansamblio „Racilukai“ dainos (vadovė mokytoja Lina Dudulienė), jaunųjų skaitovų su jauduliu ištarti žodžiai tiesiog pripildė jaunatviškos dvasios ir suteikė nepakartojamą tęstinumo jausmą ir viltį. Maloniai nustebino aktorės, žurnalistės Audronės Padegimaitės skaitomos eilės. Literatūros kritikas A. Guščius klausytojus prisiminimais nuvedė į savo studijų metus. Tada, laidojant poetą V. Mykolaitį-Putiną, jis pirmą kartą pamatė Just. Marcinkevičių ir visam laikui atmintin įsidėjo jo sakytus žodžius: „Jeigu būtų padaryta visų laikų poetų bendra nuotrauka, jos centre norėčiau matyti V. Mykolaitį-Putiną“. Dabar A. Guščius tokios nuotraukos centre norėtų matyti patį Just. Marcinkevičių. Kalbėtojas papasakojo ir daugiau jautrių istorijų, perskaitė poetui skirtą savo eilėraštį „Justinas nemirė“, padainavo keletą dainų, sukurtų pagal poeto eiles. Jis priminė, kad nemaža Just. Marcinkevičiaus eilių dalis tapo liaudies dainomis.

Kitą dieną PMMA „Branduma“ ir Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nariai į Viešąją biblioteką pakvietė pasiklausyti literatūrinių skaitymų – „Kad pajusčiau pasaulį, kaip indą dvasiai supilti“. Poeto Just. Marcinkevičiaus „Mindaugo“ fragmentus dėliojo Stasys Šukys. Kitas dramos ištraukas, eiles jausmingai skaitė Rūta Jamantienė, Jonas Tertelis, Ona Bleizgienė, Emilija Klimavičienė, Stasė Radzevičienė, Bronė Jurkūnienė, Janina Žilionienė, Ona Karaliūnienė.

Just. Marcinkevičiaus kurso draugė Ramona Jonušienė pasidalijo prisiminimais, padeklamavo poeto eilėraštį apie arklį... Ragino saugoti tautos paveldą ir jo didžiausią vertybę – mažytę Lietuvą.

Poetas labai mėgo dainuoti ir mums užrašė savo sielos „natas“... Šį kartą jausmingų dainų preliudiją padovanojo „Saulės“ pagrindinės mokyklos mergaičių ansamblis, vadovaujamas mokytojos Irenos Daniušienės. Varėnos kultūros centro Merkinės filialo folkloro ansamblis „Kukalis“, vadovaujamas Laimutės Jakštienės, dainą traukė iš „cikros širdzies“.

Viešosios bibliotekos A. Lindgren vaikų literatūros skyriuje popietėje ,,Sapnavau, sapnavau, kad Mėnulyje buvau“ svečiavosi „Atgimimo“ vidurinės mokyklos ketvirtokai. Skyriaus vedėja Lina Galininė paruošė Just. Marcinkevičiaus vaikams skirtų knygų parodą. Žodžiais sudėliojo poeto vaikystės, gyvenimo mozaiką. Mokiniai daugelį poeto eilėraščių jau atmintinai mokėjo, deklamavo, skaitė. Jaunieji svečiai atsinešė namų darbą – piešinius.

Į renginį „Tai gražiai skambėjo žodžiai“ susirinko „Saulės“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai. Bibliotekininkė Renutė Kazlauskienė papasakojo apie poeto gyvenimą, pristatė jo kūrybą, paskaitė eiles. Vaikai klausėsi aktoriaus Arno Roseno skaitomų tekstų. Jie apžiūrėjo Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos (LSKD) „Guboja“ Druskininkų skyriaus ugdytinių (mokytoja Diana Lukošiūnaitė) piešinių, skirtų poeto kūrybai, parodą „Nusilenkime Lietuvai“. Vyresnioji bibliotekininkė Gitana Trimbelienė džiaugėsi merginų originaliais piešiniais, linksmomis spalvomis, savita ir įdomia poeto eilių iliustracija. Ugdytinės taip pat dalinosi savo teigiamomis emocijomis, kurias patyrė piešdamos. Mokytoja Diana akcentavo, kad „piešimas – savęs išlaisvinimas“, ir merginos atsivėrė joms miela ir suprantama tėviškės tema.

Gražiai vyko susitikimai visuose bibliotekos padaliniuose. Leipalingyje į popietę „Sąžinės ir garbės lietuvis“ susirinko miestelio bendruomenės, PMMA „Branduma“ nariai ir gražus būrelis Druskininkų saivaldybės vaikų ir paauglių dienos užimtumo centro vaikų (socialinė darbuotoja Saulė Rutkauskienė). Išmintis, patirtis ir jaunystė, vos besiskleidžiantys žingeidumo pumpurėliai – viskas buvo atskleista per poeto poeziją, jausmus, meilę tėviškei, Motinai, Tėvynei, Lietuvai. Vyresnioji bibliotekininkė Asta Gudaitienė džiaugėsi, kad renginys vyko labai šiltai, dvasingai.

Viečiūnų padalinys (vyresnioji bibliotekininkė Nijolė Čaplikienė) kartu su pagrindine mokykla pakvietė į popietę „Lopšinė žodžiui, kalbai, Lietuvai“. Muzikos vadovės Onutės Gudelionienės vadovaujamas „Gojaus“ ansamblis padainavo pagal Just. Marcinkevičiaus žodžius sukurtų dainų. Dainai „Tai gražiai mane augino...“ abejingų neliko. Mokytoja Julija Bliūdžiuvienė skaitė poeto eiles.

Savaitė užbaigta Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčioje Ratnyčioje šv. Mišiomis už poetą Just. Marcinkevičių ir jo dvasia suvienytą Lietuvą. Jas aukojo vikaras kun. Nerijus Grigaliūnas, gražiai giedojo bažnyčios choras (vadovė Jolita Žukaitė). Kunigas Nerijus pasakė homiliją. Paminėjo poeto paprastumą, nuoširdumą, norą dovanoti meilę. Toks yra ir Dievo kvietimas, kurį Jis leidžia patirti per kitus žmones, taip pat ir per šviesios atminties poetą Just. Marcinkevičių: „Pakrikštytas ne vandeniu, o meile/ esu čionai mylėti. Ir žinau,/ kad žemėje nėra daugiau ką veikti“.

Alvyra Grėbliūnienė,
Druskininkų poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Branduma“
tarybos pirmininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija