2012 m. balandžio 20 d.    
Nr. 16
(1991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno


Lietuvos
Krikščioniškosios
Demokratijos
Partija


Kelionės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose

Nemuno
krašto
vaivorykštė

 

Šiame numeryje:

Velykų savaitei
pasibaigus

Liaukitės
kankinti vaiką

Dėl smurto
Garliavoje

Konstantinopolio
patriarcho
sveikinimas
stačiatikių
Velykų proga

Po aštuoniolikos
metų įkalinimo
išleistas į laisvę

Kretingoje konsekruotas jauniausias pasaulio vyskupas

Vyskupas Linas Genadijus
Vodopjanovas OFM dėkoja visiems,
dalyvavusiems šventėje
Jolantos KLIETKUTĖS nuotrauka

Atvelykio sekmadienio, Dievo Gailestingumo šventės išvakarėse, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje buvo konsekruotas vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas OFM. Tai kol kas jauniausias pasaulio vyskupas, kuriam birželio 8 dieną sukaks 39-eri. Beje, jauniausias vyskupas lietuvis lieka 1940 metais konsekruotas Vincentas Padolskis, kuriam tada buvo 36-eri.


85-mečio Popiežiaus darbai

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas su savo vyresniuoju
broliu prelatu Georgu Ratcingeriu,
su kuriuo kartu 1951 metais
priėmė kunigystės šventimus

Ganytojiškos tarnystės pilnatvė

Įvairiais atžvilgiais buvo paminėtas popiežiaus Benedikto XVI jubiliejinis 85-asis gimtadienis, prisimenant ir jo intensyvią darbotvarkę bei puikiai „vokiškai“ sutvarkytą kasdienio gyvenimo buitį, įgalinančią vaisingai darbuotis tokiame garbingame amžiuje. Iš tikrųjų 1927 m. balandžio 16 dieną Vokietijos katalikiškajame Bavarijos regione gimęs Šventasis Tėvas (Jozefas Ratcingeris) yra seniausias apaštalo šv. Petro įpėdinis pastarųjų šimto metų laikotarpiu ir šeštasis pagal amžių visoje Bažnyčios istorijoje (tiksliau, nuo 1400 metų, nes anksčiau tokie tikslūs duomenys nebuvo fiksuojami). Taigi už Benediktą XVI senesni buvo popiežiai Inocentas XII, Pijus XII (abu jie mirė būdami 85-erių), Klemensas X (86), Klemensas XII (87) ir Leonas XIII, kuris ėjo Katalikų Bažnyčios vyriausiojo ganytojo tarnystę iki 93 metų.


Dvi tautas sujungęs kryžius

Aikštės atidarymas (iš kairės):
konsulas Lietuvoje Sicilijos
regionui Alessandro Palmigiano,
kuris į šventę atsivežė Lietuvos
veliavą, miesto meras Angelo
Ferrigno, Šiaulių vyskupas
Eugenijus Bartulis ir viską
organizavęs kun. Luca Crapanzano

Balandžio 12 dieną Italijoje, Barrafranca miesto (Sicilija) aikštė, esanti šalia miesto savivaldybės pastato, buvo pavadinta Lietuvos Kryžių kalno vardu (piazza Litaunia – Collina delle Croci). Aikštės atidaryme dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kun. Ramūnas Norkus, Lietuvos konsulas Sicilijos regionui Alessandro Palmigiano bei kiti miesto, saugumo, dvasininkijos atstovai. „Esu labai laimingas, kad galiu būti čia, – sakė Šiaulių vyskupas, – nors esame tolimos, skirtingos kultūros tautos, tai, kas mus suvienija, yra Kryžius – simbolis, kuris neša pasauliui viltį ir išganymą“.


Įsišaknyti nedūžtančioje Prisikėlimo viltyje

Kun. Vytenis Vaškelis

Jei tik vieną minutę įsivaizduotume, jog Jėzus po mirties nebūtų trečią dieną prisikėlęs, o Jo negyvą kūną žydų moterys būtų atradusios kape gulintį ir įvyniotą į drobules, tuomet nebūtų ką veikti pasirodžiusiems angelams, nes jų neaiškų šnabždesį būtų nustelbusi gausi ir triukšminga perdėm savimi besididžiuojanti bedievių eisena, kurios priešakyje ant milžiniškos vėliavos audeklo būtų daugelio matomas neįprastas užrašas: Nebuvo jokio Kristaus prisikėlimo, todėl darykime ką tik norime!


„Titaniko“ žūties 100-mečio proga prisimenamas lietuvis kunigas

Kun. Juozas Montvila.

1912-ųjų balandžio 15-ąją, įvyko britų keleivinio lainerio „Titanikas“ katastrofa. Per pirmąją ir, kaip vėliau paaiškėjo, paskutiniąją savo kelionę „Titanikas“ šiaurės Atlanto vandenyne susidūrė su ledkalniu. Tuo metu vienas moderniausių ir didžiausių laivų nuskendo. Didžiosios Britanijos prekybos ministerijos duomenimis, iš kiek daugiau nei 2,2 tūkst. keleivių žuvo 1503 žmonės.


Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Kristaus Prisikėlimo šventės įspūdžiai

Margučiai prie Igliaukos bažnyčios

IGLIAUKA. Dar Gavėnios metu Šv. Kazimiero parapijos žmonės pradėjo ruoštis Velykų šventėms: moterų klubo narės iš balionų ir popieriaus gamino įspūdingus margučius, vyresniųjų klasių mergaitės karpė ryškiaspalvius paukštelius, o choristė ir visų renginių iniciatorė Janina Miknevičienė nusprendė pražydinti ievą.

Didžiosios savaitės Tridienį parapijos bažnyčioje nestigo jaunimo. Jis dalyvavo procesijose, meldėsi, kartu su visais giedojo ir adoravo prie Švč. Sakramento.


Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Pirmosios Šv. Velykos

Parapijiečiai Šv. Velykų pamaldose

MARIJAMPOLĖ. Šv. Velykų rytas išaušo gana vėsus, kai kur krito žiemą primenančios snaigės, tačiau Marijampolės Palaimintojo Jono Pauliaus II parapijos tikinčiųjų tai neišgąsdino. Gausus būrys parapijiečių rinkosi į „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos salę dalyvauti Šv. Velykų liturgijoje. Parapijos klebonas kun. Marius Rudzinskas, sveikindamas su Kristaus Prisikėlimo švente, džiaugėsi tikinčiųjų dalyvavimu Didžiosios savaitės Tridienio pamaldose, kvietė taip gausiai dalyvauti kiekvieną sekmadienį aukojamose šv. Mišiose. Klebonas perskaitė Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos velykinį laišką.


Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Pirmą kartą Velykas šventėme kitaip 

Vyrai atnešė didelę pintinę
vaisių, kuri vėliau
buvo perduota skurstantiems

Garliava. Šč. Trejybės bažnyčioje Didžiojo ketvirtadienio šventimą naujasis klebonas kun. Gintaras Urbštas organizavo tikintiesiems neįprastai. Buvo parinkta 12 vyrų, atstovaujančių dvylikai apaštalų. Prieš šv. Mišias jie susėdo pirmoje eilėje ant kėdžių ir klebonas visiems plovė kojas užpylęs vandens iš ąsotėlio, šluostė jas rankšluosčiu ir po to pabučiavo.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Parodė pamaldumą

Dekanas klebonas kanauninkas
Algis Genutis po Prisikėlimo
pamaldų su jaunimu

ŠILALĖ. Daug parapijiečių Gavėnios metu ne tik sekmadieniais, bet ir eiliniais vakarais rinkdavosi į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią. Čia buvo ir nemažai jaunimo. Didelę įtaką daro pamaldūs, savo pašaukimui atsidavę kunigai: klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis, vikaras relig. m. mgr. Vytautas Tamašauskas, 2011-ųjų vasarą įšventintas Justinas Palubinskas ir jau šešerius metus Šilalėje besidarbuojantis Mindaugas Alekna, kuris uoliai atlieka nuodėmklausio pareigas, labai mylimas ir laukiamas ligonių. Jis moka atjausti ir paguosti sergančius, paskatinti juos maldai. Klebono dekano kan. A. Genučio iniciatyva, talkinant kunigams, visą Gavėnios metą bažnyčioje buvo einamas Kryžiaus kelias, giedami „Graudūs verksmai“, o parapijos namuose sekmadieniais po šv. Mišių buvo giedami „Žemaičių Kalvarijos kalnai“. Juos giedojo gausus būrys tikinčiųjų. Prasmingos buvo Rekolekcijų dienos. Jas vedė Laukuvos klebonas kun. Virgilijus Pocius. Bene labiausiai šilališkius žavi kunigų sakomos homilijos kiekvienose šv. Mišiose, ne tik sekmadieniais, bet ir eiliniais vakarais. Šilališkiai kartais giriasi, sakydami, kad puikius pamokslininkus turi. Jaudinančiai ir subtiliai paskutinę Gavėnios savaitę kunigai homilijoje pakomentavo septynis Kristaus žodžius, pasakytus ant Kryžiaus. Ne vienas ir ašarą nubraukė.


Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Kryžių nešė per miestą

Kryžių neša dekanato Šeimos
centro atstovai ir grupė
parapijos ministrantų

GARGŽDAI. Didįjį penktadienį, kaip ir kasmet, Gargždų miesto gatvėmis Kristaus kryžiaus kelias buvo einamas giedant, meldžiantis, nešant kryžių. Eisena prasidėjo 16 val. iš Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios. Susirinko daug moksleivių, jaunimo, vyresnio amžiaus parapijiečių. Kryžius ėjo iš rankų į rankas. Visi norėjo nors kiek jį panešėti. Pirmieji kryžių ėmė nešti kunigai, o po jų – organizacijų atstovai: dekanato Šeimos centro, „Caritas“, Marijos legiono, ateitininkų, ministrantų, mokyklų atstovai, tikybos mokytojai, pavieniai asmenys. Giedojo, skaitinius skaitė ateitininkai, jaunimas bei parapijiečių choras.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Benediktinių bažnyčios pašventinimo 20-metis

Kalba t. Kazimieras Milaševičius OSB

Senamiestis. Prieš 20 metų buvo suremontuota ir pašventinta sovietmečiu nuniokota Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčia. Ši sukaktis paminėta kovo 25 dieną, sekmadienį. Šventė pradėta šv. Mišiomis, kurias koncelebravo t. Kazimieras Milaševičius OSB ir mons. Artūras Jagelavičius. Į Eucharistijos šventimą įsitraukė visos grupelės, besirenkančios šioje bažnyčioje. Kauno Rotušės aikštės draugija bažnyčiai padovanojo Šv. Mikalojaus skulptūrėlę, kurią įteikė atnašų liturgijos metu.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno II dekanate

Rekolekcijų diena

Žaidžiame bendravimo žaidimus

Kulautuva. Saulėtekio Antano Mackevičiaus pagrindinės mokyklos (kuopos vadovas Julius Tovtkevičius) ir Ugnės Karvelis gimnazijos (kuopos vadovė Renata Markevičienė) ateitininkų kuopų nariai Didžiąją savaitę pradėjo susirinkę į rekolekcijas Kulautuvos Jėzuitų rekolekcijų namuose. Ši išvyka – projekto „Tapk“ dalis. Susipažinę tarpusavyje, išsakėme, ko tikimės atvykę į rekolekcijas. Ugnės Karvelis gimnazijos tikybos mokytoja R. Markevičienė kvietė apmąstyti krikščioniškąją žmogaus sampratą, mokiniai bendravo, išsakė savo nuomonę, mintis, jausmus. Vakare sulaukėme Tabariškių klebono kun. Rimanto Baltrušaičio. Jam atvykus, ėjome Kryžiaus kelią. Tai buvo neįprasta, jausminga patirtis visiems, nes kelias spontaniškai vingiavo pušyne, žvakių liepsnelės padėjo susikaupti, mąstyti apie Kristaus kančią ir prisikėlimą. Vėliau mokiniai turėjo galimybę diskutuoti su klebonu jiems rūpimais klausimais, drauge giedoti giesmes. Po vakarienės žaidėme bendravimo žaidimus, dar ilgai netilo vaikų balsai, diskutuojant apie tikėjimo, Šv. Velykų prasmę.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija