2012 m. gegužės 18 d.    
Nr. 20
(1995)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Gegužinėse pamaldose apsilankė vyskupas

Rūta RONKAUSKIENĖ

Užluobės Lurde kartu su vietiniais
tikinčiaisiais meldžiasi Telšių
vyskupas Jonas Boruta SJ ir
Skuodo dekanas kun. Saulius Damašius

Užluobės Lurdas

Gegužės mėnesį giedamos gegužinės pamaldos. Gegužės 3 dieną jos pradėtos giedoti ir Užluobės Lurde. Tądien ten apsilankė Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, lydimas kurijos sekretoriaus kun. Haroldo Šneideraičio, Skuodo dekano ir klebono kun. Sauliaus Damašiaus bei kun. Mindaugo Šlausto.

Vysk. J. Boruta SJ, pasisveikinęs su tikinčiaisiais, kalbėjo apie žemaičių krikštą, nes kitais metais bus švenčiamos 600-osios metinės. Vyriausybė yra patvirtinusi žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo jubiliejaus minėjimo 2009–2017 metais programą, kuria siekiama įamžinti svarbiausius su krikštu, vyskupystės istorija susijusius objektus, vietas ir asmenybes.

Vienas svarbiausių Lietuvos didžiųjų kunigaikščių – Vytauto ir Jogailos (Jogaila buvo ir Lenkijos karalius) – sprendimų buvo integruoti Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę į Vakarų Europos kultūrą. Žemaičių krikštas Vytauto ir Jogailos pradėtas 1413 metais, o baigtas 1417 metais, įsteigta Žemaičių vyskupystė.

„Motina Marija yra mūsų krašto globėja“, – teigė vyskupas, pakvietęs melstis už tvirtas šeimas bei už naujus pašaukimus į kunigystę.

Minint žemaičių krikšto jubiliejų, įvyks Eucharistinis kongresas, konferencijos, parodos, kryždirbių mugė ir kiti renginiai. Jubiliejiniai renginiai tęsis iki 2017 metų. Vysk. J. Boruta SJ dalyvavusiems gegužinėse pamaldose suteikė ganytojo palaiminimą. Gausiai susirinkusiems tikintiesiems dėkojo klebonas kun. S. Damašius.

Gegužės 1 dieną Gėsalų kaimo žmonės, susirinkę Viršilų pušyne, prie koplytėlės, giedojo gegužines giesmes. Pamaldose dalyvavo Ylakių parapijos klebonas kun. Vytautas Petrauskas, vargonininkas Petras Savickis.

Kaip teigė seniūnaitė Genutė Intienė, gegužinės giesmės bus giedamos kiekvieną sekmadienį. „Gegužės 1-ąją atidarėme Viršilų pušyno lankymo sezoną“, – teigė pamaldų organizatorė. Anot jos, čia esanti koplytėlė – prastos būklės, supuvusi, ją reikia iš pagrindų remontuoti. Kas yra šios koplytėlės šeimininkas? O gal ji neturi šeimininko?

Pasimeldę gėsališkiai dar pabendravo, aptarė ateities planus. Seniūnaitė G. Intienė dėkojo visiems, atėjusiems į gegužines pamaldas.

Skuodo rajonas
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija