2012 m. liepos 7 d.    
Nr. 27
(2002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Mirė ilgametis kapucinas

A†A kun. br. jubil. Antanas Kazimieras Rimkus OFM Cap.
(1923 04 17–1948 04 21–2012 06 16)

Kun. br. jubil. Antanas
Kazimieras Rimkus OFM Cap.

Kun. br. jubil. Antano Kazimiero
Rimkaus OFM Cap. laidotuvės

Birželio 16-osios rytą Kaune mirė kapucinas kun. br. Antanas Kazimieras Rimkus, ilgametis Krokuvos provincijos Lietuvos kapucinų Švč. Mergelės Marijos Lurdo vienuolyno narys.

Jis gimė 1923 m. balandžio 17 dieną Kuršėnuose, Šiaulių rajone. 1948 metais Šiauliuose priėmė vienuolio kapucino abitą, Antano vardą, o Skaistkalnėje, Latvijos gyvenvietėje prie pat Lietuvos–Latvijos sienos, per penkias dienas, nuo balandžio 17 iki 21, iš Liepojos vyskupo Peter Strods rankų priėmė subdiakono, diakono ir kunigo šventimus. 1949 m. rugpjūčio 5 dieną davė pirmuosius laikinuosius įžadus (tuo metu dirbo kaip paprastas ūkininkas savo tėvo ūkyje ir zakristijonu Papilės bažnyčioje). 1951 metais buvo ištremtas į Rusiją, iš kurios grįžęs 1957 m. vasario 16 dieną davė amžinuosius įžadus. Nuo tada vienuolis kapucinas kun. br. Antanas Rimkus OFM Cap. įsijungė į sielovadą, dirbo klebonu Žemaičių Naumiestyje, Vaičaičiuose, Kantaučiuose bei Nemakščiuose ir čia užbaigė bažnyčios statybą. 2001 metais sugrįžo pas brolius kapucinus į Kauno Petrašiūnų namus ir iki mirties buvo altaristu.

Laidotuvių šv. Mišios Kauno Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje vyko birželio 18 dieną. Joms vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, dalyvavo du kiti vyskupai – Panevežio ordinaras Jonas Kauneckas ir Telšių vyskupo augziliaras Linas Vodopjanovas OFM. Koncelebravo dar dvylika kunigų. Iš Lenkijos atvyko Krokuvos kapucinų provincijolas Jacek Waligora OFM Cap. Kun. br. A. K. Rimkus OFM Cap. buvo palaidotas bažnyčios šventoriuje. Čia jau ilsisi trys kiti kapucinai. Prie kapo vysk. Jonas Kauneckas prisiminė t. Antaną kaip nuoširdų kunigą, provincijolas br. J. Waligora OFM Cap. padėkojo jam už tarnavimą tais laikais, kai tikėjimas daug kainavo.

Br. Waldemar Michalowski OFM Cap.,
Kapucinų vicegvardijonas

Kun. A. K. Rimkus buvo „XXI amžiaus“ skaitytojas ir platintojas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija