2012 m. liepos 7 d.    
Nr. 27
(2002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Maironio pėdsakais

Maironiui skirtas penktadienis

Bronius VERTELKA

Prie Maironio skulptūrinio
bareljefo šventoriuje

Dovaną vyskupui Jonui Kauneckui
įteikia Lietuvos maironiečių bendrijos
vadovas Eugenijus Urbonas (kairėje)

LPS „Bočiai“ Raseinių bendrijos ansamblis

KREKENAVA. Birželio 22-ąją Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Mažojoje Bazilikoje vyko lietuvių tautos dainiaus Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti skirtas renginys „Maironis atgyja dainuojamosios poezijos skambesy“. Beje, šioje bažnyčioje Maironis yra ne kartą lankęsis. Prieš tai už prelatą melstasi šv. Mišiose, kurias aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Mažojoje Bazilikoje buvo giedamos giesmės ir dainos pagal Maironio žodžius, deklamuojamos jo eilės. Dalyvavo maironiečiai ir saviveikliniai Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) „Bočiai“ Utenos, Rokiškio, Kupiškio, Panevėžio, Raseinių bendrijų meno kolektyvai. Ypač šiltai sutiktas buvo iš Maironio gimtinės atvykęs ansamblis (vadovas Konstantinas Bružikas), atlikęs jam skirtus kūrinius pagal vietos poetų žodžius. „Bočių“ sąjungos pirmininkas dr. Petras Ruzgus pastebėjo, kad žodį „bočiai“ pirmasis pavartojo Maironis. Su garbinga Krekenavos krašto istorija supažindinęs Lietuvos maironiečių bendrijos pirmininkas Eugenijus Urbonas kalbėjo, jog čia dirbo kun. Antanas Mackevičius – vienas iš 1863 metų valstiečių sukilimo vadų, Krekenavos ir Paberžės vyrus vedęs į nuožmią kovą su caro kariuomene. Pagiriamųjų žodžių jis nešykštėjo dabartiniam klebonui kun. dr. Gediminui Jankūnui. E. Urbonui dirbant Panevėžio V. Žemkalnio gimnazijos direktoriumi, šis joje mokėsi ir įsiminė kaip poetas, deklamatorius. Maironiečių vadovas dėkojo renginio vedėjai, LPS „Bočiai“ Utenos bendrijos pirmininko pavaduotojai Amelijai Katinienei, kilusiai nuo Krekenavos, įteikė Padėkos raštus, knygutes „Panevėžiškiai šneka“, „Panevėžio krašto mįslės“ ir maironiečių leidžiamą laikraštį „Sandrava“. Pirmasis tokią dovaną gavo vyskupas J. Kauneckas. Raseinių vidurinę mokyklą baigusi ir Ukmergėje gyvenanti Zuzana Budaitė-Stunžėnienė įteikė savo poezijos knygą „Po žaibo ženklu“ ganytojui ir E. Urbonui.

Kadangi čia pat buvo Joninės, tai pagerbė ir vardadienį šventusį vyskupą. Jam įteikė lauko ramunių puokštę ir uždėjo ąžuolo lapų vainiką. Tokį momentą susirinkusieji palydėjo audringais plojimais ir sugiedojo „Ilgiausių metų“. Renginys baigėsi giesme „Lietuva brangi“. Jo dalyviams dėkojo klebonas kun. dr. G. Jankūnas.

Šventoriuje prie Maironio skulptūrinio bareljefo buvo skaitomos savos kūrybos eilės, vyko nuoširdus bendravimas.

Panevėžio rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija