2012 m. liepos 7 d.    
Nr. 27
(2002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Krikšto diena

Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, kancleris
mons. Adolfas Grušas, klebonas
kun. Rimantas Laniauskas (antroje
eilėje centre) ir Sutvirtinimo
sakramentą priėmusieji

PAŠILĖ. Šv. Barboros bažnyčioje birželio 24-ąją buvo švenčiami Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Parapijos klebonas kun. Rimantas Laniauskas jiems ruoštis pradėjo iš anksto. Į atlaidus atvyko Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kuris teikė jaunimui Sutvirtinimo sakramentą. Šiemet parapijoje buvo gausus būrys sutvirtinamųjų, jie ruošti pagal Alfa kurso programą, kuri jau seniai yra paplitusi didmiesčiuose, bet Ukmergės krašte yra naujas dalykas. Tą sekmadienį šv. Mišias Šv. Barboros bažnyčioje aukojo Vilniaus arkivyskupijos bažnytinės teisės teol. lic. kun. Arūnas Kesilis. Jis pamoksle kalbėjo, kad šiuolaikiniam žmogui daug ko reikia pasimokyti iš Šventojo Rašto pranašų, taip pat ir iš šv. Jono Krištytojo, kuris buvo ryžtinga, atsakinga, kovojanti už tikėjimą asmenybė. Iš jo ryžtingumo gali pasimokyti ir sutvirtinamieji, ir visi pakrikštytieji žmonės. Krikštas yra pagrindinis kriščionybės ekumenizmo bruožas.


Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Apie draugiškus santykius su Jėzumi

Procesijoje garbinamas
Švč. Sakramentas. Dešinėje –
klebonas kun. Gintautas Naudžiūnas

VEPRIAI. Švč. Mergeles Marijos, Rožinio Karalienės, parapija iškilmingai šventė Devintinių (Kristaus kūno ir Kraujo) šventę. Aplink Veprių Švč. Mergeles Marijos, Rožinio Karalienės, bažnyčią pagal liaudies pamaldumo tradicijas buvo paruošti altorėliai. Iškilmė prasidėjo šv. Mišiomis, kurių metu 15 vaikų pirmą kartą priėmė į širdeles Jėzų Kristų – Pirmąją Komuniją. Pamokslo metu parapijos klebonas kun. Gintautas Naudžiūnas kvietė vaikus susidraugauti su Jėzumi ir tapti tikrais Jo draugais, dažnai palaikyti su Juo santykį, ateiti sekmadieniais į šv. Mišias ir kuo dažniau priimti Eucharistiją, nuklydus nebijoti per Susitaikinimo sakramentą sugrįžti prie Dievo ir atstatyti draugiškus santykius su Jėzumi. Po šv. Mišių vyko iškilminga procesija, kurioje dalyvavo parapijos choras, pasipuošę Pirmąją Komuniją priimantys vaikai, jų tėveliai ir visi parapijiečiai. Po procesijos vaikai su tėveliais parapijos klebonijoje suruošė agapę. Klebonas kun. G. Naudžiūnas tėvelius kvietė švęsti artimiausią šventę – Šv. Onos atlaidus. Taip Vepriuose yra kuriama parapijos bendruomenė.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Po dvejų pamaldų pagerbė zakristijoną

ŠILALĖ. Birželio 24-ąją šventėme Šv. Jono Krikštytojo šventę. Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje po Votyvos šv. Mišių, kurias aukojo vikaras kun. Justinas Palubinskas, vardadienio proga buvo pagerbtas jau trečiąjį dešimtmetį šioje šventovėje zakristijonu dirbantis Jonas Masidunskis. Suvokdami, kokia garbinga ir iškili yra Šv. Jono Krikštytojo šventė, bei norėdami vardadienio proga pagerbti ilgametį šios bažnyčios zakristijoną, šilališkiai gausiai rinkosi ir į Sumos šv. Mišias. Jas aukojo vikaras kun. relig. m. mgr. Vytautas Tamašauskas. Po Sumos šv. Mišių, kun. V. Tamašauskas irgi išsakė pačius gražiausius žodžius vardadienį šventusiam zakristijonui J. Masidunskiui, pavadindamas jį šaunuoliu ir darbštuoliu Jonuku, ne tik patarnaujant kunigams šv. Mišiose, bet ir savo asmeninėmis lėšomis turtinant bei gražinant Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią. Pasak kun. V. Tamašausko, beveik visi bažnyčioje esantys kilimai, bei kitokie papuošimai, pagražinimai – zakristijono asmeninė parama, jo įdedamas triūsas. Netgi pačiam J. Masidunskiui, pasak jo paties, malonu pabuvoti prie vieno iš gražiausių Šilalės bažnyčioje esančių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčios (Porciunkulės) altoriaus. Čia Jonukas paaukojo gražiausią kilimą, priderino prie šio garbingo ir iškilaus altoriaus kitus papuošimus. Daug triūso jis įdeda tvarkydamas bažnyčios šventoriaus aplinką, nuolat prižiūrėdamas žaliuojančią veją. Jo iniciatyva šventoriuje, vietoje seno, sukiužusio kryžiaus, atsirado naujas iškilus kryžius su dviejų baltų angelų skulptūromis. Tad nenuostabu, kad po abejų šv. Mišių ilgametį Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios zakristijoną J. Masidunskį už jo atsidavimą šiai tarnystei, už įdedamą triūsą bei asmeninę fundaciją Šilalės parapijos tikintieji vardadienio proga apdovanojo gėlėmis, išsakydami nuoširdžiausius palinkėjimus, kuriuos palydėjo nuoširdžiais plojimais. Bažnyčios choras, vadovaujamas Antano Kazlausko, varduvininkui paskyrė pačią gražiausią giesmę.


Kaišiadorių vyskupijoje

Merkinės dekanate

Pagerbė kleboną

Kun. dr. Robertas Rumšas,
Kaišiadorių vyskupas Jonas
Ivanauskas ir generalvikaras
mons. Algirdas Jurevičius
Merkinės bažnyčioje teikiant
Sutvirtinimo sakramentą

MERKINĖ. Birželio 2 dieną parapijiečiai ir svečiai sveikino savo kleboną ir dekaną kun. dr. Robertą Rumšą su sidabriniu kunigystės jubiliejumi. Šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje aukojo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Prieš šv. Mišias jubiliatas perskaitė Merkinės parapijos kanoninės vizitacijos pranešimą ir pranešė, kad Merkinės parapiją vizitavęs vyskupas J. Ivanauskas aplankė abi mokyklas, slaugos ir palaikomojo gydymo ligonines, beveik visas Merkinės įstaigas ir organizacijas. Šiuo metu keturiasdešimt septyniuose parapijos kaimuose (kai kurie jau tušti) gyvena tik 1800 gyventojų (per laikotarpį nuo paskutinės vizitacijos 2002 metais mirė 530 parapijiečių, pakrikštyta tik 219 vaikų). Jaunimo mokymu rūpinasi ne tik parapijos klebonas kun. dr. R. Rumšas, bet ir tikybos mokytoja Jadvyga Lapelienė, kuri, pasak kunigo, „yra didelė Dievo dovana parapijai“. Milda Stoškutė ne tik moko tikybos, bet jau kelis dešimtmečius rūpinasi adoruojančių mergaičių būreliu ir procesijos dalyvėmis. Aktyviai veikia parapijos „Caritas“, vadovaujamas Zitos Bigelienės. Yra du chorai: senjorų ir jaunimo (30 asmenų), vadovaujami Kęstučio Breidoko.


Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Žmones jungianti Dievo malonė

Kalba kun. Vilius Sikorskas
Rimanto Grigo nuotrauka

ZARASAI. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios 150-ųjų metinių minėjimo renginių ciklą papildė dar viena graži šventė – birželio 17 dieną per Šv. Antano atlaidus vykęs bažnytinių chorų festivalis „Cantate Domino“. Tądien susibūrė draugėn ir Viešpatį garbino penki Aukštaitijos chorai: Anykščių kamerinis choras „Salve cantus“ (vadovas Rimvydas Griauzdė), Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus bažnyčios kamerinis choras (vadovė Birutė Paukštienė), Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios votyvos choras (vadovas Marijanas Remeikis), Biržų kamerinis choras „Viktorija“ (vadovė Viktorija Morkūnienė) ir Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kamerinis choras „Canticum“ (vadovas Gražvydas Gasparavičius). Galingai ir jaudinančiai skambėjo jungtinio choro giedama procesijos giesmė, šv. Mišios Mass in Es-dur Bartholomeus ir per šv. Mišias giedotos klasikinės bei šiuolaikinių autorių giesmės. Po šv. Mišių chorai zarasiškiams padovanojo po porą gražiausių savo repertuaro giesmių.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija