2012 m. liepos 7 d.    
Nr. 27
(2002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Merkinės dekanate

Pagerbė kleboną

Kun. dr. Robertas Rumšas,
Kaišiadorių vyskupas Jonas
Ivanauskas ir generalvikaras
mons. Algirdas Jurevičius
Merkinės bažnyčioje teikiant
Sutvirtinimo sakramentą

MERKINĖ. Birželio 2 dieną parapijiečiai ir svečiai sveikino savo kleboną ir dekaną kun. dr. Robertą Rumšą su sidabriniu kunigystės jubiliejumi. Šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje aukojo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Prieš šv. Mišias jubiliatas perskaitė Merkinės parapijos kanoninės vizitacijos pranešimą ir pranešė, kad Merkinės parapiją vizitavęs vyskupas J. Ivanauskas aplankė abi mokyklas, slaugos ir palaikomojo gydymo ligonines, beveik visas Merkinės įstaigas ir organizacijas. Šiuo metu keturiasdešimt septyniuose parapijos kaimuose (kai kurie jau tušti) gyvena tik 1800 gyventojų (per laikotarpį nuo paskutinės vizitacijos 2002 metais mirė 530 parapijiečių, pakrikštyta tik 219 vaikų). Jaunimo mokymu rūpinasi ne tik parapijos klebonas kun. dr. R. Rumšas, bet ir tikybos mokytoja Jadvyga Lapelienė, kuri, pasak kunigo, „yra didelė Dievo dovana parapijai“. Milda Stoškutė ne tik moko tikybos, bet jau kelis dešimtmečius rūpinasi adoruojančių mergaičių būreliu ir procesijos dalyvėmis. Aktyviai veikia parapijos „Caritas“, vadovaujamas Zitos Bigelienės. Yra du chorai: senjorų ir jaunimo (30 asmenų), vadovaujami Kęstučio Breidoko.

Klebono kunigystės jubiliejui skirtose šv. Mišiose dalyvavo nemažas būrys klierikų iš Vilniaus kunigų seminarijos, vyskupo generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius, Merkinės dekanatui priklausančių bažnyčių klebonai ir aplinkinių parapijų kunigai: Dubičių – Almantas Kibirkštis, Perlojos – Ąžuolas Miliauskas, Nemunaičio – Gediminas Mieldažis, Žiežmarių – Rokas Puzonas, Ratnyčios vikaras Nerijus Grigaliūnas. Šv. Mišių metu 65 Merkinės dekanato tikintieji gavo Sutvirtinimo sakramentą. Parapija, atsidėkodama kun. R. Rumšui už jo pastoracinį darbą, linkėdama sveikatos, stiprybės ir Dievo palaimos po šv. Mišių iškilmingai padovanojo stulą ir arnotą, kuriuos parapijos prašymu sukūrė menininkė, Lietuvos Šv. Kazimiero ordino narė Loreta Valienė. Saulės Lazarevičienės austą juostą Varėnos savivaldybės vardu padovanojo vicemeras Vidas Mikalauskas. Padainavo folkloro ansamblio „Kukalis“ moterys. Po šv. Mišių parapijos namuose vykusioje vakaronėje dainavo „Kukumbalis“, grojo kaimo muzikantai Zigmas Kindaris ir Algis Gaidukevičius.

Kun. R. Rumšas gimė 1960 m. balandžio 26 dieną Kaune, Antaninos ir Algirdo Rumšų šeimoje. Turi dvynį brolį Ričardą. Po privalomos tarnystės sovietinėje kariuomenėje Robertas įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir ją baigęs 1987 m. gegužės 31 dieną buvo įšventintas kunigu. Prieš 10 metų, 2002 m. birželio 15-ąją, baigęs doktorantūros studijas Popiežiškajame Laterano universitete, bažnytinės teisės dr. R. Rumšas  paskirtas Merkinės dekanu ir Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu, paliekant jam ankstesnes Kaišiadorių vyskupijos tribunolo oficiolo pareigas. Anksčiau jis dar dirbo aštuoniose parapijose, kurį laiką ėjo kanclerio pareigas Kaišiadorių vyskupijoje, dirbo Vytauto Didžiojo universiteto lektoriumi.

1987 metais jaunas I Alytaus dekanato vikaras kun. R. Rumšas buvo iškviestas pas oficialius tarybų valdžios atstovus ir apkaltintas, kad Šiluvoje be Raseinių rajono valdžios leidimo pasakė nereliginio turinio pamokslą ir „aukštino“ nuteistus kunigus – Alfonsą Svarinską, Sigitą Tamkevičių, Joną Kastytį Matulionį. Viešu žodžiu kun. R. Rumšas gynė ir disidentą kun. R. Puzoną, Atgimimo laikais dirbusį Merkinėje. Kun. R. Rumšas parašė pareiškimą generaliniam sekretoriui M. Gorbačiovui, kuris buvo cituojamas pogrindyje ėjusioje „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikoje“: „Aš į Šiluvą atvykau kaip maldininkas, o mano, kaip kunigo, malda yra šv. Mišios. Kokia intencija aš turiu melstis, kiek žinau, tarybiniai įstatymai nenurodo. Meldžiausi už kunigus kalinius pagal Kristaus paraginimą – „Ką padarėte gero vienam iš mažiausių brolių (tarp kurių Kristus išvardina ir kalinius), man padarėte“ (Mt 25, 45). Negi aš, katalikų kunigas, negaliu pagal Evangelijos paraginimą už kalinius pasimelsti? Šv. Mišiose priklauso Dievo žodžio liturgija, kurios metu pasakoma maldos intencija, aiškinama Evangelija. Paragindamas parodyti meilę ir pasimelsti už kunigus kalinius aš nenusikaltau Evangelijai, o mano žodžio negalima laikyti nereliginiu. Kas priklauso religiniam turiniui, nustato Dieviškasis Autoritetas – Evangelija, o ne ateistai – valdžios pareigūnai“.

Kun. dr. R. Rumšas jau dešimt metų dirba šioje seniausioje Dainavos krašto bažnyčioje, kurioje meldėsi visi didieji Lietuvos valdovai, įvairiu laiku dirbo visai Lietuvai gerai žinomi kunigai: knygnešys Konstantinas Ignotas Jagminas, pirmasis gimnazijos direktorius teologijos dr. Juozas Bakšys, vikaru dirbo būsimas kardinolas Vincentas Sladkevičius, dabartinis Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis, Rokas Puzonas ir daugelis kitų Dievo tarnų, palikusių pėdsakus ne tik Merkinės, bet ir Lietuvos istorijoje. Šiuo metu kunigystei Vilniaus kunigų seminarijoje ruošiasi parapijietis Povilas Slaminis iš Subartonių kaimo.

Algimantas ir Mindaugas Černiauskai

Brolių Černiauskų nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija