2012 m. rugpjūčio 31 d.    
Nr. 32
(2007)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

JAV marijonų provincijolas, redaktorius, rašytojas

A†A kun. dr. Viktoras Rimšelis MIC
(1915–1943–2012)

Kun. dr. Viktoras Rimšelis MIC

Rugpjūčio 9-osios vakare Jungtinėse Amerikos Valstijose, Putname (Konektikuto valstija), Jurgio Matulaičio slaugos namuose, sulaukęs 97 metų, mirė buvęs JAV marijonų provincijolas, laikraščio „Draugas“ vyr. redaktorius ir moderatorius kun. dr. Viktoras Rimšelis.

V. Rimšelis gimė 1915 m. gegužės 11 d. Murmose, Švenčionių apskrityje, Lietuvoje. Mokėsi Švenčionių „Ryto“ gimnazijoje, nuo 1932 metų – Marijampolės gimnazijoje. 1932 metais Marijampolėje įstojo į marijonų kongregaciją. 1937 metais išvyko studijuoti Romos Popiežiškajame Angelicum universitete, kurį baigė licenciato laipsniu. 1939–1941 metais studijavo teologiją Kauno kunigų seminarijoje. 1941 metais pasitraukė įVokietiją, 6 mėn. buvo kalinamas Soldau koncentracijos stovykloje. 1941–1942 metais studijavo teologiją Tiubingeno universitete. 1943 metais Lietuvoje, Vytauto Didžiojo universitete įgijo teologijos licenciato laipsnį ir buvo įšventintas kunigu. 1944 metais tęsė studijas Tiubingeno universitete. 1946 metais Popiežiškame Angelicum universitete apgynė teologijos doktoratą. 1947 metais pakviestas į JAV. Iki 1955-ųjų dėstė Clarendon Hills (Ilinojaus valstija) kunigų seminarijoje. 1954–1955 metais buvo jos rektorius. 1954–1963 metais ėjo marijonų vienuolijos viceprovincijolo pareigas. 1957 ir 1963 metais buvo marijonų vienuolijos delegatas kapitulose Romoje. 1954–1957 metais – žurnalo „Lux Christi“ redaktorius. 1963–1969 ir 1981–1993 metais – JAV marijonų provincijolas, 1969–1981 metais – marijonų vienuolijos vicegenerolas Romoje. 1960–1963 metais buvo „Draugo“ vyr. redaktorius ir moderatorius. Nuo 1993 metų iki išvykimo į J. Matulaičio slaugos namus Putname – Čikagos marijonųvienuolyno vyresnysis ir „Draugo“ moderatorius, Moksleivių ateitininkų sąjungos kapelionas, LKMA narys. Parašė knygas „Tėvas Pijus“ (1954) ir „Provindential Path“ (Pal. Matulaičio biografija, 1986). 2000 metais „Drauge“ paskelbė biografinę apybraižą „Gyvenimo kelią prisimenant“, buvo aktyvus „Draugo“ bendradarbis, „Draugo fondo“ sumanytojas.

Šv. Mišios už velionį buvo aukojamos rugpjūčio 13 dieną marijonų National Shrine of Divine Mercy, Stockbridže (Masasiušetso valstija). Kun. V. Rimšelis palaidotas rugpjūčio 13 dieną šalia National Shrine of Divine Mercy esančiose marijonų kapinėse. Atminimo šv. Mišios už kun. V. Rimšelį Čikagoje bus aukojamos rugsėjo 1 dieną 11 val. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje.

Pagal „Draugą“

Kun. dr. V. Rimšelis MIC buvo „XXI amžiaus“ skaitytojas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija