2012 m. rugsėjo 28 d.    
Nr. 36
(2011)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Paminklinė lenta prelatui Mykolui Krupavičiui

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Šv. Mišias Šv. Ignoto bažnyčioje
aukoja dvasininkai. Iš kairės:
mons. Alfonsas Svarinskas, pulkininkas
leitenantas kun. Rimas Venckus,
vyskupas dr. Gintaras Grušas
ir kun. jubil. Gediminas Kijauskas SJ.
Kairėje – Karo akademijos choristai
Viršutinėje nuotraukoje – paminklinė
lenta prelatui Mykolui Krupavičiui
Vilniuje, prie namo nr. 10 Odminių
gatvėje

Renginio dalyviai Odminių gatvėje
prieš pašventinant paminklinę
lentą prel. M. Krupavičiui

Sekmadienį, rugsėjo 23 dieną, Vilniuje, Odminių gatvėje, ant namo, pažymėto 10-uoju numeriu, Lietuvos kariuomenės ordinaras vyskupas dr. Gintaras Grušas pašventino memorialinę lentą prelatui Mykolui Krupavičiui (1885 10 01–1914 06 13–1970 12 04). Paminklinėje lentoje iškalti prel. M. Krupavičiaus testamentiniai žodžiai: „Lietuvi, tebūnie tau pirmaisiais tėvas ir motina, bet virš jų tebūnie Tau Tavo Tėvynė Lietuva“ ir įrašas „Prelatas Mykolas Krupavičius 1885–1970. Šiame name 1918 metais dirbo Lietuvos valstybės kūrėjai“. Paminklinės lentos autorius – architektas Mindaugas Kerys (finansavo Vilniaus miesto savivaldybė). Prel. M. Krupavičiaus vardo įamžinimo paminklinės lentos iniciatorius – Lietuvos partizanų kapelionas mons. Alfonsas Svarinskas. Labai prasmingas įrašas, liudijantis, kad šiame name dirbo Lietuvos valstybės kūrėjai, tad reikėtų tikėtis, kad laikui bėgant, šį Odminių gatvės 10-ąjį namą papuoš ir kita lenta, skirta Dievo tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui (1884 02 03–1907 06 10–1926 04 05–1953 11 08).

Gražus ir prasmingas renginys pradėtas Šv. Ignoto bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo Lietuvos kariuomenės ordinaras vyskupas dr. G. Grušas, vyriausias kariuomenės kapelionas pulkininkas leitenantas kun. Rimas Venckus, Šv. Kazimiero bažnyčios vicerektorius kun. jubil. Gediminas Kijauskas SJ ir Lietuvos partizanų kapelionas mons. A. Svarinskas.

Pamoksle vysk. G. Grušas kalbėjo, kad mūsų širdyse yra prieštaringų aistrų: ne tik grožiui, menui, gėriui, bet ir blogybėms. Ir jeigu prarandama pusiausvyra, įvyksta tragedija – vidinė nesantarvė išsiveržia į išorę. Dievo Išmintis duoda galimybę suvaldyti vidines aistras, kad galėtume atlikti didelius Dievo kiekvienam numatytus darbus, nes kiekvienas iš mūsų yra pašauktas Dievo darbams.

Prel. M. Krupavičius yra visų aistrų suvaldymo ir pavedimo Dievo meilei pavyzdys. Meilę savo kraštui ir Tėvynei prelatas pavedė Dievo išminčiai – tris kartus rinktas į Seimą, sukūręs Krikščionių demokratų partiją, atlikęs gausybę įvairių darbų, o vienas didžiausių nuopelnų – žemės ūkio reforma. Pats įstojęs į Šaulių sąjungą, rėmė kariuomenės sukūrimą... Kunigas Dievo ir žmonių tarnyboje padėjo atpažinti pavojus krašto viduje ir išorėje, nepabūgo kalėjimų, priešinosi lietuvių tautos naikinimui, vadovavo Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvinimo komitetui (VLIK). M. Krupavičius – kunigas, kuris rūpinosi žmonių širdimis, kad visos vidinės aistros ir kovos būtų suvaldytos, kad pasitraukusieji iš Lietuvos nepamirštų savo pareigos Tėvynei, savo kilmės. Prel. M. Krupavičius padėjo žmonėms suprasti savo tapatybę, pareigą Dievui ir Tėvynei. Vysk. G. Grušas ragino visus suprasti esamą padėtį, neieškoti blogio bei naudos, išlaikyti vidinę pusiausvyrą dideliems darbams, pasitikėti Dievu.

Po pamaldų, vyskupui pašventinus paminklinę lentą, kalbėjo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos garbės pirmininkas europarlamentaras Vytautas Landsbergis, renginio iniciatorius mons. A. Svarinskas, dainavo Karo akademijos choras (jie giedojo ir šv. Mišiose).

Renginio dalyviams buvo išdalinti bukletai „Prel. Mykolas Krupavičius 1885–1970“. Viršelyje įrašas „Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi (2006 m. sausio 10 d., po mirties). Buklete Domas Akstinas pateikia glaustą prel. M. Krupavičiaus biografiją, M. Krupavičiaus testamentą, tekstą, kaip buvo kuriama pirmoji Lietuvos Respublika, iš M. Krupavičiaus atsiminimų knygos (p. 345–351).

2007 metais leidykla „Versus aureus“ išleido mokslinių straipsnių rinkinį „Prelatas Mykolas Krupavičius“ (sudarytojai dr. Aldona Vasiliauskienė ir doc. dr. Edvardas Kriščiūnas), kuriame yra Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ homilija „Didysis Tėvynės sūnus“, pasakyta perlaidojant prel. M. Krupavičių Lietuvoje, Kauno Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje, 2006 m. rugsėjo 23 dieną, kitų asmenų kalbos bei prel. M. Krupavičiaus atminimo paminėjimo Seimo posėdyje 2006 m. rugsėjo 21 d. stenograma.

Naujas atminimo ženklas prel. M. Krupavičiui – paminklinė lenta ir ten esantys jo testamentiniai žodžiai: „Lietuvi, tebūnie tau pirmaisiais tėvas ir motina, bet virš jų tebūnie Tau Tavo Tėvynė Lietuva“ kiekvienam praeinančiam šia gatve turėtų įsmigti giliai į širdį...

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija