2012 m. spalio 12 d.    
Nr. 38
(2013)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Rusijoje pagerbtas iškilusis lietuvis

Paminklinė lenta Dievo tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui Vladimire

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Šv. Mišias už arkivyskupą Mečislovą
Reinį aukoja dvasininkai. Iš kairės:
klebonas t. Sergiejus Zujevas,
Maskvos arkivyskupas
metropolitas Pavelas Pecci
ir mons. Robertas Šalaševičius

Lietuvos užsienio reikalų
viceministras Evaldas Ignatavičius
atidengia paminklinę lentą

Žvakutę iš Lietuvos prie kankinių
memorialo Vladimiro kapinėse
uždega mons. Robertas Šalaševičius

Prieš Šv. Mišias Vladimiro Švč. Mergelės
Marijos Rožinio Karalienės bažnyčioje.
Iš kairės: Švč. Mergelės Marijos
Rožinio Karalienės bažnyčios klebonas
t. Sergiejus Zujevas, istorikė
dr. Aldona Vasiliauskienė, verslininkas
Ramūnas Babenskas, Dievo Motinos
eparchijos Maskvoje arkivyskupas
metropolitas Pavelas Pecci, Rotary
klubo narys Darius Brundza ir Vilniaus
Arkikatedros administratorius
mons. Robertas Šalaševičius.

Prie paminklinės lentos Dievo tarnui
arkivyskupui Mečislovui Reiniui.
Iš kairės: Ramūnas Babenskas,
dr. Aldona Vasiliauskienė,
mons. Robertas Šalaševičius,
protojerėjas Georgijus Gorbačiukas,
arkivyskupas Pavelas Pecci,
viceministras Evaldas Ignatavičius,
Lietuvos ambasadorius Rusijos
Federacijoje Renatas Norkus, Rusijos
skyriaus atašė Jurgita Laurinėnaitė,
Kultūros atašė Faustas Latėnas

Prie paminklinės lentos
mons. Robertas Šalaševičius
ir dr. Aldona Vasiliauskienė

Vladimiro kapinėse lietuviai pagerbė
ir ukrainiečių studitą Palaimintąjį
Klementijų Šeptyckį. Mons. Robertas
Šalaševičius (dešinėje)
ir Darius Brundza (kairėje)

Vladimire prie Kliazmos (180 km nuo Maskvos) esančiame centrale (kalėjime) ypatingo griežtumo sąlygomis kentėjo ir mirė daug lietuvių, tarp jų ir Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys (1884 02 03–1907 06 10–1926 04 05–1953 11 08). Jo atminimo pagerbimui ir vardo įamžinimui 2010 m. spalio 28 d. Vladimiro Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, bažnyčioje (lotynų apeigų katalikų) pakabintas Dievo tarno portretas, o spalio 30 d. – politinių represijų aukų Rusijoje atminimo dieną – Vladimiro miesto kapinių memoriale atidengta paminklinė lenta. Apie tai rašyta „XXI amžiuje“ (2010, nr. 84). Tačiau tuo arkivyskupo M. Reinio vardo garsinimas Rusijoje nesibaigė. Po nepilnų poros metų – naujas įamžinimo ženklas.

Praėjusį šeštadienį, spalio 6 dieną, klebono t. Sergiejaus Zujevo iniciatyva Vladimiro Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, bažnyčioje atidengta ir pašventinta Dievo tarnui arkivyskupui Mečislovui paminklinė lenta su marmure išraižytu arkivyskupo portretu. Virš portreto – arkiv. M. Reinio 1951 metais pasakyti žodžiai žuvus vienam kaliniui: „Neliūdėkite, nukankintieji kovoja drauge su mumis... jie stiprina mūsų gretas. Tebus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą. Jie gyvena amžinai“. Po portretu įrašas: „Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys (1884 02 03–1953 11 08). Dėkingi Lietuvos ir Rusijos pasauliečiai ir dvasininkija. Minint kankiniško išėjimo į Amžinąją Šviesą ir Amžiną Ramybę 60-ąsias metines“ (paminklinę lentą finansavo Lietuvos užsienio reikalų ministerija – arkiv. M. Reinys, kaip žinome, buvo užsienio reikalų ministras).

Renginiui Vladimire šių eilučių autorė parengė specialų lankstinuką. Jį, kaip ir paveikslėlį su malda (Inprimatur arkivyskupo Pavelo Pecci), Užsienio reikalų ministerijai finansuojant, išleido Utenos UAB „Indra“. Rusų kalba išleisti lankstinukai bei paveikslėliai buvo dalijami parapijiečiams bei renginio dalyviams.

Dievo Motinos vyskupijos Maskvoje arkivyskupas metropolitas Pavelas Pecci, kartu su t. Sergiejumi Zujevu ir iš Lietuvos atvykusiu Vilniaus Arkikatedros Bazilikos administratoriumi mons. Robertu Šalaševičiumi aukojo šv. Mišias, prašydami Aukščiausiojo greitesnio arkivyskupo M. Reinio pakėlimo į Altoriaus garbę.

Po šv. Mišių Lietuvos užsienio reikalų viceministrui Evaldui Ignatavičiui atidengus paminklinę lentą, ją pašventino arkivyskupas P. Pecci. Be viceministro E. Ignatavičiaus, atidengiant paminklinę lentą dalyvavo Lietuvos ambasadorius Rusijos Federacijoje Renatas Norkus, ambasados patarėjas Donatas Aškinis, Kultūros atašė Faustas Latėnas, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Rytų kaimynystės politikos departamento Rusijos skyriaus atašė Jurgita Laurinėnaitė, mons. R. Šalaševičius, dr. Aldona Vasiliauskienė, lietuviai: Vladimire gyvenantis Ramūnas Babenskas (daug prisidėjęs prie paminklinės lentos atsiradimo) ir Ivanove gyvenantis Darius Brundza. Paminklinės lentos pašventinime dalyvavo ir Stačiatikių Bažnyčios (Vladimire 13 stačiatikių bažnyčių ir du vienuolynai su bažnyčiomis) atstovas protojerėjus, Dvasinės seminarijos rektorius Georgijus Gorbačiukas, ypatingai nuskambėjusiame sveikinime perdavęs Vladimiro ir Suzdalės arkivyskupo Evlogijo pagarbos žodį.

Paminklinės lentos atidengimas ir pašventinimas Rusijoje – impulsas rimtam pasirengimui 2013-aisiais iškilmingai paminėti Dievo tarno M. Reinio 60-ąsias mirties metines. Galgi ir mons. A. Svarinskui pavyks greta paminklinės lentos prel. M. Krupavičiui, atidengti pirmąją paminklinę lentą Vilniuje Dievo tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui.

Plačiau apie renginį Vladimire rašysime vėliau.

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija