2012 m. spalio 12 d.    
Nr. 38
(2013)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Bažnyčios šimtmetį šventė keturias dienas

Elena GUBOVIENĖ

Vyskupas Jonas Boruta SJ šventina
Dievo Gailestingumo varpą. Centre –
dekanas klebonas kan. Egidijus Zulcas

Procesija aplink bažnyčią.
Priekyje dešinėje – klebonas
kan. Egidijus Zulcas

Akmenės Šv. Onos bažnyčia

AKMENĖ. Šv. Onos bažnyčiai šiemet sukako 100 metų nuo jos pastatymo, tačiau bažnyčia Akmenėje jau yra daugiau kaip 400 metų – nuo 1596 m. liepos 16 d., kai karalienė Ona Jogailaitė karališkuoju antspaudu patvirtino fundacinį raštą, kuriame nurodoma įkurti Akmenės parapiją ir pastatyti bažnyčią. Šis lotynų kalba parašytas dokumentas per visus karus, marus ir gaisrus stebuklingai išliko ir dabar yra saugomas bažnyčios archyve. Pirmosios Akmenės bažnyčios buvo medinės. Jos buvo net trys, kiekviena iš jų išstovėjo apie šimtmetį, kol 1912 metais buvo pastatyta dabartinė akmens ir raudonų plytų vienabokštė didinga neogotikinė bažnyčia. Jos architektas – švedas Karlas Eduardas Strandmanas, pastatęs Lietuvoje ir Latvijoje apie trisdešimt panašaus stiliaus bažnyčių. Pirmąsias šv. Mišias naujoje Šv. Onos bažnyčioje jos statytojas kun. Antanas Naudžiūnas aukojo 1912 m. spalio 20 dieną, o konsekruota ji buvo tik 1920 metais Žemaičių vyskupijos vyskupo Pranciškaus Karevičiaus. Prie bažnyčios statybos, įrengimo, puošybos, kaip rodo seni dokumentai, prisidėjo visi parapijiečiai, kas kiek galėjo.

Šiuo metu Šv. Onos bažnyčios varpinės bokštas iki pačios viršūnės irgi apaugęs pastoliais. Vyksta didžiuliai remonto darbai. Lėšos šiam remontui gautos, laimėjus projektų konkursą iš ES kaimo plėtros fondo, klebono kan. Egidijaus Zulco iniciatyva. Kadangi remontuojamas varpinės bokštas, kilo mintis prakalbinti galingu balsu, kaip ir priklauso tokiai didingai bažnyčiai, jos varpus, nes jau keletą dešimtmečių skambėjo tik vienas nedidelis varpelis, ir jo garsas sklido tik kelis šimtus metrų aplinkui. Taigi buvo kreiptasi į parapijiečius, į visus su Akmenės kraštu susijusius žmones ir surinktos lėšos naujiems varpams įsigyti. Akmenės krašto žmonės, kaip ir prieš šimtą metų, vėl visi vieningai prisidėjo prie savo Dievo namų prakalbinimo.

Šią vasarą per Šv. Onos atlaidus (liepos 26–29 dienomis) Akmenėje vyko gražios iškilmės. Buvo švenčiamas bažnyčios šimtmetis. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ pašventino iš Lenkijos brolių Kruševskių varpų liejyklos atgabentą naują gražuolį didįjį bažnyčios varpą. Ta proga Šv. Onos bažnyčioje vyko sakralinės muzikos koncertas. Būreliui jaunuolių Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupai, į iškilmes susirinkę Akmenės Šv. Onos bažnyčioje tarnavę ir iš šios parapijos kilę kunigai. Vyko miesto šventė. Gražios, žmonių širdis aukštyn pakylėjančios iškilmės tęsėsi net keturias dienas. Šviesūs, šilti šventės prisiminimai dar ilgai gaivins šimtų, gal ir tūkstančių žmonių, turėjusių laimę dalyvauti šventėje, širdis.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija