2012 m. spalio 12 d.    
Nr. 38
(2013)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Per titulinius atlaidus įprasmino klebonavimo 10-metį

Romas BACEVIČIUS

Prie naujojo kryžiaus. Iš kairės:
kun. Gintautas Jankauskas
ir kan. Robertas Pukenis su seniūne
Renata Aleksiejiene, poetu Juozu
Mickevičiumi, skulptoriumi
Pranu Kaziūnu, Seimo nariu
Edmundu Jonyla ir jo žmona

Ariogališkiai Šv. arkangelo
Mykolo atlaidų procesijoje

Šv. arkangelo Mykolo
koplytstulpis šventoriuje

Koplytstulpis prie automagistralės
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo
Šiluvoje 400-osioms metinėms,
jame – Rožiniu apjuostas Lietuvos
žemėlapis ir užrašas: „Tavo apgynimo
šaukiamės, šventoji Dievo gimdytoja“

Parapijos namai

ARIOGALA. Rugsėjo 30 dieną, sekmadienį, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo švenčiami tituliniai atlaidai. Sumos šv. Mišias aukojo kan. doc. dr. Robertas Pukenis. Pamoksle jis kalbėjo apie Dievo pasiuntinius angelus ir sakė, kad dažnas savo gyvenime esame pajutę jų įsikišimą. Svečias atkreipė dėmesį į tai, jog tarsi angelai yra mūsų tėvai, todėl šių dienų gyvenime labai svarbus tėvų pavyzdys vaikams ugdyti. Jei tėvai nevertins bažnyčios, tai ir vaikai užaugs be Dievo, be sąžinės, neturės nieko švento. „Ar tai nebus prarastoji karta?“ – klausė kanauninkas ir kvietė pasistengti, kad sekmadienis visiems būtų šventė, o kai Dievas gyvenimui vadovaus, išeisime iš krizių. Kan. R. Pukenis sakė, kad išgyvename ne politinę, o moralinę krizę, ir priminė 1918 metais Lietuvą kūrusio diplomato Petro Klimo mintis, esą tada buvo labai branginama tai, už ką kovota, kad negalėjo padaryti nė mažiausio netakto. „Jei dabartinėje politikoje būtų bent 12 nepriekaištingos reputacijos žmonių, mūsų valstybė padarytų stebuklą kaip 1918–1940 metais“, – sakė kan. R. Pukenis, visus ragindamas jausti savyje Lietuvą ir tvarkyti gyvenimą kaip jos šeimininkams.

Po šv. Mišių klebonas kun. Gintautas Jankauskas paskelbė, kad įprasmindamas savo klebonavimo šioje parapijoje 10-metį, nusprendė bažnyčios šventoriuje pastatyti kryžių, ir dėkojo visiems, padėjusiems įgyvendinti šią idėją. Klebonas įteikė atminimo dovanėles Alfredui Masaičiui, Jonui Norkui, Jonui Maselskiui, Kęstučiui Mongirdui, Žydrūnui Venkui. Ypatingos padėkos nusipelnė kryžiaus autorius uteniškis skulptorius Pranas Kaziūnas, pats jį atvežęs ir padėjęs pastatyti. Jis susirinkusiesiems pasakė, kad ar tikintis, ar netikintis žmogus, turi būti prie kryžiaus, o netikintis šių dienų visuomenėje yra tas, kuris nemyli savo tėvų, senelių ir prosenelių, pats savęs ir savo tėvynės. Seimo narys Edmundas Jonyla padėkojo klebonui, kad jo rūpesčiu bažnyčia tapo visų meilės, vilties ir bendrystės namais. Padėkos žodžius klebonui tarė ir Ariogalos miesto seniūnė Renata Aleksiejienė. Paskui visi sugiedojo „Lietuva brangi“ ir išėjo į bažnyčios šventorių, kur kan. R. Pukenis ir kun. G. Jankauskas pašventino P. Kaziliūno pagamintą kryžių. Kan. R. Pukenis palinkėjo, kad jis būtų meilės Dievui ir žmonėms simboliu. Keletą savo kūrybos posmų paskaitė gydytojas ir poetas Juozas Mickevičius, o Ariogalos gimnazijos tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė su jaunimo grupe pagarbą Dievui išreiškė giesme.

Šventoriuje stovintis naujasis kryžius yra ne pirmasis darbas, kurį atlikti kilo idėja kun. G. Jankauskui. Dar 2004 metais per titulinius atlaidus kun. prof. dr. Arvydas Žygas šventoriuje pašventino Šv. arkangelo Mykolo koplytstulpį, kurį raseiniškis medžio drožėjas Ričardas Ramanauskas išdrožė iš šalia klebonijos ūkinio pastato augusio ąžuolo, kurį dėl saugumo teko nupjauti. Idėja pastatyti Šv. arkangelo Mykolo koplytstulpį klebonui kilo todėl, kad Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios didysis altorius, po 1930 metų atkeltas iš Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčios, neatspindi Ariogalos bažnyčios titulo.

2008 metais, minint Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400-ąsias metines, klebonui kilo idėja pastatyti koplytstulpį prie automagistralės Vilnius–Klaipėda, šalia Gėluvos gyvenvietės. 9 m aukščio koplytstulpį išdrožęs Brunonas Margevičius jį papuošė Rožinio apjuostu Lietuvos žemėlapiu.

Bet bene didžiausias klebono kun. G. Jankausko rūpestis yra Parapijos namų statyba. Kai kunigas atvyko į Ariogalą, prie klebonijos rado apgriuvusį ūkinį pastatą, kurį teko nugriauti. Kadangi parapijiečiai neturėjo kur susirinkti pabendrauti, pirmiausia prie bažnyčios esančiame pastate klebonas pasirūpino įrengti nedidelę salę, kurioje galima ir stalo tenisą pažaisti. Čia ir pats klebonas su jaunimu žaidžia, kartais net iki išnaktų. 2003 metais archyvuose pradėjo ieškoti dokumentų, įrodančių, jog 1954 metais tuometinė valdžia skyrė 15 arų žemės parapijos reikmėms. Tik Kauno apskrities archyve tokį dokumentą pavyko rasti. Bet žemės prie klebonijos jau beliko 12,8 arų, nes aplink esanti buvo atiduota kitiems. Šiame sklype 2007 m. vasario 5 dieną gautas leidimas statyti 400 kvadratinių metrų dviejų aukštų Parapijos namus. Jų kaina pagal sąmatą 1,06 mln. litų. Pamatus 2007 m. balandžio 2 d. pašventino Raseinių dekanas kun. Juozas Kaknevičius. Darbus atlieka UAB „Raseinių statyba“. 2008 metais, uždengus stogą, dėl lėšų stokos darbus teko nutraukti. Tik šį pavasarį statyba buvo atnaujinta, maždaug pusė darbų yra padaryta, o kadangi įrengtas geoterminis šildymas, klebonas jau žada žiemoti naujame pastate. Čia pirmiausia įrengs po du kambarius dviems kunigams ir virtuvę, o paskui pagal galimybes atliks ir kitus darbus: įrengs klebonijos raštinę, salę, tualetus sveikiems ir neįgaliesiems. Naujas pastatas bus skiriamas ne tik klebonijai, bet ir religinio, kultūrinio, meninio bei kitokio pobūdžio renginiams. Beje, statybos pradžioje 250 tūkst. litų jo statybai skyrė Gedimino Kirkilo vadovaujama Vyriausybė, 70 tūkst. litų – Kauno arkivyskupijos kurija, o kitas lėšas aukoja įvairios šio krašto bendrovės, atskiri rėmėjai. Lėšų trūksta, bet laimė, kad statybininkai dirba skolon ir tuoj pat užmokėti nereikalauja. Klebonas tikisi, kad netrukus parapija galės džiaugtis Parapijos namais, o tada bus kur rinktis ne tik parapijiečiams, bet ir tradicinių Ariogalos sąskrydžių dalyviams, į Šiluvą vykstantiems maldininkams. Senąjį klebonijos pastatą ketinama nugriauti.

Kun. G. Jankauskas anksčiau yra klebonavęs Raseiniuose ir Seredžiuje. Ten irgi nuveikė nemažai darbų, kuriais ir dabar džiaugiasi buvę parapijiečiai. Būdamas fizikas (prieš seminariją baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijo fizikos mokytojo kvalifikaciją), daug išmano apie kompiuterius, tvarko parapijos interneto svetainę, kurioje yra daug informacijos apie joje vykusius renginius ir paties klebono  nuotraukų. Ariogalos parapijiečiai iš kalėdojančio klebono kasmet gauna dovanų – parapijos kalendorių, kuriame irgi skelbiama daug iliustruotos informacijos. Į bažnyčioje vyksiančius renginius klebonas parapijiečius kviečia išsiųstamas žinutes į mobiliuosius telefonus, todėl šį kartą per titulinius atlaidus jų atėjo daugiau.

Raseinių rajonas
Kun. Gintauto JANKAUSKO ir autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija