2012 m. spalio 12 d.    
Nr. 38
(2013)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Prašė fizinės ir dvasinės sveikatos

Šv. Mišių aukai vadovauja Vilkaviškio
vyskupas Rimantas Norvila
Linos Kabelkaitės ir autorės nuotraukos

Kristaus Karaliaus bažnyčios
šventoriuje per atlaidus
gausu maldininkų

KRIKŠTONYS. Dauguma vyresnio amžiaus žmonių geru žodžiu mini buvusį Krikštonių parapijos kleboną, šviesios atminties žmonių sielos ir kūno gydytoją kun. Joną Reitelaitį. Jau artėjame prie 80 metų slenksčio, kai į jo kartu su parapijiečiais pastatytą Kristaus Karaliaus bažnyčią pirmąjį rugsėjo sekmadienį suplaukia minios maldininkų. Čia švenčiami kunigo iniciatyva įvesti Ligonių Sveikatos atlaidai. Seniau laukai ir kalvelės buvo pilni vežimų. Dabar Krikštonys sunkiai talpina įvairių modelių automobilius. Šių metų rugsėjo 2-oji buvo graži saulės spinduliais nubarstyta diena. Seirijų parapijos klebonas kun. teol. lic. Vitas Eidukaitis, aptarnaujantis ir Krikštonis, pasveikino visus susirinkusius, padėkojo Vilkaviškio vyskupui Rimantui Norvilai, kitiems svečiams kunigams, pristatė atlaidų tvarką ir pakvietė visus nuoširdžiai dalyvauti maldoje. Pirmiausia vyko Švč. Sakramento garbinimo procesija. Šv. Mišias celebravo vyskupas R. Norvila. Jis sakė ir homiliją. Ekscelencija džiaugėsi, kad tęsiama graži daugiametė tradicija ir ši šventė tampa dvasiniu išgyvenimu visiems čia susibūrusiems. Čia Dievo Motina dažnai suramina, paguodžia ir iš Viešpaties išprašo, kad sustiprėtume ir fiziškai, ir dvasiškai. Vyskupas paaiškino Viešpaties žodžius, išsakytus sekmadienio Evangelijoje apie iš žmogaus vidaus išeinančius negerus dalykus, moralinį blogį. Tada žmonių bendrystę aptemdo debesys ir nesimato dieviškos šviesos. Jis pateikė daug gražių, pamokančių įžvalgų, Palaimintojo Jurgio Matulaičio minčių, kaip blogį nugalėti gerumu, ragino ne teisti, kritikuoti, bet maldoje ieškoti šviesos. Išpažintis, susitaikinimas su Dievu ir su artimu – gydančios vidinės priemonės, atstatančios darnų ryšį, gražią bendrystę su žmonėmis ir su Viešpačiu. Nuo to ir dvasinė ir fizinė sveikata bus geresnė. Dėl pasitaikančių kai kurių Kristaus Bažnyčios narių, dvasininkų ar tikinčiųjų pasauliečių paklydimų, netinkamo elgesio, ragino nenutolti nuo Bažnyčios, nekaltinti jos, nes ji yra Jėzaus Kristus Kūnas, o mes – nariai. Per Bažnyčią gauname išganymą, sakramentines malones. Kristus neatstumia nei vieno Jo ieškančio ir atgailaujančio. Vyskupas kvietė atnaujintu žvilgsniu žvelgti į Palaimintojo J. Matulaičio pamokymus, atnaujinti savo požiūrį į Bažnyčią, kurios centras ir palaikytojas yra Kristus, teikiantis mums reikalingas malones, siekiant amžinojo gyvenimo. Ragino dėl to melsti ir Dievo Motinos Marijos, Ligonių Sveikatos, užtarimo.

Šv. Mišių pabaigoje vyskupas suteikė ligoniams specialų palaiminimą. Atlaidus papuošė, Dievą pagarbino Krikštonių ir Seirijų parapijų jungtinis choras (vadovė, vargonininkė Lina Kabelkaitė). Prie jo prisijungė svečiai iš gretimų parapijų. Po pamaldų Lazdijų rajono meras Artūras Margelis padovanojo vyskupui R. Norvilai prisiminimo dovaną. Koncertavo Druskininkų ansamblis „Kaimo daina“ (vadovas Adolfas Tamulionis).

Alvyra Grėbliūnienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija