2012 m. spalio 19 d.    
Nr. 39
(2014)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Posėdžiavo vyskupai

Spalio 3–4 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta SJ, Gintaras Grušas, Jonas Ivanauskas, Jonas Kauneckas, Juozas Matulaitis, Rimantas Norvila, Arūnas Poniškaitis, Linas Vodopjanovas OFM, Juozas Žemaitis MIC ir vyskupas nominatas Kęstutis Kėvalas.

Posėdyje susirinkusiems buvo perskaitytas Apaštališkojo Nuncijaus arkivyskupo Luigi Bonazzi sveikinimo žodis, kuriuo vyskupams buvo pristatytas ir neseniai į Lietuvą atvykęs naujasis jo patarėjas mons. Giovanni Gaspari.

Posėdyje aptarta, kaip geriausiai pasirengti Benedikto XVI paskelbtiems Tikėjimo metams. Nuspręsta juos iškilmingai pradėti vyskupijų katedrose spalio 11 dieną. Numatyta sukurti internetinį puslapį, kuris suteiktų papildomos pagalbos visiems ieškantiems Dievo ar norintiems pagilinti savo tikėjimą. Išreikštas pageidavimas, jog katalikiškos organizacijos labiau prisidėtų prie bendrų Tikėjimo metų renginių. Vyskupai ragina į kvietimą minėti Tikėjimo metus atsiliepti katalikišką žiniasklaidą, jaunimo bendruomenes, akademinės sielovados grupes, kunigų seminarijas, parapijas ir kiekvieną tikintįjį. Planuojama publikuoti naujų leidinių, o kitos konkrečios Tikėjimo metų iniciatyvos bei projektai bus paskelbti artimiausiu laiku.

Prel. Edmundas Putrimas apžvelgė užsienio lietuvių sielovados situaciją ir su vyskupais aptarė jos uždavinius. Buvo svarstyti atskiri prašymai skirti kunigus lietuvių sielovadai Seinuose (Lenkija), Pelesoje (Baltarusija) ir Missisaugoje (Kanada). Taip pat buvo aptartas vysk. Baltakio užsienio sielovados archyvų saugojimo klausimas.

Posėdžio dalyviams pateikta informacija apie valdžios institucijose svarstomus ir derinamus Bažnyčiai aktualius klausimus, rengiamus įstatymus. Vyskupai pasidžiaugė, jog Seimas ratifikavo Lietuvos sutartį su Šventuoju Sostu dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo. Išreikštas susirūpinimas, jog pastaruoju metu tiek reklamoje, tiek kai kuriuose renginiuose nepagarbiai ir netinkamai pasitelkiami religiniai simboliai, o tai žeidžia tikinčiųjų jausmus bei gali kurstyti religinę nesantaiką.

Liturginės komisijos pirmininkas vysk. R. Norvila supažindino su komisijos darbais ir ateities planais bei Dievo Kulto ir Sakramentų tvarkos kongregacijos siūlymu į liturginį kalendorių įtraukti naują – Kristaus Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo – šventę, kuri būtų minima pirmąjį ketvirtadienį po Sekminių. Toks minėjimas būtų paskata kunigams bei tikintiesiems skirti didesnį dėmesį  kunigystės vertei. Nutarta prašyti Šventojo Sosto leidimo įtraukti šią šventę į Lietuvos liturginį kalendorių.

Švietimo komisijos pirmininkas vysk. G. Grušas pristatė klausimus, susijusius su katalikišku švietimu. Patvirtintas naujas Lietuvos Katechetikos Centro statutas. Pasibaigus mons. Kęstučio Latožos kadencijai, naujuoju Lietuvos Katechetikos Centro direktoriumi trejų metų laikotarpiui paskirtas mons. Rimantas Gudlinkis.

Vyskupai aptarė, kaip pasiruošti įgyvendinti ankstesniame plenariniame posėdyje patvirtintas gaires nepilnamečių seksualinio išnaudojimo prevencijai ir tyrimams, atliekamiems gavus kaltinimus prieš dvasininkus ir bažnyčios darbuotojus. Apžvelgti tų gairių diegimo etapai ir procedūros. Numatyta publikuoti prevencijos dėl Katalikų Bažnyčioje dirbančių dvasininkų, vienuolių, savanorių ir kitų darbuotojų elgesio su nepilnamečiais gaires, kurių tikslas užtikrinti nepilnamečių saugumą bei apsaugoti suaugusius, kad jų tarnystė nebūtų diskredituojama dėl neteisėtų įtarimų ar kaltinimų.

Posėdyje minėti klausimai, iškilę dėl skirtingos bažnytinių teismų praktikos vyskupijose. Vyskupai sutarė, kad norint bažnytinių teismų veiklą geriau koordinuoti ir paversti efektyvesne, šie dalykai turi būti apsvarstyti ekspertų. Todėl lapkritį visų vyskupijų tribunolų oficiolai ir teisėjai bus sukviesti bendram pasitarimui, o jo išvadas numatyta aptarti kitame plenariniame posėdyje.

Neseniai grįžęs iš Europos Vyskupų Konferencijų pirmininkų suvažiavimo Sankt Galene (Šveicarija) Jo Eminencija kardinolas A. J. Bačkis supažindino susirinkusiuosius su svarbesnėmis žemyno aktualijomis. Esama tendencijos, jog Europoje vis labiau stiprėja krikščionių diskriminacija dėl moralinių nuostatų. Yra kilusi parašų rinkimo iniciatyva „Vienas iš mūsų“, kuria siekiama pagarbos žmogaus gyvybei ir to, kad Europos Sąjungos fondų lėšomis nebūtų finansuojami medicininiai eksperimentai su embrioninėmis kamieninėmis ląstelėmis. Neseniai įsigaliojęs Europos piliečių iniciatyvos reglamentas suteikia naują dalyvaujamosios demokratijos priemonꠖ surinkus vieną milijoną Europos Sąjungos piliečių parašų iš ne mažiau kaip septynių valstybių  narių, galima teikti svarstymui teisės aktą Europos Sąjungos kompetencijai priklausančiais klausimais. Minėtoji iniciatyva yra pirmoji, kuria siekiama per vienerių metų laikotarpį surinkti tokį kiekį parašų Europos Sąjungos valstybėse (tarp jų – Lietuvoje) ir įpareigoti Europos Komisiją parengti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius žmogaus embriono apsaugą.

Kitas plenarinis LVK posėdis bus surengtas gruodžio 6 dieną Kaune.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija