2012 m. spalio 19 d.    
Nr. 39
(2014)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Prienų dekanate

Garbingas ilgamečio klebono jubiliejus

Monsinjoras Juozas Užupis (centre)
po šv. Mišių su vyskupais ir kunigais

PRIENAI. Parapijiečių ir svečių gausiai prisirinkusioje Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčioje rugsėjo 23-ąją, sekmadienį, buvo minimas ilgamečio šios parapijos vadovo monsinjoro Juozo Užupio 60 metų kunigystės jubiliejus. Monsinjoras kunigu įšventintas buvo 1952 m. rugsėjo 21 d. Šv. Mišias aukojo pats Jubiliatas monsinjoras J. Užupis, Prienuose dirbantis jau 36 metus, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Alytaus dekanas, Jubiliato sūnėnas Šv. angelų Sargų parapijos klebonas, g. kan. Arūnas Užupis, Vilkaviškio dekanas klebonas prel. Vytautas Gustaitis, Simno klebonas g. kan. Raimundas Žukauskas, Balbieriškio ir Išlaužo klebonai kunigai Remigijus Veprauskas ir Žydrūnas Burnys. Mišių pradžioje Jubiliatui ant galvos buvo uždėtas ąžuolo lapų vainikas ir įteikta lazda – kaip vėliau sakė pats Jubiliatas, ji buvo jam įteikta ir per 25-erių, ir per 50 metų kunigystės jubiliejų, pabuvojo ir kun. V. Čėsnos rankose, o ją dovanojo kun. A. Šuškevičiaus sesuo, – turinti tikrai garbingą istoriją. Pamokslą sakęs Jubiliato mokslo draugas kunigų seminarijoje, iš tos pačios Griškabūdžio parapijos kilęs vyskupas Juozas Preikšas, remdamasis to sekmadienio Evangelija sakė, kad apaštalams besiginčijant, kas yra iš jų aukščiausias, Kristus sakęs: „Kas trokšta būti pirmasis, tebūna paskutinis ir visiems tetarnauja“. Toks ir yra žmonių mylimas, prieniškiams jau 36 metus tarnaujantis ir jų mylimas mons. J. Užupis, ilgametis Prienų parapijos klebonas, Prienų Garbės pilietis. Kaip sakė vysk. J. Preikšas, kunigystė – ne profesija ir ne partija, tai yra pašaukimas tarnauti Dievui ir tikintiesiems. Mons. J. Užupis, varantis gilią vagą Vilkaviškio vyskupijos dirvonuose, uoliai atlieka kunigo pašaukimui skirtas pareigas – pataisyti žmogų, paguosti, kviesti į tikėjimą, į bažnyčią. Mons. J. Užupis tai daro ir prie altoriaus, ir sakykloje, ir klausykloje, ir atlikdamas visus patarnavimus, ir bendraudamas su parapijiečiais. Paklusdamas popiežiaus Benedikto XVI raginimui atsinaujinti kunigams, kad Evangelija pasaulyje sklistų kuo plačiau (nors ne visi kunigai nuosekliai seka Kristaus mokymu), kaip ištikimo Kristaus sekėjo pavyzdį vysk. J. Preikšas nurodė deimantinį kunigystės jubiliejų minintį mons. J. Užupį, jau 60 metų tarnaujantį Dievui ir skleidžiantį Gerąją Naujieną. Jubiliatui vyskupas linkėjo ir toliau šviesti parapijiečiams, nepavargti, toliau būti jautriu, švelniu, kokį jį kasdien mato žmonės.


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

6-osios paveikslo karūnavimo metinės

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA. Spalio 7 dieną Bazilikoje buvo iškilmingai minimos šeštosios Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo popiežiškosiomis karūnomis karūnavimo iškilmių metinės. Stebuklingasis paveikslas popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis iškilmingai karūnuotas buvo 2006 m. spalio 8 d. Spalio 7-ąją į Žemaičių Kalvarijos šventovę rinkosi tikintieji iš visos Lietuvos. Į 12 val. šv. Mišias tą dieną susirinko Šeimos centrų vadovai bei savanoriai, Marijos legiono nariai. Kartu meldėsi Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, jų vadovybė, Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kanauninkų kapitulos kanauninkai. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo pagalbininkas vysk. Linas Vodopjanovas OFM, giedojo jungtinis Žemaičių Kalvarijos Bazilikos sumos ir jaunimo choras, vadovaujamas vargonininkės Kristinos Kondratavičienės. Pamoksle Telšių vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie būtinybę puoselėti krikščioniškas vertybes, ypač tas, kurios būtinos šeimos institucijai. Drąsino Marijos pavyzdžiu gyventi aktyvų tikėjimo gyvenimą. Po šv. Mišių aplink Baziliką, nepaisant gausaus lietaus ir smarkaus vėjo, buvo einama eucharistinė procesija, dėkota Dievui už visas suteiktas malones.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Susitikimo džiaugsmas – atlaiduose

Kun. Virginijus Palionis (kairėje)
bendrauja su šilališkiais

ŠILALĖ. Spalio 7-osios sekmadienį, šilališkius pradžiugino buvęs vikaras kun. Virginijus Palionis, atvykęs vesti Šilalės parapijos titulinius Šv. Pranciškaus atlaidus. Šilališkiai, išvydę prieš devynerius metus vikaravusį Virginijų, labai apsidžiaugė. Tad tą šventadienį į Šilalės bažnyčią atėjo nemažai tikinčiųjų. Žmonės džiaugėsi, kad jų buvęs vikaras, dabar jau Luokės klebonas, aukojo atlaidų Sumos šv. Mišias, pasakė dvi homilijas – apie vaikų auklėjimo problemas šeimoje ir apie šv. Pranciškų Asyžietį. Atlaiduose išpažinčių klausė ne tik svečias kun. V. Palionis, bet ir Šilalės parapijos vikarai Justinas Palubinskas ir Mindaugas Alekna. Šv. Mišiose kun. V. Palioniui talkino būrelis ministrantų ir adorančių, gražiai giedojo Šilalės parapijos choras, vadovaujamas Antano Kazlausko, grojo Šilalės Kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestro grupė (vadovas Zigmas Levickas).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija