2012 m. spalio 19 d.    
Nr. 39
(2014)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Susitikimo džiaugsmas – atlaiduose

Kun. Virginijus Palionis (kairėje)
bendrauja su šilališkiais

Kun. Virginijus Palionis (viduryje)
su Šilalės parapijos kunigais,
adorantėmis ir ministrantais

ŠILALĖ. Spalio 7-osios sekmadienį, šilališkius pradžiugino buvęs vikaras kun. Virginijus Palionis, atvykęs vesti Šilalės parapijos titulinius Šv. Pranciškaus atlaidus. Šilališkiai, išvydę prieš devynerius metus vikaravusį Virginijų, labai apsidžiaugė. Tad tą šventadienį į Šilalės bažnyčią atėjo nemažai tikinčiųjų. Žmonės džiaugėsi, kad jų buvęs vikaras, dabar jau Luokės klebonas, aukojo atlaidų Sumos šv. Mišias, pasakė dvi homilijas – apie vaikų auklėjimo problemas šeimoje ir apie šv. Pranciškų Asyžietį. Atlaiduose išpažinčių klausė ne tik svečias kun. V. Palionis, bet ir Šilalės parapijos vikarai Justinas Palubinskas ir Mindaugas Alekna. Šv. Mišiose kun. V. Palioniui talkino būrelis ministrantų ir adorančių, gražiai giedojo Šilalės parapijos choras, vadovaujamas Antano Kazlausko, grojo Šilalės Kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestro grupė (vadovas Zigmas Levickas).

Prieš devynerius metus Šilalės parapijoje dirbusį kun. V. Palionį šilališkiai dar ir šiandien puikiai prisimena. Dėl jo sugebėjimo bendrauti su jaunais ir pagyvenusiais šį kunigą visi vadino tiesiog vardu. Ypač jo laukdavo senukai ir negalią turintys parapijiečiai, nes nebepajėgiantiems ateiti bažnyčion, kun. V. Palionis surasdavo reikalingą ir paguodžiantį žodį, stengdavosi kiek ilgiau pabūti jų namuose, išklausyti godas ir kiekvienam suteikti vilties bei paguosti. Buvęs vikaras kun. V. Palionis dabar Luokės klebonas ir aptarnauja kitas dvi be nuolatinio kunigo esančias Upynos ir Viekšnalių (Telšių r.) parapijas. Po atlaidų kun. V. Palionis gražiai pabendravo su šilališkiais, pasidžiaugė, kad per devynerius metus pagražėjo ir pajaunėjo Šilalės miestas, Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia, kuri žiemos metu yra apšildoma. Šiuo metu, kai Šilalės parapijai vadovauja klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis, suaktyvėjo parapijos religinių organizacijų veikla: susibūrė gausus būrys Gyvojo Rožinio kalbėtojų, pradėjo savo veiklą Marijos legionas, Kryžiaus kelio ir kiti būreliai. Atsisveikindamas su šilališkiais, kun. V. Palionis pakvietė mielus šilališkius atvykti į Luokę.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija