2013 m. vasario 8 d.    
Nr. 6
(2030)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Bernardas Brazdžionis – Jonas Juškaitis

Laiškai 1982–2002 metais

(Tęsinys. Pradžia 2011 m. nr. 88, 90, 92, 94,
2012 m. nr. 9, 13, 16, 17, 20, 22, 26, 31, 36, 44,
2013 m. nr. 2, 3, 4)

Nuoširdžiai gerbiamas,

Sąjūdžio Steigiamasis Suvažiavimas,
Vilnius 1988 10 22–23, Jonas
Juškaitis, delegatas, Nr. 951
(nuo Lietuvos rašytojų sąjungos).

1988 metų Kalėdų sveikinimo nuotrauka.
Iš kairės: Pranas Visvydas, Bernardas
Brazdžionis, Julija Švabaitė-Gylienė,
Kazys Karuža – brolis poeto Petro
Karužos (1908–1933), kurio pomirtinį
eilėraščių rinkinį „Giesmės apie
daiktus ir žmones“ 1933 metais išleido
B. Brazdžionis, Alė Rūta, Vytautas Plukas.

Kun. J. K. Matulionio lankstinuko
„Procesija į Kristų“, kuriame
kviečiama į susitikimą su Bernardu
Brazdžioniu, viršelis.

Skubu, nes laukiau, kad galėčiau į kalėdinį laišką parašyti kuo daugiau žinių.

Širdingiausias ačiū už dovaną, kurią atvežė kompozitoriaus Budriūno duktė Kalėdų stalui.

Tik ar nedarau aš Jums rūpesčių? Knygų drįstu prašyti – ką kas gali, kad neapsunkinčiau vieno. Jos labai reikalingos. Ką siųsite, man parašykite ir siųskite ne tiesiai man, o tuo keliu, kurį, tikiuosi, perdavė A. Vaičiulaitis. Dar S. Santvaras ir K. Bradūnas jį žino. Gal ir tuodu periodinius leidinius (gavau atviruką) kol kas tuo keliu siųskite. Kokį numerį pasiųskite ir tiesiai – pažiūrėsiu, ar gausiu. Leist leido, o slaptai, kaip tenka nugirsti, daro kliūtis. Skriauda būtų negavus.

K. Bradūnas atsiuntė keturias knygas. Gal galėtumėte atsiųsti „Prozos antologiją“ (čia ir kitur visuose laiškuose pasibraukta paties B. Brazdžionio – J. J.), kurią suredagavote, jei dar galima gauti, B. Kviklio „Lietuvos bažnyčių“ 1-ąjį tomą? Mano gimtinė Jurbarkas – trijų vyskupijų susibėgime. Tos knygos labai reikia. Antrą ir trečią116 tomus turiu.

Nuo Naujų metų pradeda eiti dvisavaitinis žurnalas ar laikraštis (pamatysim, kaip atrodys) „Katalikų pasaulis“. Tenai reikės bendradarbiauti. Jau iš anksto prašau visų, su kuriais susirašinėju, kaip galima būtų patalkininkauti. Pavyzdžiui, kad ir suteikti duomenų straipsniui apie katalikiškąją mūsų literatūrą išeivijoje. Gal kas ir iš A. Tyruolio antologijų praverstų. Parašysiu, kai pradės eiti, kokios problemos iškils.

Vidmantė J.117 nedingo. Aš į Jūsų poezijos vakarą nepatekau, nors ir labai norėjau, – nespėjau sugrįžti į Vilnių (šioks toks judėtojas esu, nes dabar pas mus sujudimas).118 Gaila, bet kartais ir kelios valandos sustabdo – nors verk. Šnekėjau su V. J., su ne vienu kitu dalyviu. Buvo didžiulis pasisekimas. Menininkų rūmų gražiausioji salė, baltoji, buvo pilnutėlė, daug jaunimo. Visas vakaras nufilmuotas – Jums atsiųs. Poezijos knygą nori išleisti kuo greičiau, viską metę, kad pavasarį patektų skaitytojams į rankas. Jums atvažiavus vieną vakarą planuota surengti Katedroje. Kas netilps, galėtų Gedimino aikštėje klausytis per garsiakalbius. V. J. man sakė, kad su Jumis jau susiskambinusi. Mano namų telefonas 73-29-04. Netrukus parašysiu daugiau, pasiųsiu spaudos. Gal ir knygų jau yra atėję. Buvo A. Vadminas.

Linkime šviesaus Kalėdų džiaugsmo Jums ir poniai Aldonai, taip pat visiems Jūsų artimiesiems mes abu su Danute.

Širdingai – J. Juškaitis
Vilnius,
1988 m., gruodis

116 Broniaus Kviklio „Lietuvos bažnyčias“ siuntė Kazys Bradūnas, Kauno arkivyskupijos pačiame pakraštyje Jurbarkas, jos kraštų nė nemačiau, o ant Nemuno kranto žiūrėdavau į Vilkaviškio vyskupiją. Panašiai ir su parapijomis: mano gimtoji sodyba Kuturiuose buvo pačiame Jurbarko parapijos pakraštyje. Už mūsų lauko – Rotuliai, jau Skirsnemunės parapija. Tėvas su kaimynu Juozu Šimkumi, ardami laukus, susėsdavo pasišnekėti, sukišę kojas į tą patį ilgą „rubežinį“ griovį, tik vienas sėdėdavo ant jo kranto Skirsnemunės, kitas Jurbarko parapijoje, o kojas atremdavo skirtingai – ne į savo parapijas...

117 Vidmantė Jasukaitytė, Antanas Saikalis rūpinosi Bernardo Brazdžionio „Poezijos pilnaties“ išleidimu.

118 Sąjūdžio veikloje važinėjau po Kauną, Jurbarką, Veliuoną, Siesikus, susitikdavau su žmonėmis iš Tauragės, Šakių rajono.

 

1989.II.12

Malonus Kolega,

gavau iš Jūsų vieną „Sąjūdžio žinių“ numerį. Ačiū. Laukčiau „Katalikų pasaulio“. Domina ir pačių jaunųjų leidiniai. Bet gal geriau gausiu, kai būsiu vietoje asmeniškai. Kaip Valdas Daškevičius119? Man labai gerą įspūdį padarė jo pareiškimas (prie poezijos) „Nemune“. Perduokite mano geriausius linkėjimus M. Vainilaičiui (nežinau jo adreso). Norėjau Jums gauti „Lietuvos bažnyčių“ I tomą. „LD“ knygyne visi kiti tomai yra, o I-mo nebėr. Beletristikos antologiją (mano redaguota) teturiu vieną. Galėčiau atsiųsti almanachą „Tremties metai“. Kai nuvykęs daugiau susipažinsiu su situacija, matysiu, gal net iš savo „archyvo“ galėsiu ką tenykščiams archyvams (ar asmenims) perleisti.

Kolegiškai Brn. Brazdžionis

119 Valdas Daškevičius – poetas (g. 1961), baigė Vilniaus universitete lituanistiką 1986 m.

 

89.3.14.

Malonus Kolega,

atėjo du spaudos vokai. Ačiū. Įdomu pasekti, kas dedasi, kaip reaguojama, kokios nuotaikos, katron pusėn krypsta po tėvynės dangum.

„Po aukštaisiais skliautais“ jau spausdinama. Išeis gal net prieš kelionę. Atsivešiu.

Mūsų ekskursija į Vilnių (pagal planą) atvyksta gegužės 23 d., antradienį, maždaug priešpiet (valanda nenurodyta).

Gavau žinių, kad mano programą ketina surengti sąjūdiečiai. (Pasiteiraukite pas Vidm. Jasukaitytę ar Sają). Būtų įdomu ir labai malonu susitikti veidas į veidą su „senais“ ir su naujais poezijos mylėtojais. Su neramia širdimi laukiu to įspūdingo momento. Ar nenuvilsime vieni kitų, ar ryšiai taps dar ištikimesni mano dainuotai, mano visą gyvenimą širdyje nešiotai ir gaivintai Lietuvai.

Iki susitikimo
Kolegiškai Brn. Brazdžionis

 

Gerbiamasis,

Laiškas rašytas Šv. Kazimiero
šventei skirtame atviruke
(dail. Kastytis Juodikaitis).
Čia – nespalvota kopija

rašau paskutinių naujienų. Prieš kelias dienas rašytojų susirinkime buvo keliami visų premijų kandidatai. Šių metų Poezijos pavasario laureato vainikui dalyvavusieji vieningai iškėlėme Jus.

Jau gal gavote ir kunigo Matulionio laišką? Rašiau, kad Jūsų poezijos vakarą esame numatę Vilniaus Arkikatedroje. Universitete buvo Jums įteikta 1939-ųjų metų Valstybinė premija. Šnekėjau su M. Martinaičiu. Jis dėsto tenai lietuvių literatūrą ir pasirūpintų vakaro surengimu anoje salėje. Aš ruošiu Jūsų publikaciją „Katalikų pasauliui“. Simboliška: paskutinis nepriklausomos Lietuvos Valstybinės premijos laureatas po 50 metų atvyksta į Kunigaikščių miestą, kur sugrąžinta Arkikatedra, į ją ant rankų parneštas šv. Kazimiero karstas, o premija tada Jums buvo įteikta per šventą Kazimierą – kovo 4 d. Nuo to ir pradedu. Įdėsime Jūsų nuotrauką iš 1940 m. „Židinio“ Nr. 2.120 Norėtume dar ir dabartinės. Gal galėtumėte atsiųsti? Gal atsiųstumėte ranka rašytą neilgą religinį eilėraštį, kurio faksimilę pageidautumėte matyti žurnale? Taip pat kelis naujausius šios tematikos eilėraščius. Jei nesulaukčiau, imčiau iš to, ką turiu. Gal Jo Eminencijai skirtąjį.121

Neseniai buvo rašytojų ir leidėjų susirinkimas, kuriame aptarti leidybos vargai. „Vagos“ vyr. redaktorius minėjo, kad šiemet išleis Jūsų ir Nykos-Niliūno poezijos rinktines. Tačiau pavasariui nespės. 122 Pasiteiravau V. Jasukaitytės – o kaip „Sietyno“ leidykla? Ji man atsakė, kad „Sietynas“ Jūsų knygą tikrai išleis ir laiku. Gal ji pati Jums parašė.

Šviesaus Prisikėlimo džiaugsmo!

J. Juškaitis
Vilnius,
1989.III.19

120 Nuotrauka iš 1940 m. „Židinio“ Nr. 2, kaip paskutinio Valstybinės premijos laureato (1939 m.) prieš Sovietų Sąjungai užimant nepriklausomą Lietuvą, dėl neaiškių priežasčių prie mano straipsnio „Per pasaulį keliauja žmogus“ į 1989 m. „Katalikų pasaulį“ (Nr. 8, gegužės mėn.) nebuvo įdėta, o ir pats numeris išėjo tik lapkričio mėnesį (žiūr. „Lyra ant gluosnio“, p. 167). Ji perspausdinta „XXI amžiaus“ Nr. 90, p. 5 (2011.12.14), pradėjus šią laiškų publikaciją.

121 Kardinolui Vincentui Sladkevičiui.

122 „Vaga“ rudenį išleido A. Nykos-Niliūno rinktinę „Būties erozija“. Laiku išleistoji B. Brazdžionio rinktinė „Poezijos pilnatis“ (1989 m. „Sietyno“ leidykloje).

 

1989.3.31.

Malonus Kolega,

ačiū už džiugias ir net per geras naujienas (dėl „Poezijos pavasario“). Jūs ten visi taip man daug gero norite ir darote, kad aš nežinau nė kaip atsilyginsiu. Nenoriu, kad, neduokdie, kam sukelčiau pavydo!

Iš k. J. K. M.123 gavau ir laišką ir įvairios spaudos („Kat pas.“ nr. 1, šv. Kazimiero paveikslėlių etc.). Taip pat programos Katedroje lankstinuko pavyzdį. (Labai įdomiai sugalvotas, skubinu tuojau parengti jam reikalingos medžiagos).

„K. pasauliui“ eilėraščių gal parinkit iš „Po aukštaisiais skliautais“ (pas Vidmantę J.). Nuotrauką siunčiu atskiram voke. Tiek trumpai.

Kolegiškai Brn. Brazdžionis

123 Bernardo Brazdžionio poezijos vakaru Vilniaus Arkikatedroje rūpinosi kunigas Jonas Kastytis Matulionis. Jo, 1989 m. ten kunigavusio, pastangomis surengtas šis didžiulis įspūdingas vakaras. Iš Arkikatedros vėliau kun. J. K. Matulionis buvo perkeltas į Šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčią, dabar yra Kaune, Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje.

 

89.IV.22.

Mielas Kolega,

tikiuosi, kad ankstesnį mano laišką-atsakymą gavot. Kai ką siunčiau ir kun. J. K. Matulioniui (tarp kitko – lankstinuko projektą, kurio pavyzdį buvo atsiuntęs). Nežinau, kuo daugiau galėčiau padėti. Eilėraščių religinėm temom naujų neturiu – ką paimsit iš „Po aukštaisiais skliautais“, tas bus gerai.

„Po a. skl.“ baigia įrišti ir po 2 savaičių knyga bus gatava. Paštu pasiųsti nebespėsiu, nusivešiu. Regiu, kad nieko „aktualesnio“ dabar neįmanoma parašyti už tai, kas yra parašyta prieš pusšimtį metų.

Kolegiškai Brn. Brazdžionis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija