2013 m. vasario 15 d.    
Nr. 7
(2031)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Palaimintojo Jurgio Matulaičio diena

Vida Mickuvienė,

Palaimintojo J. Matulaičio draugijos Marijampolės skyriaus vadovė

Palaimintojo J. Matulaičio
draugijos konferencijos dalyviai
Marijampolės Dramos teatre

Šv. Mišių auka Šv. arkangelo Mykolo
Bazilikoje. Iš kairės: arkivyskupai
Luigi Bonazzi, Sigitas Tamkevičius,
Rimantas Norvila, Jonas Kauneckas

Katechezę Tikėjimo metams
skaito apaštališkasis nuncijus
arkiv. Luigi Bonazzi

Sausio 27 dieną Marijampolėje tėvų marijonų, vargdienių seserų ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos rūpesčiu buvo iškilmingai paminėtos Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC 86-osios mirties, arba gimimo dangui, metinės. Draugijos nariai bei tikintieji buvo pakviesti į tradicinį, jau šeštąjį, renginį – metinę konferenciją, skirtą Tikėjimo metams. Į Marijampolės Dramos teatro salę suėjo, suvažiavo žmonės iš 20 draugijos skyrių. Džiaugėmės, kad buvo ne tik draugijos nariai, bet ir daug marijampoliečių, svečių iš Pasvalio, Kauno, Vilniaus parapijų bei įvairių organizacijų ir judėjimų. Įnešus draugijos vėliavą, pagiedojus draugijos giesmę „Kur tiesias lygos lankos“, konferencijos vedėjai – draugijos tarybos pirmininkas Vitas Buškevičius ir sesuo Onutė Petraškaitė MVS – po įžanginio žodžio pakvietė vyskupą emeritą Juozą Žemaitį MIC pradėti renginį malda.

Konferenciją sveikino Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys, jis paminėjo, kad Draugijos darbas dažnai nematomas, bet turi gilią prasmę. Pasidžiaugė, kad Palaimintasis gimė šiame krašte, kvietė melstis, kad metai būtų geresni, kad stiprėtų tikėjimas ir gerėtų mūsų valstybė. Draugijos globėjas Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos Lietuvos vikariato vyresnysis kun. dr. Vytautas Brilius MIC pabrėžė, kad atėjusieji pagerbti tėvą Jurgį yra vienijami jo dvasios, o šiandien būtina prisiminti, kad tuo metu kunigas J. Matulaitis mokėjo pažvelgti į Bažnyčią per žmogų, matė tikinčiuosius jų kasdienybėje, darbuose ir šeimose, surado kelią, kaip į tą kasdienybę atnešti Dievo buvimą. Jis vienas iš pirmųjų pakvietė pasauliečius bendrauti ir dirbti kartu su Bažnyčia, mokė keisti pasaulį socialine prasme. Baigdamas sveikinimo žodį prelegentas pakvietė visus melstis per šv. Mišias, kad Palaimintojo atnešta dvasia žydėtų ir klestėtų.

Pagrindinį pranešimą – Katechezę Tikėjimo metams – skaitė apaštališkasis nuncijus arkiv. Luigi Bonazzi. Įžangoje jis prisipažino, kad yra didelis Palaimintojo ir Jo draugijos mylėtojas, kad dažnai bendrauja su Palaimintuoju koplyčioje Vilniuje, kur, žvelgdamas į Palaimintojo paveikslą, išmoko su tėvu Jurgiu kalbėtis ir giliau suvokė pasirinktąją gyvenimo ir darbo kryptį – nugalėti blogį gerumu. Kalbėdamas apie Tikėjimo metus arkivyskupas klausė susirinkusiųjų, kaip kiekvienas išgyvename šį ypatingą reiškinį. Ragindamas kiekvieną dieną su tikėjimu giliai melstis, ieškoti Dievo visame kame, pasitikrinant, ar tikrai suvokiame, kad Dievas visada yra su mumis, priminė mums Palaimintojo mintis: Visame kame Dievo ieškoti, viską didesnei Dievo garbei daryti, į viską Dievo dvasią įnešti ir viską ja perimti... Cituodamas Palaimintąjį nuncijus mums priminė, kad Dievas kiekvieną valandą, kiekvieną minutę yra su mumis, mes galime užmiršti, atsitolinti nuo Jo, bet Jis – niekada; Dievas visada veikia reikiamu momentu. Mes turime dažniau kalbėtis su Dievu, klausti, ką nori mums pasakyti, kokia žinia yra mums siunčiama. Jei tikime, kad Dievas yra meilė, tai ir visa, ką Jis mums siunčia, yra iš meilės mums. Dėkoti turime Dievui už gerus dalykus, bet dvigubai – už skaudžius, negerus dalykus. Tik taip galime būti su Dievu, kuris pasidalina mūsų skausmą. Todėl kiekvieną dieną su tikėjimu turime prašyti, kad mumyse augtų tikėjimo dovana, prašyti per Palaimintojo užtarimą, kad jis mums padėtų turėti gyvą, tvirtą tikėjimą. Pranešėjas priminė popiežiaus Benedikto XVI patarimą, kaip išgyventi gyvąjį tikėjimą. Yra trys pagrindiniai dalykai: kalbėtis su Jėzumi maldoje; susitikti Jį tame, kuris stokoja ar vargsta; klausytis Jėzaus per Evangeliją. Kiekvieną dimensiją apaštalinis nuncijus plačiai su pavyzdžiais išaiškino, pabaigoje pasakė, kad tas, kuris gyvena su Dievu, niekada nėra vienišas, jis savo darbus nudirba draugijoje, Dievas jį pakvietė dirbti dviese, bet kartu ir suteikė laisvę pasirinkti.

Po konferencijos visi rinkosi į Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Baziliką, kurioje prieš šv. Mišias vargdienių seserys padėjo susitelkti vadovaudamos maldos pusvalandžiui prie Palaimintojo relikvijų.

Šv. Mišioms vadovavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Drauge koncelebravo nuncijus arkiv. L. Bonazzi, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Vilkaviškio vyskupas emeritas J. Žemaitis MIC bei gausus kunigų būrys.

Homiliją sakė vyskupas J. Kauneckas, kuris primindamas tos dienos skaitinius kalbėjo apie tai, kad ši diena yra ypatinga šventė, nes švenčiame Pal. J. Matulaičio palaimintą gyvenimą, meldžiame ir dėkojame Dievui už tėvą Jurgį. Homiletas akcentavo Palaimintojo pastangas vaduoti žmogų iš blogio ne prievarta, ne jėga, o gerumu; tokiam pasiryžimui šventojo kantrybės ir atkaklumo Palaimintajam reikėjo nuolat. Vyskupas linkėjo, kad Palaimintojo pavyzdys, jo gyvas, nenugalimas tikėjimas, meilė ir teisingumas būtų gyvas liudijimas mums, siekiantiems blogį nugalėti gerumu. Baigdamas homiliją pakvietė Palaimintajam užtariant melsti tikėjimo visai mūsų tautai.

Po šv. Mišių, pasimeldę prie Palaimintojo J. Matulaičio relikvijų, Draugijos atstovai ir svečiai rinkosi į agapę dramos teatre, o po to salėje buvo apžvelgti skyrių nuveikti darbai ir išklausyti liudijimai: apie išgijimus, dvasinius ir fizinius, apie palaimą, išgyvenamą bendruomenės susirinkimuose, apie dvasinį ryšį, susibūrus į draugiją. Po liudijimų Marijampolės kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis „Sūduvietis“ (vadovai Aušra ir Remigijus Morkūnai) atliko meninę programą „Dėkoju Tau, Dieve...“

Baigiamąją maldą ir palaiminimą teikė Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC. Skirstėmės žinodami, kad mus sieja Palaimintasis, Jo gyvenimo pavyzdys ir mintys, raginančios mylėti Dievą, nuoširdžiai Jam dėkoti, melstis ir dirbti.

Marijampolė
Arvydo Kluoniaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija