2013 m. balandžio 26 d.    
Nr. 17
(2041)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Partizanų žvalgai represinėse struktūrose

(Pabaiga. Pradžia nr. 16)

Vladas Terleckas

1947 07 29 buvo suimtas, nubaustas 10 metų lagerio, į Lietuvą grįžo tik 1964 metais.42 Iš stribų pas partizanus atėjo Juozas Kruzas (g. 1907 m., Paalkupio k. Naujamiesčio vlsč.). 1945 metais įstojęs į stribus, palaikė ryšius su vietos partizanais, teikė jiems ne tik vertingą žvalgybinę medžiagą, bet ir parūpindavo šaudmenų, rašė ir platino atsišaukimus, kuriuose ragino „saviškius“ pereiti į partizanų pusę, ne vieną jų įkalbėjo taip pasielgti.43 Matyt, kai kurie verbuojamieji pranešė „ten, kur reikia“. Jau 1945 05 20 J. Kruzas turėjo bėgti iš stribyno į partizanų būrį. Po dviejų mėnesių buvo suimtas, suimant smarkiai sumušė vieną enkavedistą. 1945 08 16 buvo išbogintas į Vorkutlagą, ten buvo „teisiamas“, o 1946 02 26 užgeso jo gyvybė. Anot buvusio MGB j. ltn. Albino Striukos, palaikiusio ryšius su partizanais, šiems padėjo Surviliškių stribai A. Gadeika, V. Gadeika ir Kasputis.44


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija