2013 m. balandžio 26 d.    
Nr. 17
(2041)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos vyskupai aplankė Telšių vyskupų rezidencijas

Lietuvos ir Lenkijos vyskupų konferencijų komisijos susitikimas balandžio 16–18 dienomis Telšių vyskupijoje švenčiant Tikėjimo metus ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų bei Telšių vyskupijos kunigų konferencija

Kan. Andriejus Sabaliauskas

Svečiai prie pirmosios
Žemaičių vyskupijoje Šv. Aleksandro
bažnyčios Varniuose

Svečiai prie senosios Varnių
Katedros – Šv. apaštalų Petro
ir Pauliaus bažnyčios. Dešinėje –
jos klebonas kan. Jonas Petrauskis
su ministrantais

Svečiai apžiūrėjo Varnių
Šv. Aleksandro bažnyčią

Balandžio 16–18 dienomis Telšių vyskupijoje lankėsi ir savo išvykstamąjį posėdį turėjo dvišalė Lenkijos ir Lietuvos vyskupų konferencijų komisija. Telšių vyskupijoje tomis dienomis lankėsi Rygos arkivyskupas Zbignevs Stankevičs, Elko vyskupas Jerzy Mazyr SVD (pirmininkas iš Lenkijos pusės), Drohičino vyskupas Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap, Lomžos vyskupas augziliaras Tadeusz Bronakowski, kun. Pawel Naumowicz MIC (Lenkijos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos provincijolas), Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila (pirmininkas iš Lietuvos pusės), kun. Marius Rudzinskas (Marijampolės Pal. Jono Pauliaus II parapijos klebonas).

Komisijos nariai į Telšių vyskupiją atvyko balandžio 16 dieną ir 18 val. aukojo šv. Mišias Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Čia juos sutiko Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Šv. Mišių metu pamokslą buvusioje Tėvų Marijonų bažnyčioje pasakė Lenkijos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos provincijolas kun. Pawel Naumowicz MIC. Jis išryškino Dievo Motinos vaidmenį išganymo istorijoje bei analizavo kai kuriuos istorinius momentus, susijusius su šia šventove ir marijonų vaidmeniu jos gyvavime.

Balandžio 17 dieną, trečiadienį, Komisijos nariai vyko į XVII amžiaus žemaičių vyskupų rezidencijos vietą – Alsėdžius. Čia Žemaičių vyskupijos ganytojai rezidavo nuo XV iki XIX amžiaus. Apžiūrėję unikalią Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią ir susipažinę su šio miestelio ir vietovės istorija, svečiai aplankė Kęstaičius – vietą, kur stovėjusią bažnyčią nuo caro kazokų 1886 metais narsiai gynė tikintieji. Tai – tikinčiųjų kankinystės ir tvirto tikėjimo paliudijimo vieta. Šiandien čia, Telšių vyskupo J. Borutos SJ iniciatyva, auga kryžių miškelis. Jame kryžius nuolat stato Telšių vyskupijos parapijos ir pavieniai asmenys. Tą pačią dieną svečiai aplankė senąją Varnių Katedrą – Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią, – susipažino su jos turtinga istorija bei architektūra. Čia 12 val. buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Rygos arkivyskupas Zbignevs Stankevičs, o pamokslą pasakė Lomžos vyskupas augziliaras Tadeusz Bronakowski. Mišiose dalyvavo gausus tikinčiųjų būrys ir visa Varnių vyskupo M. Valančiaus gimnazija. Paskui svečiai apžiūrėjo pirmąją Žemaičių vyskupijoje Šv. Aleksandro bažnyčią. Vykdami į Telšius pakeliui Komisijos nariai aplankė Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią ir parapijos namus (čia XVIII amžiuje buvo vyskupo rezidencija), Rainių koplyčią, primenančią, jog čia 1941 metų kankinystės vieta, Šatrijos kalną, nuo kurio ir prasidėjo žemaičių evangelizavimas prieš 600 metų.

Balandžio 18 dieną, ketvirtadienį, Telšiuose vyko Telšių vyskupijos kunigų konferencija. Susirinkimą pradėjo, garbiuosius svečius ir kunigus pasveikino bei bendrai maldai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Konferencijoje pagrindinį pranešimą skaitė Drohičino vyskupas Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap. Vyskupas kalbėjo apie civilizacijos raidą, nagrinėjo krikščioniškojo gyvenimo tapatybės krizės priežastis ir pasekmes, išryškino būtinybę skirti pažangą nuo išsivystymo. Jis pateikė pavyzdžių, kaip svarbu išlikti tiesoje, kaip svarbu, kad Bažnyčia išlaikytų savo pozicijas šių dienų visuomenėje, kuri tampa žudančiosios civilizacijos auka, prisidengiant neteisingai interpretuojama pažanga. Drąsino kunigus išlikti vertybių saugotojais bei puoselėtojais, gyventi taip, kaip moko Dievas ir Bažnyčia.

Į susirinkusius kreipėsi Elko vyskupas Jerzy Mazyr SVD – Komisijos pirmininkas iš Lenkijos pusės. Jis pristatė Komisijos narius bei apžvelgė jos atsiradimo istoriją, veiklos kryptis, tikslus ir uždavinius.

Pabaigoje kalbėjo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis Telšių vyskupijos kunigams priminė svarbiausius, artimiausiu metu vyskupijoje vyksiančius renginius.

Po konferencijos Telšių Katedroje 12 val. buvo aukojamos šv. Mišios, kurias koncelebravo garbieji svečiai, abu Telšių vyskupai bei Telšių vyskupijos kunigai, o joms vadovavo Drohičino vyskupas Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap. Pamokslą pasakė Elko vyskupas Jerzy Mazyr SVD. Jis gausiai susirinkusiems tikintiesiems bei kunigams kalbėjo apie būtinybę evangelizuoti, skelbti, liudyti Kristų, keisti pasaulį, einant pas žmones, gyvenant tikėjimu, pasitikint Kristumi ir jo meile ypač šiais – Tikėjimo ir Žemaičių krikšto jubiliejaus – metais.

Šv. Mišių pabaigoje Komisijos narius pasveikino Telšių miesto ir rajono valdžios atstovai ir pakvietė svečius į pagrindinį Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui skirtą Telšių vyskupijos eucharistinį kongresą, vyksiantį rugpjūčio 4 dieną Telšiuose.

Už viešnagę Žemaitijoje dėkojo ir patirtais įspūdžiai pasidalino Drohičino vyskupas Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap.

Po šv. Mišių buvo meldžiamasi Katedros kriptoje prie vyskupo kankinio V. Borisevičiaus kapo, meldžiant, kad jis kuo greičiau būtų iškeltas į altorių garbę.

Paskui Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko šventiniai pietūs.

Klier. Antano Šneideraičio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija