2013 m. balandžio 26 d.    
Nr. 17
(2041)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kardinolas atsisveikino su arkivyskupijos ordinaro pareigomis

Balandžio 21 dieną Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje kardinolas Audrys Juozas Bačkis aukojo iškilmingas padėkos Mišias, baigdamas ordinaro tarnystę. Kartu koncelebravo Vilniaus arkivyskupo augziliaras Arūnas Poniškaitis, Vilniaus dekanas kun. Medardas Čeponis, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, prorektorius kun. Andžej Šuškevič, Popiežiškojo Šv. Urbono universiteto Romoje profesorius teol. dr. Vidas Balčius, Vilniaus Arkikatedros Bazilikos administratorius ir kurijos kancleris mons. Robertas Šalaševičius. Homilijoje kardinolas pabrėžė, kad Kristaus, Gerojo Ganytojo, meilė ir rūpestis visais Jam pavestaisiais yra besąlyginis ir begalinis. Dievas ne tik pažįsta kiekvieną iš mūsų, bet ir myli. Romos katakombose matome senovinį vaizdą – Kristų, Gerąjį Ganytoją, su avele ant pečių, atskleidžiantį Dievo rūpestį tais, kurie pasiklysta, nusilpsta, susipainioja nuodėmės brūzgynuose ir merdi neviltyje. Gerasis Ganytojas, palikęs kaimenę, eina ieškoti vienos pražuvėlės. Ją suranda, išsekusią ir pavargusią užsikelia ant savo gailestingų pečių ir parsineša atgal į kaimenę. Gerasis Ganytojas yra pavyzdys visiems kunigams ir vyskupams, kiekvienam, siekiančiam mokyti, vadovauti, viešai kalbėti ar rašyti, nes jis turi būti pasiryžęs aukotis už tuos, kuriuos veda. Jei žmogui bent šiek tiek pavyksta Kristumi sekti, tai tik todėl, kad jis, palaikomas Šventosios Dvasios, kiek pajėgdamas įgyvendina Gerosios Naujienos žodžius. Vyskupas turi piemens lazdą, pastoralą, ne kaip valdžios, bet kaip ganytojo tarnystės ženklą. Kardinolas minėjo, jog jam nereikėjo už ganomuosius rizikuoti gyvybe ir laisve, kaip kad teko jo pirmtakams – arkivyskupui Mečislovui Reiniui ir Julijonui Steponavičiui. Tačiau teko gyventi nelengvus atsikūrimo metus. Ganytojas padėkojo tiems, kurie nepabūgo sunkaus darbo įvairiuose Bažnyčios baruose, tikėjo, kad Dievo Apvaizda yra drauge su mumis. Kardinolas prisiminė a. a. vyskupo Juozo Tunaičio neįkainojamą bičiulystę ir pagalbą, dėkojo vyskupui Arūnui už broliškus santykius, uolumą ir ištikimybę sielovadoje. Ganytojas atsiprašė, jei ką įskaudino, pasiryžo malda lydėti visus, kad žmonės nuolat džiaugtųsi prisikėlusio Kristaus artumu, gailestingumu ir ramybe. Jis prisiminė savo vyskupiškų šventimų apeigas ir Palaimintojo Jono Pauliaus tuomet ištartus žodžius: „Gailestingumo Motina, šiuo meilingu vardu garbinama Aušros Vartuose Vilniuje! Pažvelk į savo sūnų, tau patikintį savo pareigas, į kurias jį šaukia Bažnyčia: apšviesk jį, palaikyk jį, išmelsk jam gausių Dievo malonių. Gailestingumo Motina! Su meile pažvelk į tą tautą, kurios sūnus yra naujasis arkivyskupas; palaimink prieš šešis šimtmečius Lietuvoje šaknis įleidusią Bažnyčią; palaimink jos ganytojus ir padėk, kad ji ir toliau kaip praeityje visada būtų tauri ir ištikima“.

Po Eucharistijos šventimo ganytoją Vilniaus Arkikatedros bendruomenės vardu pasveikino Gitana ir Darius Kasinskai. Vilniaus Arkikatedros Bazilikos administratoriaus paraginti pamaldų dalyviai kartu su šv. Mišiose giedojusiu Vilniaus Arkikatedros Bazilikos jaunimo choru turėjo progą sugiedoti vieną seniausių maldų į Švč. Mergelę Mariją „Sub Tuum praesidium“ (Tavo apgynimo šaukiamės). Šios maldos pirmieji žodžiai – kardinolo A. J. Bačkio vyskupiškas šūkis. Po sugiedotos maldos kardinolas visiems padėkojo ir prisiminė, jog juos perskaitė Vatikano Šv. Petro bazilikos požemiuose įrengtoje lietuvių koplyčioje. Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II Šv. Petro bazilikoje konsekruotas vyskupu ganytojas pasirinko tai savo šūkiu. Vėliau, tapęs Vilniaus arkivyskupu, šiuos žodžius perskaitė ant Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos koplyčios sienos. Toks sutapimas – gražus dieviškos Apvaizdos globos ženklas. Kardinolas pažadėjo likti Vilniuje, melsti Mergelės Marijos globos, lankyti Aušros Vartų koplyčią, pagal galimybes dalyvauti sielovadoje, susitikti su žmonėmis.

Po iškilmingų šv. Mišių įvairių arkivyskupijos centrų, bendruomenių, vienuolijų nariai, kultūros, visuomenės ir žiniasklaidos atstovai turėjo galimybę asmeniškai padėkoti kardinolui ir dalyvavo priėmime Vilniaus arkivyskupijos kurijoje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija