2013 m. balandžio 26 d.    
Nr. 17
(2041)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Apie klebonavimą išskirtinio stiliaus bažnyčią turinčioje parapijoje

Rietavo Šv. arkangelo Mykolo
bažnyčios klebonas
kun. Antanas Gutkauskas

Apšviesti Rietavo Šv. arkangelo
Mykolo bažnyčios bokštai

Taip atrodo išdabinta
Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčia

Švara, tvarka, maloniomis spalvomis švyti
Spraudžio Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia

Turbūt yra kunigų, kuriems labiau norėtųsi darbuotis prestižinėse parapijose, nes ten daugiau parapijiečių, jaunimo. Tai padeda labiau išvystyti įvairią veiklą, rinkliavų metu daugiau surenkama piniginių lėšų. Be to, patogioje geografinėje vietoje esanti bažnyčia, kai ji dar garsi savo istorine praeitimi, architektūros savitumu, pritraukia daugiau maldininkų, turistų, ir pačiam klebonui turbūt maloniau darbuotis parapijoje, kurioje stovi iškili ir didinga šventovė. Viena iš tokių bažnyčių yra Telšių vyskupijos Žemaičių Kalvarijos dekanato Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia. Tai – didinga mūrinė dvibokštė neoromaninio stiliaus šventovė, Rietavą valdžiusių didikų (kunigaikščių) Mykolo Kleopo ir Irenėjaus Oginskių istorinis, kultūrinis bei dvasinis palikimas su autentiškomis iš anų laikų išlikusiomis vertybėmis, kurios yra saugomos ne tik Bažnyčios, bet ir valstybės. Nuo 2009 metų rugpjūčio Rietavo parapijos klebonu dirba kun. Antanas Gutkauskas. Tai – antroji jo klebonavimo vieta. Šiandien ir kalbamės su Rietavo klebonu.

 

Kaip jautėtės iš nedidelės Šilalės dekanato Upynos parapijos paskirtas į Rietavą?

Iš karto supratau, jog ne didinga Rietavo bažnyčia ir jos bokštais grožėtis atvažiavau, o imtis gana nelengvų ir būtiniausių darbų. Pirmiausia, įžvelgiau būtinybę apšviesti bažnyčią, jos bokštus, kad ši tikrai garbinga ir istorinė šventovė, iš kurios pusės į Rietavą sutemus bevažiuotumei, būtų gerai matoma ir įspūdingai atrodytų. Bažnyčios apšvietimą finansavo UAB „Rietavo turgus“, savo aukomis prisidėjo parapijos tikintieji. Šis darbas buvo atliktas kokybiškai ir labai greitai. Dabar, sutemus, didinga Rietavo bažnyčia atrodo itin įspūdingai. Po to reikėjo kuo skubiau sutvarkyti griūvančią bažnyčios šventoriaus akmeninę tvorą. Šio nelengvo ir atsakingo darbo ėmėsi rietaviškis akmens meistras Juozas Sabaliauskas. Dirbo žmogus sąžiningai nuo aušros iki sutemos, nepaisydamas blogesnio oro ar nuovargio. Medžiagomis aprūpino UAB „Plungės Lagūna“ ir UAB „Talma“. Trūkstant 1,5 mln. litų Žemaičių krikšto jubiliejaus 600 metų minėjimo programai įgyvendinti, bus stabdomi darbai Rietavo bažnyčioje ir jiems numatytos lėšos – pusė milijono litų – atiteks būtiniausiems Telšių Katedros tvarkymo darbams atlikti. Spėjome restauruoti liturginius indus, įsigijome naujus arnotus. Dar daug visokių darbų laukia, kad visai sutvarkytume bažnyčios vidų bei šventorių. Beje, daug darbų teko atlikti ir tinkamai sutvarkant kleboniją.

Jūsų valdose yra dvi mažesnės kaimiškos parapijos: Medingėnų ir Spraudžio. Jose esančiose Švč. Trejybės ir Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčiose irgi ne blizgančią tvarką radote. Kokius darbus atlikote šiose bažnytėlėse? Ar jos nėra „podukros“?

Nė vienos bažnyčios aš nelaikau „podukra“. Jeigu mano žinioje yra man, kaip klebonui, priklausanti bažnyčia, ji turi būti ir tinkamai sutvarkyta. Kiekvieniems Dievo namams turi būti parodyta reikiama pagarba! Be to, švenčiame Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų. Tokiai progai būtina atnaujinti bažnyčias: atlikti būtiną remontą, jas pagražinti, papuošti. Žinoma, nelengva tai padaryti. Paremontuoti Medingėnų ir Spraudžio bažnyčias padėjo Rietavo savivaldybė, vadovaujama mero Antano Černeckio, bei veikli vietinė bendruomenė. Pagal Leader programą sutvarkyta Medingėnų bažnyčios vidus bei išorė: atnaujintos durys, vandens nutekėjimo sistema, elektros instaliacija, uždengtas stogas, sudėti langai, o pati bažnyčia iš vidaus ir išorės nudažyta. Seimo nariui Jurgiui Razmai pagelbstint lėšomis, bus sutvarkyta jau gerokai per šimtmetį perkopusi istorinė mūrinė Medingėnų bažnyčios varpinė. Gražiai sutvarkytos ir Medingėnų kapinės. Jose yra nuo pamatų atstatyta koplyčia.

Spraudžio Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia – pati mažiausia ir kukliausia, ir gyventojų čia vos keli belikę. Taigi, užkampių užkampis. Bet ir čia nemažai nuveikėme: pakeitėme grybo suėstas grindis, išdažėme sienas. Čia irgi neapsiėjome be Seimo nario J. Razmos pagalbos. Prie Spraudžio bažnyčios atnaujinimo nemažai prisidėjo kraštietis Jonas Šarkauskas. Nors dėl beišnykstančių Spraudžio kaimo žmonių pamaldos bažnytėlėje vyksta tik kartą per mėnesį, bet bažnyčia jauki, o spraudiškiai gali didžiuotis, turėdami savo parapiją.

Rietavo parapija didžiuojasi reprezentaciniais senelių globos namais. Kaip šito pasiekėte ir kas Jums padeda?

2012 metų lapkričio 10 d. VšĮ „Rietavo parapijos senelių globos namai“ atšventė 15 metų sukaktį. Ta proga išleidome specialų lankstinuką, gražiai paminėjome šią datą. Buvęs Rietavo parapijos klebonas kun. Česlovas Degutis, pastebėjęs bendruomenėje beatsirandančias socialines problemas – senėjimo tendenciją ir bedarbystę – būrė žmones šioms problemoms spręsti. Buvo galvojama apie senųjų istorinių-kultūrinių tradicijų ir verslų atgaivinimą, įtraukiant ir prapijos bendruomenę. 1992 metais Rietavo bažnyčiai buvo grąžinti iki karo priklausę pastatai, kurių vietoje nutarta pastatyti senelių globos namus. Didelės paramos sulaukta iš Nyderlandų bendradarbiaujančių fondų Centrinei ir Rytų Europai, Vokietijos Bundestago deputato Karl‘o Jozef‘o Lauman‘o, Saerbecko miesto burgamistro Wilfrid‘o Ross‘o bei bendruomenės, atstovaujamos p. Hermann Josef Willebrandt. Tos gražios draugystės su Vokietija pradininkė buvo Mendeno–Plungės draugystės draugijos pirmininkė Kristina Schroder. Vėliau užsimezgė draugystė su Norvegijos Bjerkreimo komuna, iš kurios sulaukta ženklios paramos, statant bei kuriant senelių namus. Viso komplekso statyba – atkaklaus penkerių metų darbo rezultatas. Tinkamai organizuojant darbus, pritraukiant lėšas iš užsienio, pastatytas modernus kompleksas, skirtas socialinėms problemoms spręsti. 1997 m. lapkričio 10 d. duris atvėrė Rietavo parapijos senelių globos namai. Pradžioje juose apsigyveno 20 senyvo amžiaus žmonių, tačiau šis skaičius palaipsniui didėjo. 2009 metais senelių namams vadovauti buvo patikėta man. Pagrindinį dėmesį skyriau dvasiniam globotinių gyvenimui, užimtumui bei kultūrinei veiklai. Dabar reguliariai vyksta dvasinio tobulėjimo užsiėmimai, kiekvienais metais vykstame į Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Išvykų metu susitinkame su kitų senelių globos namų gyventojais ir darbuotojais, pasidaliname patirtimi, lankome istorines vietas. Senelių namuose vyksta įvairūs renginiai: koncertuoja įvairūs kolektyvai, mokiniai iš Meno mokyklos bei Lauryno Ivinskio gimnazijos, Neįgaliųjų draugijos, darželinukai, Kultūros centro kolektyvas. Šiuolaikinių technologijų dėka senukams transliuojamos šv. Mišios, reguliarius užsiėmimus praveda Marijos legionas. Globotiniai kasdien meldžiasi, kalba rožinį, skaito ištraukas iš Šventojo Rašto. Šiuo metu senelių namuse laisvų vietų nėra, juos aptarnauja kvalifikuoti darbuotojai.

Dar turime Senelių globos namų filialą Nasrėnuose (Kretingos r.). Ten gyvena 14 senelių.

2011 metais VšĮ „Rietavo parapijos senelių globos namai“, remdamiesi VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros kvietimu, pateikė paraišką gauti Europos Sąjungos fondų lėšų projekto „Rietavo parapijos senelių globos namų infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimui. Paraiška garai įvertinta, ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmė sprendimą suteikti paramą šiam projektui įgyvendinti. Šio projekto tikslas – užtikrinti senelių namų globotiniams aukštą teikiamų stacionarių socialinių paslaugų kokybę, sukurti saugias ir patogias gyvenimo sąlygas. Projekto įgyvendinimo metu bus statomas priestatas, kuris sujungs senelių namų ir administracinius pastatus, vyksta rekonstrukcija, įsigyjama nauja įranga ir baldai. Projekto įgyvendinimas prasidėjo 2012 metais. Būtume dėkingi geros valios žmonėms, rietaviškiams, jei skirtų gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. Rietavo parapijos senelių globos namams paremti. Pageidaujantiems tai padaryti – mūsų duomenys: įmonės kodas 170098817, sąskaitos numeris LT 564010043000020127.

Žinau, jog esate aktyvus parapijos veiklos propaguotojas. Kuo ji įdomi?

Palaikome glaudų ryšį su Oginskio meno mokykla, vadovaujama Ritos Urniežienės, Kultūros centru (vadovas Vytautas Kažukauskas), Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija (direktorė Regina Litvinienė), Oginskio muziejumi (direktorius Vytas Rutkauskas). Sekmadieniais vakaro šv. Mišias aukojame šeimoms. Jose skaitomi skaitiniai, giedamos giesmės, o po šv. Mišių pabendraujama, padiskutuojama, pasidalinama džiaugsmais ir vargais. Aktyviai ir išradingai dirba Šeimos centras (vadovė Regina Zimkuvienė), „Caritas“, Marijos legionas. Mums padeda garsi solistė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja Aušra Liutkutė. Viską sunku išvardinti. Labai džiaugiuosi vargonininku Juozu Barsteiga, kuris turi subūręs gausų ir gražiai giedantį Rietavo bažnyčios chorą.

Didelį dėmesį skiriate visų minėtų parapijų religinei savišvietai propaguoti.

Didelį dėmesį skirdamas blaivybės propagavimui, stengiuosi plėsti ir tikinčiųjų religinį akiratį, stengdamasis sudominti religine spauda („XXI amžiumi“, „Artuma“), ragindamas tikinčiuosius klausytis „Marijos radijo“, įsigyti Šventąjį Raštą, Katalikų Bažnyčios Katekizmą. Leidžiame Rietavo šv. Arkangelo Mykolo parapijos laikraštėlį „Džiaugsmo ratas“. Tiesa, jis dar kuklus, bet spalvingas, vienijantis parapijiečius. Jo pagalba mes kviečiame tikinčiuosius jungtis į parapijoje veikiančias religines organizacijas, savanoriauti parapijos senelių globos namuose. Visa tai artina tikinčiuosius prie bažnytinio gyvenimo, skatina siekiant bendro tikslo visiems drauge būti Bažnyčios broliais ir sesėmis.

Ką dar norėtumėte pridurti?

Man malonu girdėti, kad daugelis buvusių rietaviškių, dabar jau gyvenančių Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Klaipėdoje bei kituose didmiesčiuose, labai pasiilgsta gimtinės – šio gražaus miestelio, prigludusio prie Žemaičių plento. Vasarą buvę kraštiečiai, važiuodami autostrada Vilnius–Kaunas–Klaipėda, noriai pasuka į Žemaičių plentą, kad išvystų iš tolo gražiai boluojantį Rietavą. Užsukę į jį, nepamiršta ir bažnyčios, kurioje kadaise buvo pakrikštyti, ją lankė, priėmė Pirmąją Komuniją, Sutvirtinimo Sakramentą arba tuokėsi. Būtų kilnu ir gražu, kad buvę rietaviškiai, jausdami nostalgiją Rietavui, apsilankę jame, paliktų piniginę auką mūsų parapijai. Tai padaryti galima bet kada, netgi dėl vienokių ar kitokių priežasčių negalint atvažiuoti į Rietavą. Mūsų sąskaita: LT927300010002562789 SWEDBANK, Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčiai. Jūsų parama, jūsų gera ir dosni širdis būtų itin didelė pagalba toliau tvarkant bei puošiant Rietavo bažnyčią. Mes už Jus – visus geradarius – nuoširdžiai pasimelsime. Iš anksto dėkojame!

Iš mūsų pokalbio galima padaryti išvadą, jog gražiai sutvarkydamas nuošalias ir buvusias apleistas Medingėnų ir Spraudžio parapijų bažnyčias bei didelį dėmesį skirdamas Rietavo senelių globos namams, Jūs, klebone, parodėte, kad visi Jūsų nuveikti darbai parapijų ir bažnyčių labui – puikus indėlis į Tikėjimo metus!.. Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Pranciškus ŽUKAUSKAS

Rietavas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija