2013 m. gegužės 17 d.    
Nr. 20
(2044)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Gerosios Motinos Marijos pamokos

Mindaugas BUIKA

Popiežius Pranciškus Švč. Mergelės
Marijos Didžiojoje bazilikoje
žvelgia į Romos globėjos atvaizdą

Popiežius Pranciškus kalba
Rožinį Švč. Mergelės Marijos
Didžiojoje bazilikoje

Istorinė „Salus populi romani“ ikona

Popiežiaus antrasis vizitas į Dievo Motinos šventovę

Iškeldamas Švč. Mergelės Marijos motiniškos globos visuotinumą, popiežius Pranciškus vadovavo Rožinio maldai Romos pagrindinėje Dievo Motinai dedikuotoje šventovėje. Jau antrasis Šventojo Tėvo apsilankymas Švč. Mergelės Marijos Didžiojoje bazilikoje įvyko gegužės 4 dieną, pirmąjį Dievo Motinai skirto mėnesio šeštadienį pasimelsti, kad ji padėtų krikščionims augti tikėjime ir sėkmingai spręsti gyvenimo iššūkius. Pirmasis privataus pobūdžio popiežiaus Pranciškaus vizitas į šią baziliką, kurioje saugoma istorinė Švč. Mergelės Marijos, Romos globėjos (tradiciškai vadinamos „Salus populi romani“ – „Romos žmonių sveikatos“), ikona, įvyko kovo 14-ąją, kitą dieną po jo išrinkimo į apaštalo šv. Petro tarnystę, kai jis savo pontifikatą paskyrė Dievo Motinos globai. Beje, Šventojo Tėvo asmeniniu prašymu, gegužės 13 dieną Fatimos Dievo Motinos šventėje, Portugalijos vyskupai rinkosi į šią didžiausią šalies šventovę ir popiežiaus Pranciškaus tarnystę dedikavo Fatimoje beveik prieš šimtą metų apsireiškusios Švč. Mergelės Marijos užtarimui.

Minėtojo šeštadienio vakarą sukalbėjus Rožinio penkis pirmuosius Džiaugsmo slėpinius perpildytoje Dievo Motinos Didžiojoje bazilikoje, (kartu meldėsi ir susirinkusi gausi piligrimų minia aikštėje prie šventovės) Šventasis Tėvas savo meditacijoje akcentavo Švč. Mergelės Marijos motinišką rūpestį. Būtent jos globai katalikai su pasitikėjimu paskiria savo džiaugsmus ir negandas, sunkiausias problemas bei viltis, žinodami apie Dievo Motinos išskirtinę vienybę su Sūnumi Jėzumi – mūsų Išganytoju ir Viešpačiu. Nurodydamas ta proga prie altoriaus išstatytos ikonos titulą „Salus populi romani“, popiežius Pranciškus prašė Švenčiausios Mergelės palaikyti Romai ir visam pasauliui „gerą sveikatą“ ypač dvasinio gyvenimo prasme. Jis paminėjo, kad, kaip ir kiekviena motina, Marija trokšta, kad jos (dvasiniai) vaikai subręstų gerais žmonėmis; ji juos moko vengti tinginystės, nepasitenkinti tik patogumais ir neapsiriboti materialine nauda, bet siekti aukštų idealų, drąsiai prisiimti atsakomybę, ištikimai vykdyti duotus įsipareigojimus.

Drąsiai įveikti gyvenimo sunkumus ir iššūkius

Priminęs apaštalo šv. Luko evangelijos pasakojimą, kad šventojoje Nazareto šeimoje Jėzus „augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su juo“ (Lk 2, 40), Šventasis Tėvas aiškino, kad Dievo Motina būtent to nori ir mūsų visų atžvilgiu. Todėl „ji padeda mums augti žmogiškai ir tikėjime, tapti stipriais, be polinkio į paviršutinišką krikščionybės priėmimą, gyventi atsakingai ir visą laiką žengti pirmyn“. Kaip gera ir supratinga motina Marija auklėja tikinčiuosius nebandyti apeiti ar nematyti gyvenimo sunkumų, bet žvelgti į tikrovę, kokia ji yra, ir drąsiai stengtis išspręsti iškylančias problemas, matant veiklos ribas ir rizikos zonas. Juk gyvenimas nėra platus ir tiesus greitkelis, pabrėžė popiežius Pranciškus, ir mūsų negebėjimas susidoroti su iššūkiais nerodo charakterio tvirtumo ir asmenybės išsiugdymo. Juk Marija irgi daug patyrė savo gyvenime nuo pat Jėzaus gimimo, kai nebuvo net vietos Betliejaus užeigose Jo priėmimui iki pat begalinės Kalvarijos kančios. Todėl Dievo Motina visuomet yra šalia mūsų, kad mes niekada neprarastume drąsos gyvenimo priešingumuose, silpnumo akimirkomis ir netgi nuodėmėje ji suteikia mums stiprybės ir rodo kelią pas savo Sūnų.

Tęsdamas apmąstymus Šventasis Tėvas vėl pasirėmė Evangelija, priminė, kaip Jėzus nuo kryžiaus nurodydamas šalia stovintį apaštalą Joną, sakė Marijai: „Moterie, štai tavo sūnus“, o Jonui: „Štai tavo motina“ (Jn 19, 26–27). „Mes visi atstovaujame tam mokiniui, – tvirtino popiežius Pranciškus. – Ir Viešpats patikimas savo Motinos švelnumui ir mylinčioms rankoms, kad galėtume remtis jos pagalba sunkumų akivaizdoje, kad gebėtume juos įveikti savo žmogiškojo ir krikščioniškojo gyvenimo kelionėje“. Ypatinga Dievo Motinos parama ir patarimas yra reikalingi laisvai priimant ne tik svarbiuosius gyvenimo sprendimus, bet ir atliekant kasdieninius reikalus, kad ta laisve nebūtų piktnaudžiaujama, kaip dabar neretai pasitaiko. Laisvė nereiškia padaryti viską, ko pageidaujame, visiškai pasiduoti aistrų dominavimui, sekti besikuriančiomis laikmečio madomis, nes reikia vadovautis patirtimi ir objektyvia įžvalga. „Laisvė nereiškia išmesti pro langą viską, kas nepatinka. Laisvė mums duota tam, kad gyvenime darytume gerus darbus“, – sakė Šventasis Tėvas.

Jis vėl nurodė gerosios motinos Marijos pamoką, kuri savuoju pavyzdžiu, sakydama „taip“ jos gyvenimui, skirtam Dievo planui (plg. Lk 1, 38), aiškina mums, kaip teisingai daryti svarbiuosius gyvenimo sprendimus ir tuo pat metu būti visiškai laisviems. Popiežius Pranciškus pripažino, kad tai nėra paprasta, nes patrauklus laikinumas vilioja ir galime tapti jo aukomis ir tarsi likti nesubrendusiais paaugliais visą gyvenimą. Nereikia bijoti ryžtingų ir svarių bei įpareigojančių sprendimų, nes tik tokiu būdu mūsų gyvenimas bus prasmingas ir rezultatyvus. „Visa Marijos egzistencija yra himnas gyvybei, himnas meilei ir gyvenimui: ji pagimdė žmogiškąjį Jėzų, dalyvavo Bažnyčios gimime ant Kalvarijos kalno ir vakarienbutyje, – baigdamas meditaciją aiškino Šventasis Tėvas. – Dabar „Salus populi romani“ yra motina, kuri rūpinasi mūsų augimu, padeda įveikti problemas, duodama laisvę svarbiems sprendimams; ji yra motina, kuri mus moko vaisingumo, gerumo, džiaugsmo, vilties, moko suteikti gyvybę kitiems, tiek fizinę, tiek ir dvasinę“.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija