2013 m. gegužės 17 d.    
Nr. 20
(2044)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijos ministrantų suvažiavimas

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Telšių vyskupijos ministrantai
Palangos bažnyčioje su Telšių
vyskupo Vincento Borisevičiaus
kunigų seminarijos klierikais,
Telšių vyskupu Jonu Boruta SJ ir
augziliaru vysk. Linu Vodopjanovu OFM

Gegužės 4 dieną Palangoje vyko tradicinis Telšių vyskupijos ministrantų susitikimas. Jį organizavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija ir Palangos parapija, vadovaujama klebono ir dekano kun. Mariaus Venskaus. Ministrantai iš įvairių Telšių vyskupijos parapijų atvyko ryte ir jiems čia buvo organizuojami įvairūs teminiai užsiėmimai, kuriuos parengė Telšių kunigų seminarijos klierikai. Prieš 13 val. šv. Mišias nuo Palangos klebonijos pajudėjo procesija, kurioje dalyvavo daugiau nei aštuoniasdešimt ministrantų, apsirengusių liturginiais rūbais. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vysk. Linas Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, vicerektorius kan. Remigijus Saunorius, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas. Pamokslą šv. Mišiose pasakė vyskupas augziliaras. Jis jaunuoliams priminė esmines tikinčiam žmogui būtinas priedermes praktikuojant tikėjimą, pasidalino įžvalgomis apie Krikšto sakramentą, jo priėmimą ir tikrąjį krikščioniškumą.


Pirmoji Komunija Bergene

Lietuvių vaikai Norvegijoje per Motinos dieną Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentus priėmė lietuviškai

Mantė Bendoraitytė

Pirmosios Komunijos šventėje
lietuvių vaikai uždega žvakutes

Iki šiol Norvegijoje dar nėra buvę Pirmosios Komunijos gimtąja kalba – Bergeno lietuvių vaikai turėjo unikalią galimybę pradėti šią gražią tradiciją svetur.

Pirmąjį gegužės sekmadienį, bergeniečių šeimoms buvo dviguba šventė – Pirmoji Komunija mažiesiems Bergeno lietuviams bei Mamos diena. St. Paul’o katalikų bažnyčioje šv. Mišios lietuvių kalba aukojamos vieną kartą per mėnesį. Gegužės 5-osios sekmadienį, pirmą kartą Norvegijoje, penkiolika jaunųjų lietuvaičių šv. Mišių metu priėmė Pirmąją Komuniją lietuvių kalba.


Lietuvos klierikai Žemaičių Kalvarijoje ir Palangoje

Kunigų seminarijų bendruomenių susitikimas ir gegužinių pamaldų Telšių vyskupijoje pradžia

Su turtinga Žemaičių Kalvarijos
istorija bei jo dabartimi supažindino
Telšių kunigų seminarijos prefektas
kan. Andriejus Sabaliauskas (kairėje)

Gegužės 1 dieną Žemaičių Kalvarijoje rinkosi Lietuvos kunigų seminarijų vadovybė ir klierikai. Kauno tarpdiecezinės, Vilniaus Šv. Juozapo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijų vadovai bei klierikai susirinkę meldėsi šv. Mišiose, kurios buvo laikomos Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, Vilniaus kunigų seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, šių seminarijų prefektai, vicerektoriai, dvasios tėvai. Pamoksle Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ susirinkusiesiems papasakojo stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos – Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės – paveikslo istoriją, kalbėjo apie šią stebuklais garsėjančią šventovę ir kvietė visus pašaukimo kelyje atrasti Dievo Motinos pavyzdžio svarbą.


Eucharistiniai kongresai Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Šv. Mišioms Gargždų bažnyčioje
vadovavo Telšių vyskupo augziliaras
vysk. Linas Vodopjanovas OFM

Balandžio 28 – gegužės 5 dienomis Ketvirtasis Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas vyko Gargždų dekanate. Nešiojamo altorėlio su Dievo Motinos atvaizdais kelionė ir nenutrūkstanti Švč. Sakramento adoracija prasidėjo nuo Gargždų dekanate esančios Plikių Šv. Šeimos parapijos balandžio 28 dieną. Šioje medinėje, 1932 metais Klaipėdos krašte dirbusiems darbininkams katalikams pastatytoje bažnyčioje, kurioje yra trys altoriai, aktyvūs šios parapijos tikintieji gausiai rinkosi į šv. Mišias, altorėlio su Švč. Mergelės Marijos atvaizdais sutikimą ir visą parą vykusią Švč. Sakramento adoraciją. Iš Plikių altorėlis nukeliavo į Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčią. Šioje mūrinėje, 1938 metais pastatytoje bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija, buvo aukojamos šv. Mišios, meldžiamasi Švč. Mergelei Marijai. Švč. Sakramento adoracija ir keliaujančio altorėlio sutiktuvės vyko Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. Ši bažnyčia pastatyta 1769 metais, medinė, joje yra septyni altoriai, ji – vyraujančių baroko bruožų, laužyto stačiakampio plano, su bokšteliu. Kitą dieną Švč. Sakramento adoracijai tikintieji rinkosi Endriejavo Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčioje, iš kur nešiojamasis altorėlis iškilmingai buvo išlydėtas ir tikinčiųjų priimtas Vėžaičių Šv. Kazimiero šventovėje. Ši seniausia Vakarų Lietuvoje Šv. Kazimiero bažnyčia – diecezinė Telšių vyskupijos jaunimo šventovė, medinė, pastatyta 1784 metais, liaudies architektūros formų, turi baroko elementų. Ji – stačiakampio plano, su bokšteliu, joje yra penki altoriai. Centriniame altoriuje yra įspūdingas Šv. Kazimiero paveikslas, kurį, Telšių vyskupo Jono Borutos SJ iniciatyva nutapė prof. A. Kmieliauskas. Šventovė suburia maldininkus kiekvienų metų kovo 4 ir rugpjūčio 26 dienomis, kai vyksta Šv. Kazimiero atlaidai, renkasi katalikiškas jaunimas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija