2013 m. gegužės 17 d.    
Nr. 20
(2044)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijos ministrantų suvažiavimas

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Telšių vyskupijos ministrantai
Palangos bažnyčioje su Telšių
vyskupo Vincento Borisevičiaus
kunigų seminarijos klierikais,
Telšių vyskupu Jonu Boruta SJ ir
augziliaru vysk. Linu Vodopjanovu OFM

Telšių vyskupijos ministrantai
gegužinėse pamaldose prie Palangos
Lurdo grotos Birutės kalno papėdėje

Telšių vyskupijos ministrantams
šv. Mišiose kalba Telšių vyskupo
augziliaras vysk. Linas Vodopjanovas OFM

Užsiėmimai Telšių vyskupijos
ministrantų susitikime

Ministrantai pietauja

Gegužės 4 dieną Palangoje vyko tradicinis Telšių vyskupijos ministrantų susitikimas. Jį organizavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija ir Palangos parapija, vadovaujama klebono ir dekano kun. Mariaus Venskaus. Ministrantai iš įvairių Telšių vyskupijos parapijų atvyko ryte ir jiems čia buvo organizuojami įvairūs teminiai užsiėmimai, kuriuos parengė Telšių kunigų seminarijos klierikai. Prieš 13 val. šv. Mišias nuo Palangos klebonijos pajudėjo procesija, kurioje dalyvavo daugiau nei aštuoniasdešimt ministrantų, apsirengusių liturginiais rūbais. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vysk. Linas Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, vicerektorius kan. Remigijus Saunorius, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas. Pamokslą šv. Mišiose pasakė vyskupas augziliaras. Jis jaunuoliams priminė esmines tikinčiam žmogui būtinas priedermes praktikuojant tikėjimą, pasidalino įžvalgomis apie Krikšto sakramentą, jo priėmimą ir tikrąjį krikščioniškumą.

Po šv. Mišių jaunuoliai klebonijos kieme pietavo, paskui dalyvavo gegužinėse pamaldose prie seniausios Lietuvoje Palangos Lurdo grotos Birutės kalno papėdėje. Čia su ministrantais pabendravo Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. V. Ačas, apie Lurdo grotą jiems papasakojo Seminarijos prefektas kan. A. Sabaliauskas, o po pamaldų grįžtančius į namus palaimino Seminarijos vicerektorius kan. R. Saunorius.

Po gegužinių pamaldų ministrantai pasivaikščiojo pajūriu ir išsiskirstė atsisveikindami vieni su kitais iki kitais metais vyksiančios ministrantų susitikimo dienos.

Klier. Edvino Bružo nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija