2013 m. gegužės 17 d.    
Nr. 20
(2044)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Eucharistiniai kongresai Telšių vyskupijoje

 

Šv. Mišioms Gargždų bažnyčioje
vadovavo Telšių vyskupo augziliaras
vysk. Linas Vodopjanovas OFM

Gargždų dekanate

Balandžio 28 – gegužės 5 dienomis Ketvirtasis Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas vyko Gargždų dekanate. Nešiojamo altorėlio su Dievo Motinos atvaizdais kelionė ir nenutrūkstanti Švč. Sakramento adoracija prasidėjo nuo Gargždų dekanate esančios Plikių Šv. Šeimos parapijos balandžio 28 dieną. Šioje medinėje, 1932 metais Klaipėdos krašte dirbusiems darbininkams katalikams pastatytoje bažnyčioje, kurioje yra trys altoriai, aktyvūs šios parapijos tikintieji gausiai rinkosi į šv. Mišias, altorėlio su Švč. Mergelės Marijos atvaizdais sutikimą ir visą parą vykusią Švč. Sakramento adoraciją. Iš Plikių altorėlis nukeliavo į Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčią. Šioje mūrinėje, 1938 metais pastatytoje bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija, buvo aukojamos šv. Mišios, meldžiamasi Švč. Mergelei Marijai. Švč. Sakramento adoracija ir keliaujančio altorėlio sutiktuvės vyko Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. Ši bažnyčia pastatyta 1769 metais, medinė, joje yra septyni altoriai, ji – vyraujančių baroko bruožų, laužyto stačiakampio plano, su bokšteliu. Kitą dieną Švč. Sakramento adoracijai tikintieji rinkosi Endriejavo Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčioje, iš kur nešiojamasis altorėlis iškilmingai buvo išlydėtas ir tikinčiųjų priimtas Vėžaičių Šv. Kazimiero šventovėje. Ši seniausia Vakarų Lietuvoje Šv. Kazimiero bažnyčia – diecezinė Telšių vyskupijos jaunimo šventovė, medinė, pastatyta 1784 metais, liaudies architektūros formų, turi baroko elementų. Ji – stačiakampio plano, su bokšteliu, joje yra penki altoriai. Centriniame altoriuje yra įspūdingas Šv. Kazimiero paveikslas, kurį, Telšių vyskupo Jono Borutos SJ iniciatyva nutapė prof. A. Kmieliauskas. Šventovė suburia maldininkus kiekvienų metų kovo 4 ir rugpjūčio 26 dienomis, kai vyksta Šv. Kazimiero atlaidai, renkasi katalikiškas jaunimas.

Švč. Sakramento adoracija vyko Mikoliškių šv. Juozapo bažnyčioje. Ji – medinė, statyta 1911 metais, joje yra keturi altoriai, parapija įkurta1926 metais.

Gegužės 5 dieną Gargžduose vyko ketvirtasis Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas. Tą dieną 12 val. Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, kuri buvo pradėta statyti Lietuvos nepriklausomybės pradžioje ir klebono kan. Jono Paulausko rūpestingumo ir pastangų dėka pastatyta ir pašventinta, pagrindinėms tos dienos šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vysk. Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Gargždų dekanato kunigai. Pamoksle vyskupas kalbėjo analizuodamas tos dienos evangeliją. Jis kvietė tikinčiuosius atsiverti tikrajai Kristaus teikiamai ramybei, nepasiduoti pasaulio apgaulingai dvasiai, pasitikėti Juo ir leisti, kad Jo malonė veiktų mūsų gyvenime. Vyskupas kalbėjo apie motinas ir motinystę, priminė Dievo Motinos motinystę, kuria galime remtis išganymo kelyje.

Po šv. Mišių iškilminga procesija paskui Švč. Sakramentą monstrancijoje užplūdo Gargždų miesto gatves ir skambi giesmė nuvilnijo ir už miesto ribų.

Gegužės 6 dieną nenutrūkstanti Švč. Sakramento adoracija prasidėjo Klaipėdos dekanate, Nidos parapijos bažnyčioje. Ketvirtasis Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas keliavo visą savaitę per Klaipėdos dekanatą.

Klaipėdos dekanate

Gegužės 5–12 dienomis Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas vyko Klaipėdos dekanate. Pirmiausia nešiojamasis altorėlis su Dievo Motinos atvaizdais atkeliavo į Nidos Marijos, Krikščionių Pagalbos, jau Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pastatytą bažnyčią. Čia visą parą vyko ir nenutrūkstančioji Švč. Sakramento adoracija. Visą savaitę altorėlis keliavo per Klaipėdos dekanatą, kur jį maloniai sutiko ir maldomis bei giesmėmis palydėjo ir Švč. Sakramento adoracijose meldėsi Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko, Šv. Brunono Kverfurtiečio, Kristaus Karaliaus, Šv. Kazimiero bažnyčiose bei Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje susirinkę tikintieji. Jie gausiai rinkosi į pamaldas, adoravo Švč. Sakramentą, o ypač aktyviai dalyvavo pagrindinėse Švč. Sakramento garbinimo pamaldose centrinėje Klaipėdos dekanato Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje. Čia gegužės 12 val. buvo aukojamos pagrindinės šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Klaipėdos dekanato kunigai. Šv. Mišiose giedojo Klaipėdos dekanato jungtinis choras, vadovaujamas prof. Gedimino Purlio.

Pamokslą pasakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis kalbėjo apie Krikšto 600 jubiliejaus svarbą dabarčiai, išryškino žemaičių pakrikštijimo istorines aplinkybes, išsamiai nušvietė krikšto sakramento svarbą kiekvieno Bažnyčios nario gyvenime, einant išganymo keliu.

Po šv. Mišių Klaipėdos miesto gatvėmis nuvilnijo skambi giesmė, nes vyko iškilminga eucharistinė procesija. Gausus tikinčiųjų būrys giedodamas Viešpačiui, esančiam Švč. Sakramente, keliavo ir liudijo savo tikėjimą ir išganymo viltį.

Po iškilmių Klaipėdos dekanate nešiojamasis altorėlis iškeliavo į Mažeikių dekanatą, Sedos parapiją. Čia gegužės 12 dienos vakarą prasidėjo nenutrūkstanti Švč. Sakramento adoracija, keliausianti per visas šio dekanato parapijas ir iškilmingai bus užbaigta gegužės 19 dieną Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje 12.30 val. Visus maloniai kviečiame kuo gausiau dalyvauti.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Kazimieros Sipienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija