2013 m. rugsėjo 6 d.    
Nr. 33
(2057)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kardinolo gimtajame krašte apsilankius

Gėlės prie paminklinio akmens
su kardinolo V. Sladkevičiaus bareljefu

Šv. Mišios koplyčioje. Skaitinius
skaito sesuo Monika CSC, centre –
kun. mgr. Miroslav Anuškevič

Panevėžio Gyvojo Rožinio draugijos narės didžiuliu autobusu neseniai vyko į Guronis (Kaišiadorių r., Žaslių sen.), kitu autobusu atvyko tikintieji iš Panevėžio rajono – Krekenavos, Linkaučių. Kartu vyko Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras kun. mgr. Miroslav Anuškevič – važiuojant jis pravedė katechezę apie tikėjimą, maldą.

Guronys – kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškė. Čia yra rekolekcijų namai, viename iš namų yra kardinolo V. Sladkevičiaus rožinių, fotografijų ekspozicija. Yra sukurtos penkios Rožinio slėpinių kelio koplyčios, centrinė koplyčia, kur aukojamos šv. Mišios (autoriai dailininkas prof. A. Kmieliauskas ir architektas S. Petrauskas). Atvykusieji pirmiausia stabteli ties paminkliniu akmeniu su kardinolo V. Sladkevičiaus bareljefu, žyminčiu, buvusią iškilaus dvasininko tėviškę. Einant link Rožinio slėpinių kelio centre pasimeldžiama prie paminklinio akmens su Švč. Mergelės Marijos skulptūra.

Atvykusius į Guronis maloniai sutiko sesuo Agnė SJE, visą laiką jautėme jos dėmesį. Ji kartu meldėsi koplyčioje šv. Mišiose, kurias aukojo kun. mgr. M. Anuškevič. Prieš šv. Mišias visi kartu, lankydami Rožinio slėpinių kelio koplytėles, meldėmės Garbinguosius slėpinius, padėjome gėlių.

Apžiūrėję rekolekcijų namus, išvykome link Žaslių. Ten apžiūrėjome Žaslių bažnyčią iš išorės, šventoriuje parymojome prie kunigų ir kardinolo V. Sladkevičiaus motinos kapo. Prie ežero papietavome.

Nuvykę į Kaišiadoris, lankėme Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo Katedrą. Jos istoriją papasakojo, Katedrą su dviem koplyčiomis ir bažnyčios statytojo vyskupo Juozapo Kuktos ir gulagų kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio palaidojimo kriptas parodė mons. Rimvydas Jurkevičius. Bendrai sukalbėjome maldą už arkivyskupą T. Matulionį. Katedroje pasimeldėme, sukalbėjome Dievo Gailestingumo vainikėlį.

Vykstant namo mums pamąstymus išsakė sesuo Monika CSC iš Panevėžio.

Esame dėkingi kelionėn kartu vykusiam kun. M. Anuškevič iš Pasvalio, Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio vadovei Nijolei Gilienei už prasmingą kelionę.

Ona Striškienė

Paįstrys, Panevėžio rajonas – Guronys – Žasliai – Kaišiadorys
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija