2013 m. spalio 11 d.    
Nr. 37
(2061)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Žemiškąją kelionę pradėjęs ir baigęs Kaune

Paminklinės Kristaus Prisikėlimo
bažnyčios kolumbariume laidotuvių
apeigas atlieka arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius

Prie kun. dr. Kęstučio Antano
Trimako amžinojo poilsio vietos

Kaip jau rašėme praėjusį penktadienį, spalio 1 dieną Kaune, Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kolumbariume, palaidoti liepos 19-ąją Čikagoje pas Viešpatį iškeliavusio kun. dr. Kęstučio Antano Trimako žemiškieji palaikai. Su kun. dr. K. A. Trimaku prieš tai atsisveikinta laidotuvių šv. Mišiose Kauno Arkikatedroje Bazilikoje. Joje sakydamas pamokslą Vilniaus arkivyskupas G. Grušas priminė kunigo Kęstučio ilgametę tarnystę, prisimindamas, kad kartu su minėjo jo kunigystės 50-metį prieš trejus metus Čikagoje. Žemiškąją kelionę, kaip sakė arkivyskupas, kunigas Kęstutis užbaigia Kaune, tačiau dvasine prasme grįžta pas Tėvą su pilnutinai išskleista kunigystės dovana. Kun. K. A. Trimakas turėjo tikrą tarnystės dovaną, visą ją atidavė į Dievo rankas. Kiek leido jėgos, bendradarbiavo atkuriant Katalikų teologijos fakultetą, keletą kadencijų buvo VDU Senato narys. Buvo labai talentingas, išsilavinęs, psichologijos mokslų daktaras, šio mokslo žinias puikiai taikė sielovados darbe. Buvo ateitininkų dvasios vadas, dalyvaudavo stovyklose, seminaruose, labai troško Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės spartesnio beatifikacijos proceso, rūpinosi jos šventumo garso sklaida. Vilniaus arkivyskupas minėjo jo darbus žurnaluose „Ateitis“, „Aidai“, „Laiškai bičiuliams“, gausias publikacijas, mokslinius tyrimus, parašytas knygas. Pasak arkivyskupo G. Grušo, visiems buvo žinomas kun. K. A. Trimako pamaldumas Švč. Mergelei Marijai, ypač daug jis nuveikė garsindamas Medžiugorjės vardą. Simboliška, jog po trumpo sugrįžimo – jau urnoje – į savo gimtąjį miestą Kauną, kur nesyk lankėsi ir dirbo, palydėtas į amžinybę spalio, Švč. Mergelės Marijos Rožinio, mėnesį ir ilsėsis greta savo mokinio kun. prof. dr. Arvydo Žygo.

Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija