2013 m. gruodžio 27 d.    
Nr. 47
(2071)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika 

Paroda, atskleidžianti autentišką katalikišką žemaičių tikėjimą

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Parodos lankytojai įdėmiai
apžiūri eksponatus

Atminimo dovanelę Telšių vyskupui
įteikė Lietuvos nacionalinio
muziejaus direktorė Birutė Kulnytė

Parodos lankytojai įdėmiai
apžiūri eksponatus

Kalba Telšių vyskupas
Jonas Boruta SJ

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus
kunigų seminarijos klierikai

Ansamblis „Ūla“ atlieka
adventines giesmes

Gruodžio 5 dienos popietę Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, iškilmingai atidaryta paroda „Žemaičių krikšto ženklai“ – jau antroji paroda šiais metais, skirta Žemaičių krikšto 600 sukakčiai paminėti. Pirmoji tokio pobūdžio paroda, arba šios parodos pirmoji dalis, iškilmingai buvo atidaryta gegužės 24 dieną, kada pagrindinis dėmesys buvo skirtas Žemaičių vyskupijos istorijai.

Šios parodos atidaryme dalyvavo Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, jo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Vyriausybės atstovas Julius Ratkus, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, kiti šios seminarijos vadovai bei visi klierikai, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius ir kiti sekretoriato darbuotojai, Telšių miesto ir savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas, istorikas prof. Vytautas Ališauskas ir kiti iškilūs svečiai, mokslininkai bei muziejininkai.

Pradžioje atvykusius į parodą pasveikino Vilniaus Arkikatedros Bazilikos tradicinio giedojimo ansamblis „Ūla“, giedodamas giesmę iš „Žemaičių Kalvarijos Kalnų“. Po giesmės į visus susirinkusius kreipėsi Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė B. Kulnytė. Ji pasidžiaugė, kad ši paroda užbaigia šių metų jubiliejaus šventimą, kuris tęsis iki 2017 metų. Direktorė džiaugėsi, jog parodoje eksponuojamas senasis Žemaitijos bažnyčiose ir bažnytėlėse išsaugotas bažnytinis menas.

Tai monstrancijos, relikvijoriai, bažnytiniai paveikslai, bažnytinės procesijų vėliavos, liaudies grafikos darbai, tapyba, tekstilė, nešiojamieji altorėliai, krikštyklos, kitos išlikusios ir išsaugotos bažnyčių interjero detalės.

Direktorė pabrėžė, jog visas šis neįkainojamas turtas, pasiekęs mus iš XVII, XVIII, XIX ir XX amžiaus pradžios, ateityje turėtų susilaukti mokslininkų, menotyrininkų dėmesio, išsamios analizės ir išvadų.

Parodos atidarymo dalyvius sveikino ir savo įžvalgomis dalinosi Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Ganytojas pabrėžė, jog šis sakraliojo meno palikimas pirmiausia kalba apie gilų paprastų žmonių tikėjimą. Jie pažinojo Krikščionybę skaitydami vyskupo M. Valančiaus išleistas maldaknyges bei „Žyvatas šventųjų“. Paprasti žmonės siuvo ir siuvinėjo bažnytines vėliavas, audė uždangalus altoriams, drožė šventųjų statulėles, darė kryžius ir kryželius, piešė, kūrė grafikos darbus. Daug tokios kūrybos egzempliorių atgabenta į parodą yra iš Kretingos ir jos apylinkių. Šie sakralaus liaudiško meno darbai liudija apie žemaičių krikščioniškumą, katalikiškumą ir tautiškumą. Jie buvo krikščioniškumo ir autentiškumo saugotojai, nepraradę savo žemaitiškos tapatybės ir bažnytiniame mene tai išsaugoję. Vyskupas visus kvietė apžiūrint šią parodą atverti savo širdis šiai kūrybai, eksponuojamiems meno dirbiniams, išsaugotam paveldui ir turėti puikaus laiko dvasiniams pamąstymams.

Paskui atminimo dovaneles Telšių vyskupui įteikė ir už glaudų bendradarbiavimą rengiant abi parodas dėkojo Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė B. Kulnytė. Telšių vyskupas J. Boruta SJ tarė direktorei padėkos žodį, pasidžiaugė dideliu nuveiktu darbu ir įteikė atminimo ženklus.

Skambant „Ūlos“ atliekamoms adventinėms giesmėms, visi atvykusieji apžiūrėjo parodą, turėjo galimybę pabendrauti tarpusavyje prie arbatos puodelio.

Paroda parengta bendradarbiaujant su Telšių vyskupija (eksponatai atvežti iš Žemaičių Kalvarijos Bazilikos, Telšių Katedros, kitų šios vyskupijos bažnyčių), Kauno arkivyskupija ir šios arkivyskupijos muziejumi. Šios parodos kuratorė – Lijana Birškytė-Klimienė, o architektė – Gražina Pajarskaitė. Ekspozocija Lietuvos nacionaliniame muziejuje (Arsenalo g. 1) Vilniuje veiks iki 2014 metų kovo 3 dienos. Visi kviečiami aplankyti parodą „Žemaičių krikšto ženklai“.

Vilnius
Klier. Edvino Bružo nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija